Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/10801
Title: Антитіла до anti-CCP, ревматоїдний фактор та маркери запалення, як основні діагностичні показники у хворих на ревматоїдний артрит
Other Titles: Антитела к anti-CCP, ревматоидный фактор и маркеры воспаления, как основные диагностические показатели у больных ревматоидным артритом
Antibodies to anti-CCP, rheumatoid factor and markers of inflammation, as the main diagnostic parameters in patients with rheumatoid arthritis
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Ткаченко, Максим Васильович
Бабаніна, Марина Юріївна
Жеребкін, Вадим Васильович
Волченко, Григорій Вілійович
Кітура, Євдокія Михайлівна
Ждан, Вячеслав Николаевич
Ткаченко, Максим Васильевич
Бабанина, Марина Юрьевна
Жеребкин, Вадим Васильевич
Волченко, Григорий Вилльевич
Китура, Евдокия Михайловна
Zhdan, V. N.
Tkachenko, M. V.
Babanina, M. Yu.
Zherebkin, V. V.
Volchenko, G. V.
Kitura, Ye. M.
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Антитіла до anti-CCP, ревматоїдний фактор та маркери запалення, як основні діагностичні показники у хворих на ревматоїдний артрит / В. М. Ждан, М. В. Ткаченко, М. Ю. Бабаніна [та ін.] // Світ медицини та біології. – 2019. – № 2 (68). – С. 44–48
Abstract: Метою дослідження було порівняти діагностичну цінність лабораторних показників активності ревматоїдного артриту: матриксної металопротеінази-3 (ММР-3), антитіл до анти-циклічного цитрулінованого пептиду (anti-CCP), ревматоїдного фактору (RF), швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) та С-реактивного білку (СРБ) у хворих з ерозивною і неерозивною формами ревматоїдного артриту. В обстеження була залучена група хворих, що складається з 60 пацієнтів з РА, діагноз яких відповідає переглянутим критеріям Американського Коледжу з ревматології. Імуноферментний аналіз (ELISA) використовували для визначення anti-CCP та MMP-3. РФ визначали за допомогою посиленого латексного імунонефелометричного аналізу. СРБ вимірювали за допомогою латексного імуноаналізу. Рівні титрів антитіл до anti-CCP і ШОЕ були значно вище у пацієнтів з ерозивним РА, ніж у пацієнтів з неерозивним РА (р < 0,001 та 0.0341), відповідно. Крім того, більш висока частота підвищених титрів антитіл до anti-CCP була виявлена у пацієнтів з ерозивним РА в порівнянні з пацієнтами з неерозивним РА (78,3% проти 43,2%, відповідно). Крива ROC для anti-CCP проходе ближче до верхнього лівого кута, ніж інші маркери і площа під кривою anti-CCP була значно більше, ніж площа під кривою інших маркерів (0,755 для anti-CCP, 0,660 для ШОЕ, 0,611 для CRP, 0,577 для РФ і 0,484 для MMP-3 жінок). Позитивна прогностична цінність була вище для антитіл до anti-CCP в порівнянні з іншими маркерами. Ми не знайшли значної статистичної кореляції між титрами антитіл до anti-CCP і запальними маркерами, такими як ШОЕ або СРБ. Проте, ми підтвердили кореляцію підвищених титрів антитіл до anti-CCP і РФ в обох групах пацієнтів, тоді як ступінь кореляції була більш значущою у пацієнтів з неерозивним РА. Результати нашого дослідження свідчать про те, що наявність підвищених титрів антитіл до anti-CCP має краще діагностичне значення в порівнянні з ММР-3, РФ, СРБ і ШОЕ у хворих на ерозивний РА; Целью исследования было сравнить диагностическую ценность лабораторных показателей активности ревматоидного артрита: матриксной металлопротеиназы-3 (ММР-3), антител к антицикличному цитрулинованому пептиду (anti-CCP), ревматоидного фактора (RF), скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и С-реактивного белка (СРБ) у больных с эрозивной и неэрозивной формами ревматоидного артрита. В обследования была привлечена группа больных, состоящий из 60 пациентов с РА, диагноз которых соответствует пересмотренным критериям Американского Колледжа по ревматологии. Иммуноферментный анализ (ELISA) использовали для определения anti-CCP и MMP-3. РФ определяли с помощью усиленного латексного иммунонефелометрического анализа. СРБ измеряли с помощью латексного иммуноанализа. Уровни титров антител к anti-CCP и СОЭ были значительно выше у пациентов с эрозивным РА, чем у пациентов с неэрозивним РА (р < 0,001 и 0.0341 соответственно). Кроме того, более высокая частота повышенных титров антител к anti-CCP была обнаружена у пациентов с эрозивным РА по сравнению с пациентами с неэрозивным РА (78,3% против 43,2%соответственно). Кривая ROC для anti-CCP проходит ближе к верхнему левому углу, чем другие маркеры и площадь под кривой anti-CCP была значительно больше, чем площадь под кривой других маркеров (0,755 для anti-CCP, 0,660 для СОЭ, 0,611 для CRP, 0,577 для РФ и 0,484 для MMP-3 женщин). Положительная прогностическая ценность была выше для антител к anti-CCP по сравнению с другими маркерами. Мы не нашли значительной статистической корреляции между титрами антител к anti-CCP и воспалительными маркерами, такими как СОЭ или СРБ. Однако, мы подтвердили корреляцию повышенных титров антител к anti-CCP и РФ в обеих группах пациентов, тогда как степень корреляции была более значимой у пациентов с неэрозивным РА. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что наличие повышенных титров антител к anti-CCP имеет лучшее диагностическое значение по сравнению сММР-3, РФ, СРБ и СОЭ у больных с эрозивным РА; The purpose of the study was to compare the diagnostic value of laboratory parameters active rheumatoid arthritis: matrix metaloproteinazy-3 (MMP-3), antibodies to cyclic citrullinated anti-peptide (anti-CCP), rheumatoid factor (RF), erythrocyte sedimentation rate (ESR) and C-reactive protein (CRP) in patients with erosive and noterosive forms of rheumatoid arthritis. In the survey group was involved patients, consisting of 60 patients with RA, the diagnosis of which meets the revised criteria of the American College of Rheumatology. Enzymatic Assay (ELISA) was used to determine the anti-MMP-CCPta 3.RF determined using a latex strengthening imunonotfelometrycal analysis. CRP was measured using a latex immunoassay. The levels of antibody titers for anti-CCP and ESR were significantly higher in patients with erosive RA than in patients with RA noterosive (p < 0.001 and 0.0341), respectively. Moreover, a higher frequency of high titers of antibodies to anti-CCP has been found in patients with erosive RA compared to patients with RA noterosive (78.3% vs. 43.2%, respectively). ROC curve for anti-CCP passes near the upper near left corner than the other markers and area under the curve anti-CCP was much larger than the area under the curve of other markers (0.755 for anti-CCP, 0,660 for ESR, 0.611 for CRP, 0,577 for RF and 0.484 MMP-3 for women). The positive predictive value was higher for antibodies to anti-CCP compared with other markers. We found no significant statistical correlation between antibody titers for anti-CCP and inflammatory markers such as CRP or ESR. However, we have confirmed the correlation of high antibody titers for anti-CCP and RF in both groups of patients, while the degree of correlation was more significant in patients with RA noterosive. Our results indicate that the presence of high titers of antibodies to anti-CCP has better diagnostic value compared to MMP-3, RF, CRP and ESR in patients with erosive RA.
Keywords: ревматоїдний фактор
антитіла до anti-CCP
С-реактивний білок
швидкість осідання
еритроцитів
ревматоїдний артрит
ревматоидный фактор
антитела к anti-CCP
С-реактивный белок
скорость оседания эритроцитов
ревматоидный артрит
rheumatoid factor
antibodies for anti-CCP
C-reactive protein
erythrocyte sedimentation rate
rheumatoid arthritis
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2019-2-68-44-48
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/10801
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра сімейної медицини і терапії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Antytila_anti_CCP_revmatoidnyi_faktor_markery_zapalennia.pdf1,9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.