Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1119
Title: Профілізація предмета "Українська мова за професійним спрямуванням" на стоматологічному факультеті як нова технологія навчання
Authors: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Шарбенко, Тетяна Вячеславівна
Issue Date: Mar-2011
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Лещенко Т. О. Профілізація предмета "Українська мова за професійним спрямуванням" на стоматологічному факультеті як нова технологія навчання / Т. О. Лещенко, Т. В. Шарбенко // Український стоматологічний альманах. – 2011. – № 1. – С. 13–16.
Abstract: У статті розглядаються питання пошуку та впровадження в навчальний процес сучасних технологій і методик викладання фахових дисциплін, акцентується увага на проблемах формування цілісної системи професійної освіти зубних техніків, адаптованої до ви мог сучасного ринку праці, підкреслюється значення інтеграції педагогічних здібностей і спеціальних медичних знань викладача. Важливим завданням педагогічного процесу підготовки зубних техніків є подальше вдосконалення методичних прийомів навчання, спрямованих на високий рівень підготов ки спеціалістів; В статье рассматриваются вопросы поиска и внедрения в учебный процесс современных технологий и методик преподавания профессиональных дисциплин; акцентируется внимание на проблемах формирования целостной системы профессионального образования зубных техников, адаптированной к требованиям современного рынка труда; подчёркивается значение интеграции педагогических способностей и специальных меди цинских знаний преподавателя. Важной задачей педагогического процесса подготовки зубных техников является дальнейшее усовершенствование методических приёмов обучения, направленных на высокий уровень подготовки специалистов.
Keywords: мотивація навчальної діяльності
дидактичні принципи навчання
інтенсифікація й оптимізація навчального процесу
інтеграція психолого педагогічних і спеціальних медичних знань
інформаційно комп'ютерні технології.
мотивация учебной деятельности
дидактические принципы обучения
интенсификация и оптимизация учебного процесса
интеграция психологопедагогических и специальных медицинских знаний
информационно-компьютерные технологии
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1119
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Profilizaciya – копія.pdf129,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.