Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10524
Title: TLR7 gene effect on hepatic fibrosis progression rate in HIV-infected patients with chronic hepatitis C
Other Titles: Вплив гена TLR7 на темп прогресування фіброзу печінки у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із хронічним гепатитом С
Влияние гена TLR7 на темп прогрессирования фиброза печени у ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим гепатитом С
Authors: Syzova, L. M.
Koval, T. I.
Kotsiubailo, L. P.
Marchenko, O. H.
Сизова, Людмила Михайлівна
Коваль, Тетяна Ігорівна
Коцюбайло, Любов Петрівна
Марченко, Олена Геннадіївна
Сизова, Людмила Михайловна
Коваль, Татьяна Игоревна
Коцюбайло, Любовь Петровна
Марченко, Елена Геннадиевна
Issue Date: 2019
Publisher: Запорізький державний медичний університет
Citation: TLR7 gene effect on hepatic fibrosis progression rate in HIV-infected patients with chronic hepatitis C / L. M. Syzova, Т. І. Koval, L. P. Kotsiubailo, O. H. Marchenko // Запорожский медицинский журнал. – 2019. – Т. 21, № 3 (114). – С. 328–333.
Abstract: The aim of the research – to optimize the prediction of hepatic fibrosis (HF) progression rate in HIV-infected patients with chronic hepatitis C (CHC) based on a comprehensive assessment of general clinical, biochemical, immunological and molecular-genetic markers. Materials and methods. A cross-sectional cohort study was conducted, which included 104 HIV-infected patients with CHC. The examination program included: assessment of complaints and anamnestic data obtained by questioning and detailed analysis of medical records, physical examination, general clinical study of peripheral blood, determination of biochemical parameters of blood serum, characterizing the functional state of the liver, the level of СD4+ Т-lymphocytes, the stages of HF according to METAVIR and genetic studies (genotyping of TLR7 in order to determine the carriage of Leu allele). Results. The method of discriminant analysis showed that statistically significant informative diagnostic signs of the rapid rate of HF progression in HIV-infected patients with CHC are: lymphocytosis, the levels of AST and total bilirubin exceeding the upper limit of normal, among the concomitant pathology ‒ chronic cholecystitis, chronic pancreatitis, cholelithiasis and hepatic steatosis, the baseline level of СD4+ Т-lymphocytes less than 350 cells/mm3 and a carriage of the normal genotype (Gln/Gln, Gln/-) of the TLR7 gene. In order to optimize the prognostication of the affiliation of an HIV-infected patient with CHC to the risk group of HF rapid progression there was proposed a discriminant model of 5 risk factors (the normal genotype (Gln/Gln, Gln/-) of the TLR7 gene, the levels of total bilirubin and AST exceeding the upper limit of normal, lymphocytosis, the baseline level of СD4+ Т-lymphocytes less than 350 cells/mm3), the exact prognosis of which was 75 %. Conclusions. There was proposed an effective model that allows predicting a rapid rate of HF progression in HIV-infected patients with CHC on the basis of simple characteristics, most of which are used in routine clinical practice;Мета роботи − оптимізувати прогнозування темпу прогресування фіброзу печінки (ФП) у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із хронічним гепатитом С (ХГС) на основі комплексного оцінювання загальноклінічних, біохімічних, імунологічних і молеку- лярно-генетичних маркерів. Матеріали та методи. Здійснили крос-секційне когортне дослідження, в яке залучили 104 ВІЛ-інфікованих пацієнти з ХГС. Програма обстеження передбачала оцінювання скарг та анамнестичних даних, що отримали під час опитування та детального аналізу медичної документації, фізикальний огляд, загальноклінічне дослідження периферичної крові, визначення біохімічних показників сироватки крові, що характеризують функціональний стан печінки, рівня СD4+ Т-лімфоцитів, стадії ФП за МETAVIR і генетичні дослідження (генотипування TLR7 для визначення носійства поліморфного алеля Leu). Результати. Методом дискримінантного аналізу встановили, що статистично вірогідними інформативними діагностичними ознаками швидкого темпу прогресування ФП у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із ХГС є лімфоцитоз, рівні АСТ і загального білірубіну, які перевищують верхню межу норми, серед супутньої патології – хронічний холецистит, хронічний панкреатит, жовчнокамʼяна хвороба і стеатоз печінки, вихідний рівень СD4+ Т-лімфоцитів менше ніж 350 кл/мкл і носійство нормального генотипу (Gln/Gln, Gln/-) гена TLR7. Для оптимізації прогнозування належності ВІЛ-інфікованого пацієнта з ХГС до групи ризику швидкого прогресування ФП запропонована дискримінантна модель із 5 факторів ризику (нормальний генотип гена TLR7 (Gln/Gln, Gln/-), рівні загального білірубіну та АСТ, котрі перевищують верхню межу норми, лімфоцитоз, вихідний рівень СD4+ Т-лімфоцитів менше ніж 350 кл/мкл), безпомилковий прогноз якої становив 75 %. Висновки. Запропоновано ефективну модель, що дає змогу прогнозувати швидкий темп прогресування ФП у ВІЛ-інфікованих пацієнтів із ХГС на основі простих характеристик, більшість із яких використовують у рутинній клінічній практиці;Цель работы – оптимизировать прогнозирование темпа прогрессирования фиброза печени (ФП) у ВИЧ-инфицированных пациентов с хроническим гепатитом С (ХГС) на основе комплексной оценки общеклинических, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических маркеров.Материалы и методы. Проведено кросс-секционное когортное исследование, в которое вошли 104 ВИЧ-инфицированных пациента с ХГС. Программа обследования включала оценку жалоб и анамнестических данных, полученных при опросе и детальном анализе медицинской документации, физикальный осмотр, общеклиническое исследование периферической крови, определение биохимических показателей сыворотки крови, характеризующих функциональное состояние печени, уровня СD4+ Т-лимфоцитов, стадии ФП по МETAVIR и генетические исследования (генотипирование TLR7 для определения носительства аллели Leu). Результаты. Методом дискриминантного анализа установлено, что статистически достоверными информативными ди- агностическими признаками быстрого темпа прогрессирования ФП у ВИЧ-инфицированных пациентов с ХГС являются лимфоцитоз, уровни АСТ и общего билирубина, превышающие верхнюю границу нормы, среди сопутствующей пато- логии ‒ хронический холецистит, хронический панкреатит, желчекаменная болезнь и стеатоз печени, исходный уровень СD4+ Т-лимфоцитов менее 350 кл/мкл и носительство нормального генотипа (Gln/Gln, Gln/-) гена TLR7. Для оптимизации прогнозирования принадлежности ВИЧ-инфицированного пациента с ХГС к группе риска быстрого прогрессирования ФП предложена дискриминантная модель из 5 факторов риска (нормальный генотип гена TLR7 (Gln/Gln, Gln/-), уровни общего билирубина и АСТ, превышающие верхнюю границу нормы, лимфоцитоз, исходный уровень СD4+ Т-лимфоцитов менее 350 кл/мкл), безошибочный прогноз которой составил 75 %. Выводы. Предложена эффективная модель, которая позволяет прогнозировать быстрый темп прогрессирования ФП у ВИЧ-инфицированных пациентов с ХГС на основе простых характеристик, большинство из которых используют в рутинной клинической практике.
Keywords: HIV infection
chronic hepatitis C
liver fibrosis
prognosis.
ВІЛ-інфекція
хронічний гепатит С
фіброз печінки
прогноз
ВИЧ-инфекция
хронический гепатит С
фиброз печени
прогноз
ISSN: ISSN 2306-4145
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10524
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
07_Syzova_Koval_et_all.pdf345,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.