Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1078
Title: Вивчення закономірностей розвитку третіх молярів за результатами аналізу комп′ютерних ортопантомограм пацієнтів м. Полтава
Other Titles: Study of developmental patterns of third molars based on analysis of computer orthopantomograms taken from patients of poltava
Authors: Падалка, Аліна Іванівна
Падалка, Алина Ивановна
Padalka, A.
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Падалка А. І. Вивчення закономірностей розвитку третіх молярів за результатами аналізу комп′ютерних ортопантомограм пацієнтів м. Полтава / А. І. Падалка // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. Т. 14, Вип. 4 (48). – С. 32– 35.
Abstract: Вступ. Дослідження закономірностей розвитку третіх молярів донині складає складну і далеко не вирішену проблему, що надзвичайно важливо для раннього виявлення ознак ускладнених форм про- різування і визначення лікувальної тактики. Мета роботи. Вивчити закономірності формування та розвитку третіх молярів за результатами аналізу комп’ютерних ортопантомограм. Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз 350 комп’ютерних ортопантомограм пацієнтів віком від 6 до 30 років, взятих із архіву рентгенологічного кабінету МДКСП м. Полтава за 2009-2010 роки. Аналізували розмір, форму та контури коронкової частини зуба, ступінь формування кореня, стан верхівки кореня. Результати дослідження. Після аналізу наявних у нас ортопантомограм ми виді- лили вісім стадій розвитку і формування для ТМ. Слід відзначити, що у деяких пацієнтів стадії роз- витку ТМ відбуваються пізніше в порівнянні зі строками, наведеними в літературних джерелах. Ви- сновок. У розвитку і формуванні ТМ існують такі ж стадії й терміни, як і в інших зубах. Отримані дані співпадають з дослідженнями інших авторів. Є всі підстави вважати, що мінералізація емалі зубів мудрості перед прорізуванням, а також дозрівання емалі після їх прорізування відбувається аналогічно з іншими зубами. Исследование закономерностей развития третьих моляров по сей день составляет сложную и далеко не решенную проблему, что чрезвычайно важно для раннего выявления признаков осложненных форм прорезывания и определения лечебной тактики. Цель работы. Изучить закономерности формирования и развития третьих моляров по результатам анализа компьютерных ортопантомограмм. Материал и методы исследования. Проведен анализ 350 компьютерных ортопантомограмм пациентов в возрасте от 6 до 30 лет, взятых из архива рентгенологического кабинета ГДКСП г. Полтава за 2009-2010 годы. Анализировали размер, форму и контуры коронковой части зуба, степень формирования корня, состояние верхушки корня. Результаты исследования. После анализа имеющихся у нас орто- пантомограмм, мы выделили восемь стадий развития и формирования для ТМ. Следует отметить, что у некоторых пациентов стадии развития ТМ происходят позже по сравнению со сроками, приве- денными в литературных источниках. Вывод. В развитии и формировании ТМ существуют такие же стадии и сроки как и в других зубах. Полученные данные совпадают с исследованиями других авто- ров. Есть все основания считать, что минерализация эмали зубов мудрости перед прорезыванием, а также созревание эмали после их прорезывания происходит аналогично с другими зубами.
Keywords: третій моляр
ортопантомограма
коронка зуба
корінь зуба
третий моляр
ортопантомограмма
коронка зуба
корень зуба
third molar
ortopantomogram
dental crown
root of the tooth
ISSN: 2077-1096
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1078
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vyvchennya.pdf897,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.