Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12361
Title: Особливості колоректального фенотипу карцином невідомої первинної локалізації
Other Titles: Особенности колоректального фенотипа карцином неизвестной первичной локализации
Peculiarities of colorectal phenotype of carcinoma of unknown primary origin
Authors: Пославська, О. В.
Шпонька, Ігор Станіславович
Гриценко, П. О.
Пославская, О. В.
Шпонька, Игорь Станиславович
Гриценко, П. О.
Poslavska, O. V.
Shponka, I. S.
Hrytsenko, P. O.
Issue Date: 2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Пославська О. В. Особливості колоректального фенотипу карцином невідомої первинної локалізації / О. В. Пославська, І. С. Шпонька, П. О. Гриценко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 3 (63). – С. 111–115.
Abstract: Серед раків невідомої первинної локалізації аденокарциноми традиційно залишаються найбільш частим гістологічним типом пухлин. Підтип аденокарциноми з колоректальним фенотипом (CK20+, CK7-, CDX2+) має порівняно кращий прогноз, завдяки більш ефективній системі процедур, що розроблена протягом останніх двох десятиліть для раку товстої кишки. Точна верифікація метастазів колоректальних раків може викликати труднощі через подібність метастазів первинних гастро-інтестінальних, панкреато-біліарних або муцинозних аденокарцином жіночої репродуктивної системи, що симулюють характеристики первинних раків товстої кишки і навпаки. Мета – дослідити комплекс морфологічних та імуногістохімічних характеристик метастазів колоректальних аденокарцином порівняно із первинними пухлинами товстої кишки для вдосконалення діагностичних алгоритмів. Матеріали і методи. В роботі проведено ретроспективний аналіз біопсійного матеріалу 37 пацієнтів (29 жінок та 8 чоловіків) з метастазами без первинної локалізації, що після імуногістохімічного дослідження виявилися колоректальними раками віком від 28 до 81 років (середнє 58,46±12,28; медіана 58) й 41 спостереження післяопераційного матеріалу пацієнтів з первинною пухлиною товстої кишки (24 жінки та 17 чоловіків, віком від 27 до 76 років (середнє 60,56±12,81; медіана 64). Результати дослідження. Аналіз розподілу локалізацій метастатичних карцином виявив перевагу ураження жіночої репродуктивної системи: 18 із 37 (48,65%) (13 з яких (35,13%) припадало на яєчники, морфологічно ці спостереження набували рис папілярної серозної помірнодиференційованої карциноми. Вік жінок контрольної групи (середнє 60,54±12,25; медіана 65) був трохи більшим, ніж жінок з метастатичним ураженням репродуктивної системи (середнє 59,26±13,40; медіана 60), і тим більше жінок з метастазами колоректальних аденокарцином інших локалізацій (середнє 57,2±12,16; медіана 58,2) (всі р>0,05). Висновки. Аденокарциноми колоректального фенотипу CK20+/CDX2+/СК7- з падінням ступеня диференціювання можуть набувати СК7+ статусу в окремих пухлинних патернах, що з огляду на високі відсотки серед пацієнтів жінок та перевагу метастатичного ураження яєчників потребує розширення імуногістохімічної панелі маркерами виключення (наприклад СА-125, рецепторів естрогенів).
Среди раков неизвестной первичной локализации аденокарциномы традиционно остаются наиболее частым гистологическим типом опухолей. Подтип аденокарциномы с колоректальным фенотипом (CK20 +, CK7-, CDX2 +), имеет сравнительно лучший прогноз благодаря более эффективной системе процедур, разработанной в течение последних двух десятилетий для рака толстой кишки. Точная верификация метастазов колоректальных раков может вызывать трудности из-за сходства метастазов первичных гастро-интестинальных, панкреато-билиарных или муцинозных карцином женской репродуктивной системы, симулирующих характеристики первичных раков толстой кишки и наоборот. Цель работы - исследовать комплекс морфологических, морфометрических и иммуногистохимических характеристик метастазов колоректальных карцином в сравнении с первичными опухолями толстой кишки для совершенствования диагностических алгоритмов. Материалы и методы. В работе проведен ретроспективный анализ биопсийного материала 37 пациентов (29 женщин и 8 мужчин) с метастазами без первичной локализации, которые после иммуногистохимического исследования оказались колоректальными карциномами, в возрасте от 28 до 81 лет (среднее 58,46 ± 12,28; медиана 58) и 41 наблюдения послеоперационного материала пациентов с первичной опухолью толстой кишки (24 женщины и 17 мужчин в возрасте от 27 до 76 лет (среднее 60,56 ± 12,81; медиана 64). Результаты исследования. Анализ распределения локализаций метастатических аденокарцином обнаружил преимущественное поражение женской репродуктивной системы: 18 из 37 (48,65%) (13 из которых (35,13%) приходилось на яичники), морфологически эти наблюдения приобретали черты папиллярной серозной умереннодифференцированной аденокарциномы. Возраст женщин с первичной карциномой кишечника (среднее 60,54 ± 12,25; медиана 65) был немного больше, чем женщин с метастатическим поражением репродуктивной системы (среднее 59,26 ± 13,40; медиана 60), и тем более женщин с метастазами колоректальных раков других локализаций (среднее 57,2 ± 12,16; медиана 58,2) (все р > 0,05). Выводы. Аденокарциномы колоректального фенотипа CK20 + / CDX2 + / СК7- с падением пени дифференцировки могут приобретать СК7 + статуса в отдельных опухолевых паттернах, что, учитывая высокие проценты среди пациентов женщин и преимущество метастатического поражения яичников, нуждается в расширении иммуногистохимической панели маркерами исключения (например СА-125, рецепторов эстрогенов).
Among cancers of unknown primary origin, adenocarcinomas are traditionally the most common histological type of tumours. Carcinoma of a colorectal phenotype (CK20 +, CK7-, CDX2 +) has a relatively more favourable prognosis due to a more efficient system of procedures developed over the past two decades for colon cancer treatment. Accurate verification of metastases of colorectal carcinomas can be difficult due to the similarity of metastases of primary gastrointestinal, pancreatic-biliary or mucinous carcinomas of female reproductive system, simulating the characteristics of primary colon cancer and vice versa. The aim of this work is to investigate the complex of morphological, morphometric and immunohistochemical characteristics of colorectal carcinomas metastases in comparison with primary colon tumours in order to improve diagnostic algorithms. Materials and methods. A retrospective analysis was based on the biopsy material of 37 patients (29 women and 8 men) aged 28 to 81 years (mean age 58.46 ± 12.28, median 58) with metastases produced by cancers of unknown primary origin, which were later confirmed by the immunohistochemical study as colorectal carcinomas and on 41 follow-up postoperative material of patients with primary colon cancer in 24 women and 17 men aged from 27 to 76 years (mean 60.56 ± 12.81, median 64).The analysis of the distribution of metastatic carcinoma distribution revealed a typical affection of the female reproductive system: 18 out of 37 (48.65%), and in 13 of those cases (35.13%) ovaries were affected). Morphologically these changes developed the features of papillary serous moderately differentiated carcinomas. The age of women with primary intestinal adenocarcinoma (mean 60.54±12.25, median 65) was slightly higher than in women with metastatic invasion of the reproductive system (mean 59.26±13.40, median 60), and than in women with colorectal carcinoma metastases detected to localized in other regions (mean 57.2±12.16; median 58.2) (all p>0.05). Conclusions. Carcinomas of colorectal phenotype CK20 + / CDX2 + / CK 7 depending on a decrease in the degree of their differentiation can develop CK7 + status in individual tumours patterns that when taking into account the high percentages among female patients and the prevalence in metastatic ovarian affection, requires the elaboration of the immunohistochemical panel by exclusion markers (e.g. CA-125, estrogenic receptor).
Keywords: раки без первинної локалізації
колоректальний рак
СК20
CDX2
СК7
раки без первичной локализации
колоректальный рак
carcinoma of unknown primary origin
colorectal cancer
UDC: 616-006.04-076-097.3-079.4
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/12361
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 3 (63)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poslavska_Peculiarities_of_colorectal_phenotype.pdf469,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.