Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12027
Title: Клінічні характеристики післяопераційного болю у осіб похилого та старечого віку
Other Titles: Clinical characteristics of postoperative analgesia in elderly and old patients
Клинические характеристики послеоперационной боли у лиц пожилого и старческого возраста
Authors: Телегань, Владислав Олегович
Шкурупій, Дмитро Анатолійович
Telegan, V. O.
Shkurupii, D. A.
Телегань, Владислав Олегович
Шкурупий, Дмитрий Анатольевич
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Телегань В. О. Клінічні характеристики післяопераційного болю у осіб похилого та старечого віку / В. О. Телегань, Д. А. Шкурупій // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2019. – Т. 19, вип. 2 (66). – С. 78–82.
Abstract: Близько 13% населення похилого і старечого віку відчувають біль не лише як реакцію на подразнюючий агент, а й як психосоматичний показник. Діагностика і лікування післяопераційного болю у осіб похилого та старечого віку можуть ускладнюватись наявністю хронічного болю, соматичними захворюваннями. Мета дослідження: дослідити клінічну характеристику післяопераційного болю у осіб похилого та старечого віку. Матеріали та методи. Проведене клінічне проспективне контрольоване дослідження клінічних характеристик периопераційного знеболення. Проаналізовано 99 випадків перебігу периопераційного періоду. Пацієнти були розподілені за віком: перша група – віком 18-59 років, друга група – старше 60 років. Шляхом анкетування та клінічного співставлення визначався вплив віку, виду анестезії та післяопераційної анальгезії на характер та виразність болі. Для оцінки болю використовували візуально-аналогову шкалу і опитувальник Мак- Гілла. Результати та їх обговорення: у пацієнтів похилого віку виявлено вищі бали афективного компоненту до оперативного втручання, встановлений прямий звʼязок афективного і евалюативного компонентів та зворотній звʼязок сенситивного компоненту болю із віком. Також, встановлені значимі прямі звʼзки постопераційного болю і його компонентів у осіб похилого віку із рівнем болю до операції, інтратекальною анестезією, судинними оперативними втручаннями. Висновки: в осіб похилого віку, на відміну від молодших осіб, рівень постопераційного болю є більш вираженим. Вихідний рівень передопераційного болю у цих пацієнтів безпосередньо впливає на рівень післяопераційного болю. В свою чергу, післяопераційний біль у осіб похилого віку обумовлений більшою лабільністю всіх компонентів болю з переважанням афективного і евалюативного компонентів. До персистенції болю в післяопераційному періоді схильні особи похилого віку, яким проводились судинні втручання та інтратекальна анестезія. В умовах традиційної тактики післяопераційного знеболення у осіб похилого віку відносно молодших осіб більш виражена сила і змінені характеристики болю, що вимагає удосконалення тактики протибольової терапії. Около 13% населения пожилого и старческого возраста ощущают боль не только как реакцию на раздражающий агент, но и как психосоматический показатель. Диагностика и лечение послеоперационной боли у лиц пожилого и старческого возраста могут осложняться наличием хронической боли, соматическими заболеваниями. Цель исследования: исследовать клиническую характеристику послеоперационной боли у лиц пожилого и старческого возраста. Материалы и методы. Проведенное клиническое проспективное контролированное исследование клинических характеристик периоперационного обезболивания. Проанализировано 99 случаев течения периоперационного периода. Пациенты были разделены по возрасту: 1 группа – возрастом 18-59 лет, 2 группа – старше 60 лет. Путем анкетирования и клинического сопоставления определялось влияние возраста, вида анестезии и послеоперационной анальгезии на характер и выраженность боли. Для оценки боли использовали визуально-аналоговую шкалу и опросник Мак-Гилла. Результаты и их обсуждение: у пациентов пожилого возраста выявлено более высокие баллы афективного компонента к оперативному вмешательству, установлена прямая связь афективного и эвалюативного компонентов, и обратная связь сенситивного компонента боли с возрастом. Также, установлены значительные прямые связи постоперационной боли и её компонентов у лиц пожилого возраста с уровнем боли до операции, интратекальной анестезией, сосудистыми оперативными вмешательствами. Выводы: у лиц пожилого возраста, в отличие от лиц младшего, уровень постоперационной боли более выражен. Исходный уровень передоперационной боли у этих пациентов непосредственно влияет на уровень послеоперационной боли. В свою очередь, послеоперационная боль у лиц пожилого возраста обусловлена большей лабильностью всех компонентов боли с превалированием афективного и эвалюативного компонентов. К персистенции боли в послеоперационном периоде склонны лица пожилого возраста, которым проводились сосудистые вмешательства и интратекальная анестезия. В условиях традиционной тактики послеоперационного обезболивания у лиц пожилого возраста относительно лиц моложе более выражена сила и изменены характеристики боли, что требует усовершенствования тактики противоболевой терапии; Nearly 13% of the elderly and old population experience psychosomatic pain that is not regarded as a response to irritants. Diagnosis and treatment of the postoperative pain in old and elderly patients may be complicated by chronic pain or somatic diseases. The aim of this work was to study clinical characteristics of the postoperative pain in old and elderly patients. Materials and methods. This study based on analysis of 99 cases of the perioperative period. Patients were divided into groups by age: the 1st group included individuals aged 18-59 years, the 2nd group included individuals over 60 years. The influence of age, type of anesthesia and postoperative analgesia on the character and severity of pain was determined by questioning and clinical comparison. The Visual Analogue Scale and the McGill questionnaire were used to assess the pain intensity. Results and their discussion: the elderly patients demonstrated higher scores of the affective component to surgical intervention; moreover, the direct relationship between the affective and evaluative components and the indirect correlation of the sensitive component of pain with age was found out. There have been established the significant direct links between postoperative pain and its components in elderly people with the level of pain before surgery, intrathecal anaesthesia, and vascular surgery. Conclusions: in the elderly, in contrast to the younger individuals, the level of postoperative pain is more pronounced. The initial level of pre-operative pain in these patients definitely influences the level of postoperative pain. Simultaneously, the postoperative pain in the elderly is due to the greater lability of all the components of pain, with the prevalence of affective and evaluative components. The persistence of pain in the postoperative period is typical for elderly people who underwent vascular interventions and intrathecal anaesthesia. In the context of the conventional tactics of postoperative pain relief in the elderly people, the strength and the characteristics of the pain are more significantly intense relatively to those in younger patients that require an improvement in the tactics of pain management.
Keywords: біль
післяопераційний період
похилий вік
pain
postoperative period
elderly age
боль
послеоперационный период
пожилой возраст
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.19.2.78
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12027
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 19, вип. 2 (66)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Clinical_characteristics_of_postoperative_analgesia_in_elderly_and_old_patients.pdf781,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.