Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11565
Title: Визначення ефективності терапії ішемічної хвороби серця
Other Titles: Определение эффективности терапии ишемической болезни сердца
Determining the effectiveness of the treatme nt of coronary heart disease
Authors: Ждан, Вячеслав Миколайович
Хайменова, Галина Сергіївна
Бабаніна, Марина Юріївна
Катеренчук, Олександр Іванович
Волченко, Григорій Вілійович
Ждан, Вячеслав Николаевич
Хайменова, Галина Сергеевна
Бабанина, Марина Юрьевна
Катеренчук, Александр Иванович
Волченко, Григорий Вилльевич
Zhdan, V. N.
Khaimenova, Н. S.
Babanina, M. Yu.
Katerinchuk, A. I.
Volchenko, G. V.
Issue Date: 8-Nov-2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Визначення ефективності ішемічної хвороби серця / В. М. Ждан, Г. С. Хайменова, М. Ю. Бабаніна, О. І. Катеренчук, Г. В. Волченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2019. – Т. 19, вип. 3 (67). – С. 27–29.
Abstract: В роботі висвітлена частота поєднання ішемічної хвороби серця та хронічного обструктивного захворювання легень, і зроблено висновок, що існує досить значний прошарок хворих, а саме 25,9%, з поєднаною патологією органів дихання і серцево-судинної. На базі терапевтичного відділення Полтавської центральної районної клінічної лікарні було обстежено 97 пацієнтів (84 чоловіків і 13 жінок) з поєднанням хронічного обструктивного захворювання легень та ішемічної хвороби серця: стабільна стенокардія функціонального класу II ст., які були госпіталізовані у зв'язку із загостренням респіраторної патології. Вони були розділені на 2 групи. Пацієнти 1 групи (51 осіб) отримували тільки базисну терапію (β2-агоністи, антихолінергічні препарати, метилксантини, інгаляційні глюкокортикоїди, інгібітори фосфодіестерази-4). Пацієнтам 2 групи (46 осіб), крім базисної терапії, додатково призначали L-аргінін ( «Тівомакс») у вигляді 4,2% розчину 100 мл внутрішньовенно 1 раз на добу протягом 10 днів. В результаті проведеного лікування була виявлена позитивна динаміка регресу клінічних проявів загострення хронічного обструктивного захворювання легень в обох досліджуваних групах. Однак, у другій групі обстежуваних, які отримують на тлі базисної терапії L-аргінін, клінічні показники, показники функції зовнішнього дихання та толерантності до навантаження, показники кардіогемодинаміки значно (р<0,05) покращилися, порівняно з контрольною групою. Були зроблені висновки, що включення L-аргініну в комплексне лікування хворим із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень і супутньою ішемічною хворобою серця підвищує ефективність терапії респіраторної патології та покращує кардіогемодинаміку. Додавання L-аргініну в комплексну терапію хворим ХОЗЛ в поєднанні з ішемічною хворобою серця призводить до статистично значимого поліпшення клініко-інструментальних показників, що обумовлено антигипоксичною, антиагрегантною, цитопротекторною і вазодилататорноу дією, дезінтоксикаційною активністю L-аргініну («Тівомакс»), є безпечним препаратом, що дозволяє підвищити ефективність лікування; В работе освещена частота сочетания ишемической болезни сердца и хронического обструктивного заболевания легких, и сделан ввод, что существует достаточно значительная прослойка больных, а именно 25,9%, с сочетан ной патологией органов дыхания и сердечнососудистой системы. На базе терапевтического отделения Полтавской центральной районной клинической больницы было обследовано 97 пациентов (84 мужчины и 13 женщин) с сочетанием хронического обструктивного заболевания легких и ишемической болезни сердца: стабильная стенокардия ФК II ст., которые были госптализированы в связи с обострением респираторной патологии. Они были разделены на 2 группы. Пациенты 1 группы (51 человек) получали только базисную терапию (β2-агонисты, антихолинергические препараты, метилксантины, ингаляционные глюкокортикостероиды, ингибиторы фосфодиэстеразы-4). Пациентам 2 группы (46 человек), кроме базисной терапии, дополнительно назначали L-аргинин («Тівомакс») в виде 4,2% раствора 100 мл внутривенно 1 раз в сутки в течение 10 дней.В результате проведенного лечения была выявлена положительная динамика регресса клинических проявлений обострения хронического обструктивного заболевания легких в обеих исследуемых группах. Однако, во второй группе обследуемых, которые получают на фоне базисной терапии L-аргинин, клинические показатели, показатели функции внешнего дыхания и толерантности к нагрузке, показатели кардиогемодинамики значительно (р<0,05) улучшились по сравнению с контрольной группой. Были с деланы выводы, что включение L-аргинина в комплексное лечение больным с обострением хронического обструктивного заболевания легких и сопутствующей ишемической болезни сердца повышает эффективность терапии респираторной патологии и улучшает кардиогемодинами ку. Добавление L-аргинина в комплексную терапию больным хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с ишемической болезни сердца приводит к статистически значимому улучшению клинико-инструментальных показателей, что обусловлено антигипоксическим, антиагрегантным, цитопротекторным и вазодилататорным действием, дезинтоксикационной активностью L-аргинина («Тівомакс»), является безопасным препаратом, что позволяет повысить эффективность лечения; The frequency of the combination of coronary heart disease (CHD) and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is highlighted in the work, and it is concluded that there is a fairly significant stratum of patients, namely 25,9%, with combined pathology of the respiratory system and cardiovascular. On the basis of the therapeutic department of the Poltava central regional clinical hospital, 97 patients (84 men and 13 women) with a combination of COPD and CHD were examined: stable angina pectoris, grade II, which were hospitalized due to exacerbation of respiratory pathology. They were divided into 2 groups. Group 1 patients (51 people) received only basic therapy (β2-agonists, anticholinergics, methylxanthines, inhaled glucocorticosteroids, phosphodiesterase-4 inhibitors). In addition to basic therapy, patients of the 2nd group (46 people) were additionally prescribed L-arginine («Tivomax») in the form of a 4,2% solution of 100 ml intravenously once a day for 10 days. As a result of the treatment, a positive dynamics of the regression of clinical manifestations of acute exacerbation of COPD was revealed in both study groups. However, in the second group of subjects who receive L-arginine on the basis of basic therapy, clinical indicators, indicators of the function of external respiration and exercise tolerance, indicators of cardiohemodynamics significantly (p <0,05) improved compared with the control group. It was concluded that the inclusion of L-arginine in the complex treatment of patients with exacerbation of COPD and concomitant CHD increases the effectiveness of the treatment of respiratory pathology and improves cardiodynamics. The addition of L-arginine to complex therapy for patients with COPD in combination with CHD leads to a statistically significant improvement in clinical and instrumental parameters, which is due to the antihypoxic, antiplatelet, cytoprotective and vasodilatory effects, detoxification activity of L-arginine (“Tivomax”), which is safe improves the effectiveness of treatment.
Keywords: хронічне обструктивне захворювання легень
ішемічна хвороба серця
коморбидність
L-аргінін
хроническое обструктивное заболевание легких
ишемическая болезнь сердца
коморбидность
L-аргинин
chronic obstructive pulmonary disease
coronary heart disease
comorbidity
L-arginine
ISSN: 2077-1096
DOI: 10.31718/2077-1096.19.3.27
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11565
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра сімейної медицини і терапії
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 19, вип. 3 (67)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznachennia_efektyvnosti_terapii_ishemichnoi_khvoroby_sertsia.pdf337,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.