Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10451
Title: Analysis of the results of the questionnaire of orthodontists and children dentists of Poltava-city on the optimization of orthodontic aids for children
Authors: Ляхова, Наталія Олександрівна
Білоус, Алевтина Миколаївна
Нестеренко, Олег Миколайович
Плужнікова, Тетяна Владиславівна
Краснова, Оксана Іванівна
Товстяк, Марія Михайлівна
Соколенко, Валентина Миколаївна
Ляхова, Наталия Александровна
Билоус, Алевтина Николаевна
Нестеренко, Олег Николаевич
Плужникова, Татьяна Владиславовна
Краснова, Оксана Ивановна
Товстяк, Мария Михайловна
Соколенко, Валентина Николаевна
Lyakhova, N. O.
Bilous, A. М.
Nesterenko, О. М.
Pluzhnikova, T. V.
Krasnova, O. I.
Tovstyak, M. М.
Sokolenko, V. M.
Issue Date: 6-May-2019
Citation: Analysis of the results of the questionnaire of orthodontists and children dentists of Poltava-city on the optimization of orthodontic aids for children / N. O. Lyakhova, A. М. Bilous, О. М. Nesterenko [et al.] // Wiadomości Lekarskie. – 2019. – T. LXXII, nr. 5, cr. II. – P. 1033–1037.
Abstract: У ході дослідження ми виявили високі показники поширеності ортодонтичної патології та визначили організаційні аспекти щодо надання ортодонтичної допомоги дітям та визначили необхідність їх оптимізації. Метою дослідження було проаналізувати результати опитування ортодонтів та дитячих стоматологів, які надають стоматологічну допомогу дітям Полтавської області, про важливість оптимізації ортодонтичної допомоги дітям та підвищення рівня знань лікарів про ризик. фактори для початку ортодонтичної патології. Методи: соціологічна (анкета), медико-статистична, бібліосемантична. Проаналізовано 39 анкет, які заповнювали ортодонти та дитячі стоматологи, які надають стоматологічну допомогу дітям Полтавської області. Результати: проведено анкету для 39 дитячих стоматологів різних спеціальностей, предметом вивчення яких були знання лікарів про фактори ризику виникнення ортодонтичної патології; думку фахівців з оптимізації системи профілактики, диспансеризації, скринінгу та санітарно-освітньої роботи. Результати анкети оброблялися з використанням статистичних методів та аналізувалися. Висновки: 1. Більшість лікарів вважають найважливіші фактори ризику, які впливають на поведінкові, інформаційні та медико-демографічні, тобто ті, які управляються. 2. Більшість лікарів визначають існуючу систему ортодонтичної допомоги як неефективну, визнають ефективність спільної програми профілактики, диспансеру та скринінгу; вважати за доцільне створити єдину електронну медичну карту для дитини від народження; рівень поінформованості населення низький; доцільно залучати до профілактичної та санітарно-виховної роботи зубних гігієністів, щоб зменшити навантаження на лікарів. 3. Під час підготовки студентів і інтернів за спеціальністю «Стоматологія» більше уваги слід приділяти вивченню факторів ризику виникнення ортодонтичної патології та важливості первинної профілактики та диспансерного контролю для зниження її рівня. В ходе исследования мы выявили высокие показатели распространенности ортодонтической патологии и выявили организационные аспекты, касающиеся оказания ортодонтической помощи детям, и выявили необходимость их оптимизации. Целью исследования являлся анализ результатов анкетирования ортодонтов и детских стоматологов, которые оказывают стоматологическую помощь детям Полтавской области, о важности оптимизации ортодонтической помощи детям и совершенствования знаний врачей о риске факторы возникновения ортодонтической патологии. Методы: социологический (опросный), медико-статистический, библиосемантический. Мы анализируем 39 анкет, заполненных ортодонтами и детскими стоматологами, которые оказывают стоматологическую помощь детям Полтавской области. Результаты. Опрос был проведен для 39 детских стоматологов разных специальностей, предметом изучения которых были знания врачей о факторах риска возникновения ортодонтической патологии; мнение специалистов по оптимизации системы профилактики, диспансеризации, скрининга и санитарно-просветительной работы. Результаты анкетирования были обработаны с использованием статистических методов и проанализированы. Выводы: 1. Большинство врачей считают наиболее важными влияющие факторы риска, связанные с поведенческими, информационными и медико-демографическими, то есть управляемыми. 2. Большинство врачей определяют существующую систему ортодонтического лечения как неэффективную, признают эффективность совместной программы профилактики, диспансеризации и скрининга; считают целесообразным создание единой электронной медицинской карты для ребенка от рождения; уровень осведомленности населения низкий; Целесообразно привлекать к профилактической и санитарно-просветительской работе стоматологов-гигиенистов, чтобы снизить нагрузку на врачей. 3. При обучении студентов и интернов по специальности «Стоматология» больше внимания следует уделять изучению факторов риска возникновения ортодонтической патологии и важности первичной профилактики и диспансерного контроля для снижения ее уровня. In the course of the study, we identified high prevalence rates of orthodontic pathology and identified organizational aspects regarding the provision of orthodontic care for children, and identified the need for their optimization. The purpose of the study was to analyze the results of the questionnaire of orthodontists and children’s dentists, who provide dental care to the children of the Poltava region, about the importance of optimization of orthodontic care for children and improving the knowledge of doctors about the risk factors for the onset of orthodontic pathology. Methods: Sociological (questionnaire), medical-statistical, bibliosemantic. We analyze 39 questionnaires, which filled out by orthodontists and children’s dentists who provide dental care to children of the Poltava region. Results: A questionnaire was conducted for 39 children’s dentists of different specialties, and the subject for study of which was the knowledge of doctors about the risk factors for the occurrence of orthodontic pathology; the opinion of specialists on optimization of the system of prevention, dyspanserization, screening and sanitary-education work. The results of the questionnaire were processed with using of statistical methods and analyzed. Conclusions: 1. Most doctors consider the most important influencing risk factors that relate to behavioral, informational and medical-demographic, that is, those that are managed. 2. Most doctors determine the existing system of orthodontic care as ineffective, recognize the effectiveness of a joint prevention, dispensary and screening program; consider it advisable to create a single electronic medical card for the child from birth; the level of awareness of the population is low; it is expedient to involve in the preventive and sanitary-educational work of dental hygienists to reduce the burden on doctors. 3. In the training of students and interns in the specialty “Dentistry”, more attention should be paid to the study of the risk factors of the occurrence of orthodontic pathology and the importance of primary prevention and dyspansery control to reduce its level.
Keywords: ортодонтична допомога
фактори ризику
усвідомлення
профілактика
диспансер
ортодонтическая помощь
факторы риска
осознание
профилактика
диспансер
orthodontic care
risk factors
awareness
prevention
dispensary
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10451
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analysis_of_results_of_quest_of_orthodontists.pdf134,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.