Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11704
Title: Дослідницька діяльність майбутніх лікарів в умовах глобалізації
Authors: Буря, Лілія Володимирівна
Макаренко, Олександр Володимирович
Білоконь, Сергій Олександрович
Вахненко, Андрій Вікторович
Половик, Олександр Юрійович
Люлька, Олександр Миколайович
Буря, Лилия Владимировна
Макаренко, Александр Владимирович
Белоконь, Сергей Александрович
Вахненко, Андрей Викторович
Половик, Александр Юрьевич
Люлька, Александр Николаевич
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Дослідницька діяльність майбутніх лікарів в умовах глобалізації / Л. В. Буря, О. В. Макаренко, С. О. Білоконь [та ін.] // Збірник статей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», 7-8 листопада 2019 р., м. Полтава. – Полтава, УМСА, 2019 – С. 44–51.
Abstract: Стаття присвячена розкриттю особливостей організації цілеспрямованої роботи з формування комунікативних умінь студентів-іноземців як елементу дослідницької компетентності майбутніх лікарів в умовах глобалізації. У часи глобальних трансформацій, що змінюють наш спосіб життя, спілкування, мислення, бачення майбутнього і розуміння добробуту, виділена проблема є досить актуальною та малодослідженою. Одним із дієвих способів формування комунікативних умінь є інтерактивне навчання, найбільш доречними в контексті нашого дослідження є інтерактивна лекція, перевернуте навчання, метод кейсів, коучинг-технологія, ділові та рольові ігри, метод занурення у спілкування, метод конкретних ситуацій. Раціональне поєднання даних методів та технологій навчання між собою та в сукупності з традиційними, формують педагогічні умови, створюють своєрідне середовище, що сприяє формуванню комунікативних умінь. Реалізація обґрунтованих педагогічних умов здійснюється на засадах системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, аксіологічного підходів до формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів. Робота з формування таких умінь студентів реалізується через низку навчально-виховних завдань, що проводять викладачі. Часто один і той самий захід або завдання може бути спрямованим на формування різних комунікативних умінь. Процес формування даних умінь майбутніх лікарів є складним і тривалим, адже потребує постійної підготовки і системного підходу; The article is devoted to revealing the peculiarities of the organization of purposeful work on forming the communicative skills of foreign students as an element of research competence of future doctors in the conditions of globalization. In times of global transformations that change our way of life, communication, thinking, vision of the future and understanding of well-being, the isolated problem is quite relevant and poorly researched. One of the effective ways of forming communicative skills is interactive learning, the most relevant in the context of our study is an interactive lecture, inverted learning, the method of cases, coaching technology, business and role-playing games, the method of immersion into communication, the method of specific situations. The rational combination of these methods and technologies of learning with each other and in combination with traditional, form pedagogical conditions, create a kind of environment that promotes the formation of communication skills. Realization of reasonable pedagogical conditions is carried out on the basis of systematic, competent, personally oriented, activity, axiological approaches to forming of research competence of future doctors. The work on forming such skills of students is realized through a series of educational tasks conducted by teachers. Often, the same event or task can be aimed at developing different communication skills. The process of generating the skills of future doctors is complex and time consuming, as it requires constant preparation and a systematic approach.
Keywords: глобалізація
компетентність
комунікація
дослідницька компетентність
майбутні лікарі
інтерактивне навчання
кейс-метод
globalization
competence
communication
research competence
future doctors
interactive training
case-method
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/11704
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гігієни та екології
Наукові праці. Кафедра фізики
Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
globalization.pdf4,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.