Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11679
Title: Катамнестичні спостереження протягом 10 років за дітьми, які народилися від серопозитивних матерів (інфікованих цитомегаловірусом та вірусом простого герпесу І типу)
Other Titles: Катамнестические наблюдения в течение 10 лет за детьми, родившимися от серопозитивных матерей (инфицированных цитомегаловирусом и вирусом простого герпеса I типа)
Follow+up observation during 10 years of children who were born to seropositive mothers (that are infected with CMV and the HSV+1)
Authors: Фесенко, Марія Євгенівна
Мелащенко, Олена Іванівна
Пєший, Микола Миколайович
Похилько, Валерій Іванович
Цвіренко, Світлана Миколаївна
Фесенко, Мария Евгеньевна
Мелащенко, Елена Ивановна
Пеший, Николай Николаевич
Похилько, Валерий Иванович
Цвиренко, Светлана Николаевна
Fesenko, M. Ye.
Melashchenko, O. I.
Pyeshyi, M. M.
Pokhylko, V. I.
Tsvirenko, S. M.
Issue Date: 2019
Publisher: «Група компаній Мед Експерт»
Citation: Катамнестичні спостереження протягом 10 років за дітьми, які народилися від серопозитивних матерів (інфікованих цитомегаловірусом та вірусом простого герпесу І типу) / М. Є. Фесенко, О. І. Мелащенко, М. М. Пєший [та ін.] // Сучасна педіатрія. Україна. – 2019. – № 6 (102). – С. 49–54.
Abstract: Актуальність даної роботи обумовлена недостатньою кількістю повідомлень, присвячених довготривалому катамнестичному спостереженню за станом здоров'я дітей, які народилися від серопозитивних матерів (інфікованих цитомегаловірусом та вірусом простого герпесу І типу). Мета: вивчити частоту та структуру захворювань дітей, які народилися від серопозитивних матерів, інфікованих цитомегаловірусом та вірусом простого герпесу І типу, впродовж 10 років на основі аналізу клініко>параклінічних особливостей перебігу захворювань. Матеріали і методи. Під спостереженням знаходилась 41 дитина віком до 10 років, з яких 13 дітей народились від матерів, інфікованих цитомегаловірусом (І група), 18 дітей, які народились від матерів, інфікованих вірусом простого герпесу І типу у поєднанні з цитомегаловірусом (ІІ група), і 10 дітей, народжених від неінфікованих матерів (контрольна ІІІ група). Катамнестичне спостереження за дітьми проводилось протягом 10 років і включало вивчення частоти та структури захворюваності на основі аналізу клініко>параклінічних особливостей перебігу захворювань. Порівняльний аналіз проводився як всередині груп, так і між групами. Результати. Встановлена вірогідна залежність частоти респіраторних рекурентних захворювань у дітей раннього віку (до 3>х років) від типу інфікованості матерів. Рекурентні респіраторні захворювання достовірно частіше зустрічалися серед дітей ІІ групи. Після 3>х років виявлена достовірна відмінність у структурі захворюваності дітей І та ІІ груп, передусім за рахунок превалювання патології з боку носоглотки (рекурентний тонзиліт, аденоїди, гайморит) у дітей І групи. Атопічний дерматит, патологія нирок, кон'юнктивіти, гострі отити, функціональні розлади травного тракту та дисплазія сполучної тканини достовірно частіше зустрічалися у дітей ІІ групи. Висновки. За результатами спостереження встановлена чітка достовірна залежність частоти, структури, перебігу захворювань та формування патологічних станів від віку дітей, типу та поєднання вірусів, якими були інфіковані матері, обтяженості акушерського анамнезу, гестаційних ускладнень та ускладнень пологів. Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) всіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень було отримано поінформовану згоду батьків дітей (або їхніх опікунів). Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів; Актуальность данной работы обусловлена недостаточным количеством сообщений, посвященных длительным катамнестическим наблюдениям за состоянием здоровья детей, родившихся от серопозитивных матерей (инфицированных цитомегаловирусом и вирусом простого герпеса I типа). Цель: изучить частоту и структуру заболеваний детей, родившихся от серопозитивных матерей, инфицированных цитомегаловирусом и вирусом простого герпеса I типа, в течение 10 лет на основе анализа клинико>параклинических особенностей течения заболеваний. Материалы и методы. Под наблюдением находился 41 ребенок в возрасте до 10 лет, из которых 13 детей (I группа) родились от матерей, инфицированных цитомегаловирусом, 18 детей (II группа) родились от матерей, инфицированных вирусом простого герпеса I типа в сочетании с цитомегаловирусом, и 10 детей родились от неинфицированных матерей (контрольная III группа). Катамнестическое наблюдение за детьми проводилось в течение 10 лет и включало изучение частоты и структуры заболеваемости на основе анализа клинико>параклинических особенностей течения заболеваний. Сравнительный анализ проводился и внутри групп, и между группами. Результаты. Установлена достоверная зависимость частоты респираторных рекуррентных заболеваний детей раннего возраста (до 3>х лет) от типа инфицированности матерей. Рекуррентные респираторные заболевания достоверно чаще встречались среди детей II группы. После 3>х лет выявлена достоверная разница в структуре заболеваемости детей I и II групп, в первую очередь, за счет превалирования патологии со стороны носоглотки (рекуррентный тонзиллит, аденоиды, гайморит) у детей I группы. Атопический дерматит, патология почек, конъюнктивиты, острые отиты, функциональные расстройства пищеварительного тракта и дисплазия соединительной ткани достоверно чаще встречались у детей II группы. Выводы. По результатам наблюдения установлена четкая достоверная зависимость частоты, структуры, течения заболеваний и формирования патологических состояний от возраста детей, типа и сочетания вирусов, которыми были инфицированы матери, отягощенности акушерского анамнеза, гестационных осложнений и осложнений родов. Исследование было выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской Декларации. Протокол исследования был одобрен Локальным этическим комитетом (ЛЭК) всех участвующих учреждений. На проведение исследований было получено информированное согласие родителей детей (или их опекунов). Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов; The relevance of the work is due to the lack of the information devoted to a long>term follow>up observation of the children's health condition, who were born to seropositive mothers (that are infected with CMV and the HSV>1). Purpose. To explore the frequency and structure of diseases of children, born to seropositive mothers that are infected with CMV and the HSV>1 on the basis of the 10>years analysis of clinical and paraclinical features of the disease process. Materials and methods. There were 41 children under surveillance aged under 10 years, among them were 13 children (the 1st group ) born from Cytomegalovirus>infected mothers and 18 children (the 2d group) born to mothers infected with Herpes simplex in combination with Cytomegalovirus and 10 children born to uninfected mothers (control III group). Follow>up children observation has been conducted for 10 years and included exploring of frequency and structure of diseases based on the analysis of clinical and paraclinical features of the diseases process. Results. According to the to results of the observation, the probable dependence of the frequency of respiratory reccurent diseases of early aged children (up to 3 years) on the type of infection of mothers was established. Respiratory reccurent diseases were surely more frequently found among children from the 2d group. After 3 years a significant difference in the structure of children's diseases of the 1st and the 2d groups was found, first of all, due to the preva> lence of nasopharynx pathology (recurrent tonsillitis, adenoids, sinusitis) of the children from the 1st group. At the same time, such diseases as atopic dermatitis, kidney pathology, conjunctivitis, otitis media, functional disorders of the digestive tract and connective tissue dysplasia were found more frequently in the children from the 2d group. Conclusions. The results of the observation revealed a clear and reliable dependence of the frequency, structure, the process of diseases and formation of dis> orders — on the age of children, the type and combination of viruses which infected mothers of the examined children, the burden obstetric anamnesis, ges> tational complications and complications of childbirth. The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki Declaration. The study protocol was approved by the Local Ethics Committee (LEC) of all participating institution. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies. No conflict of interest was declared by the authors.
Keywords: діти
цитомегаловірус
вірус простого герпесу І типу
захворюваність
дети
цитомегаловирус
вирус простого герпеса I типа
заболеваемость
children
Cytomegalovirus (CMV)
Herpes simplex virus type I (HSV>1
morbidity
ISSN: 2706-6134 (Online)
2663-7553 (Print)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11679
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра педіатрії № 1 із неонатологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_rokiv.pdf168,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.