Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1115
Title: Стоматологическая заболеваемость и комплаентность студентов-иностранцев
Other Titles: Стоматологічна захворюваність і комплаєнтність іноземних студентів
Dental morbidity and compliance of foreign students
Authors: Бублій, Тетяна Дмитрівна
Дубовая, Людмила Іванівна
Бублий, Татьяна Дмитриевна
Дубовая, Людмила Ивановна
Bublii, T. D.
Dubova, L. I.
Issue Date: 2015
Publisher: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань
Citation: Бублий Т. Д. Стоматологическая заболеваемость и комплаентность студентов-иностранцев / Т. Д. Бублий, Л. И. Дубовая // Світ медицини та біології. – 2015. – № 4 (54).– С. 12–14.
Abstract: Проблема відповідального ставлення до свого здоров'я пацієнтів є важлим та актуальним питанням сучасної медицини. Однак, недостатньо уваги приділяється цьому питанню, що обумовлює необхідність проведення дослідження. Нами зареєстровано високу поширеність 97±0,8% і інтенсивності карієсу у студентів, а також наявність патології тканин пародонту у кожного четвертого обстеженого. Поряд із цим, 100% респондентів зацікавлених у підтримці свого здоров'я, джерелом цієї інформації у 76± 6,16% лікар. На комплаентну поведінку іноземців у 52% випадків впливаює на достовірна інформація про лікування, 79± 6,16 % виконують всі рекомендації лікаря, психологічний комфорт у відносинах з лікарем є провідним в 44% випадків; Проблема ответственного отношения пациентов к своему здоровью является важной и насущной проблемой современной медицины. Однако этому вопросу уделяется недостаточно внимания, что и обусловило необходимость проведения данного исследования. Нами зарегистрирована высокая распространённость 97±0,8% и интенсивность кариеса у студентов-иностранцев, а также наличие патологии тканей пародонта у каждого четвёртого обследованного. Наряду с этим, 100% респондентов заинтересованы в сохранении своего здоровья, источником этой информации у 76±6,16% является врач. На комплаентное поведение иностранцев в 52% случаев влияет достоверная информация о лечении, 79±6,16% обследованных выполняют все рекомендации врача, психологический «комфорт» в отношениях с доктором является ведущим в 44% случаев; The problem is a responsible attitude towards their health patients is an important and pressing problem of modern medicine. not enough attention has been paid to this issue, therefore it is necessary to conduct this research. high prevalence of 97±0.8% and intensity of caries registered foreign students, pathology of periodontal tissues every fourth surveyed. 100% foreign students interested in any information on how to keep your teeth healthy. Source of information is a doctor from 76 ± 6.16%. reliable information about the treatment effect on сompliancely behavior of foreigners in 52% of cases, 79± 6.16% perform all doctor's recommendation, a psychological comfort in a relationship with the doctor is leading in 44% of cases.
Keywords: відповідність
іноземні студенти
стоматологічний статус
комплаентность
студенты-иностранцы
стоматологический статус
compliance
foreign students
dental status
ISSN: 2079-8334
2412-9348
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1115
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dental morbidity and compliance .pdf126,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.