Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12402
Title: Етіологічні та патогенетичні аспекти затримки внутрішньоутробного розвитку плода
Other Titles: Этиологические и патогенетические аспекты задержки внутриутробного развития плода
Etiological and pathogenetic aspects of intrauterine growth retardation
Authors: Громова, Антоніна Макарівна
Бережна, Варвара Анатоліївна
Бережная, Варвара Анатольевна
Громова, Антонина Макаровна
Gromova, A. M.
Berezhna, V. A
Issue Date: 2018
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Громова А. М. Етіологічні та патогенетичні аспекти затримки внутрішньоутробного розвитку плода / А. М. Громова, В. А. Бережна // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 3 (63). – С. 301–307.
Abstract: Затримка внутрішньоутробного розвитку плода на теперішній час є як медичною, так і соціальною проблемою. Ускладнена вагітність створює значне навантаження на систему охорони здоров’я, лікарні, медичний персонал. Здоров’я нації залежить перш за все від здоров’я майбутніх дітей. Дана патологія зустрічається в 7-10% усіх вагітностей та впливає на подальший відсоток перинатальної захворюваності, а також і смертності. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода пов’язана з несприятливими короткостроковими наслідками та довготривалими розладами нервової, ендокринної та серцево-судинної систем. В послідуючому діти, народжені після затримки внутрішньоутробного розвитку, мають високий ризик інвалідизації. Найбільш поширеною причиною затримки внутрішньоутробного розвитку плода вважається плацентарна недостатність. Незважаючи на численні дослідження цієї проблеми, дотепер триває пошук нових методів ранньої діагностики затримки внутрішньоутробного розвитку плода, прогнозування виникнення цього ускладнення, адекватних методів розродження та лікування. Останнім часом поглиблено вивчається імунологія багатьох патологічних станів, стани під час вагітності не виключення. Макрофаги, які присутні на всіх стадіях нормальної вагітності, відіграють важливу роль у формуванні імплантації, плацентації та прогресування вагітності. Більш поглиблене вивчення активності макрофагів, їх поляризації в подальшому впливає на результат вагітності. Поляризація макрофагів індукується різними сигналами та продукує різноманітні цитокіни, які в свою чергу приймають участь у формуванні патологічної вагітності, а саме ЗВУР. Вважають самим загадковим цитокіном трансформуючий фактор росту бета (TGF - β), який приймає участь в формуванні патологічної вагітності. Розчинний ендоглін (s-Eng) відіграє важливу роль в розвитку дисфункції ендотелію і в патогенезі плацентарної недостатності, а також в формуванні затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Тому подальше більш поглиблене вивчення імунологічних аспектів при затримці внутрішньоутробного розвитку плода надає можливість прогнозування, ранньої діагностики та суттєву терапевтичну цінність даної патології вагітності.
Задержка внутриутробного развития плода в настоящее время является как медицинской, так и социальной проблемой. Осложненная беременность создает значительную нагрузку на систему здравоохранения, больницы, медицинский персонал. Здоровье нации зависит, прежде всего, от здоровья будущих детей. Данная патология встречается в 7-10% всех беременностей и влияет на дальнейший процент перинатальной заболеваемости, а также и смертности. Задержка внутриутробного развития плода связана с неблагоприятными краткосрочными последствиями и долговременными расстройствами нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. В последующем дети, рожденные после задержки внутриутробного развития, имеют высокий риск инвалидизации. Наиболее распространенной причиной задержки внутриутробного развития плода считается плацентарная недостаточность. Несмотря на многочисленные исследования этой проблемы, до сих пор продолжается поиск новых методов ранней диагностики задержки внутриутробного развития плода, прогнозирование возникновения этого осложнения, адекватных методов родоразрешения и лечения. В последнее время углубленно изучается иммунология многих патологических состояний, состояния во время беременности не исключение. Макрофаги, которые присутствуют на всех стадиях нормальной беременности, играют важную роль в формировании имплантации, плацентации и прогрессировании беременности. Более углубленное изучение активности макрофагов, их поляризации в дальнейшем влияет на исход беременности. Поляризация макрофагов индуцируется различными сигналами и производит различные цитокины, которые в свою очередь принимают участие в формировании патологической беременности, а именно ЗВУР. Самым загадочным цитокином считают трансформирующий фактор роста бета (TGF - β), который принимает участие в формировании патологической беременности. Растворимый ендоглин (s-Eng) играет важную роль в развитии дисфункции эндотелия и в патогенезе плацентарной недостаточности, а также в формировании задержки внутриутробного развития плода. Поэтому дальнейшее более углубленное изучение иммунологических аспектов при задержке внутриутробного развития плода дает возможность прогнозирования, ранней диагностики и существенную терапевтическую ценность данной патологии беременности.
Nowadays intrauterine growth retardation is considered as both a medical and a social problem. Complicated pregnancy increases the overall health care costs and hospital burden due to high risks of neonatal complications. The health of the nation depends first and foremost on the health of future generations. IUGR occurs in 7-10% of all pregnancies and affects the further percentage of perinatal morbidity and mortality. The delay in foetal development of the foetus is associated with a number of adverse short-term effects and long-term disorders of the nervous, endocrine and cardiovascular systems. Thus, from now on, IUGR children born are at high risk to have to develop disability. Placental insufficiency is the most common IUGR cause. Despite numerous reports on this problem, searching for new approaches in early diagnosis of foetal delayed growth, the prediction of the occurrence of this complication, adequate methods of delivery and treatment is still continuing. Recently, the in-depth investigation of immunological processes of many pathological conditions has being carried and conditions, which might occur during pregnancy, are not an exception. Macrophages that are present at all the stages of normal gestation play an important role in the implantation, placentaltion and the progression of pregnancy. Scrutinizing study of the functioning macrophages and their polarization can contribute in prognosis of pregnancy outcomes. Macrophage polarization is induced by various signals and produces various cytokines, which, in turn, participate in the formation of pathological pregnancy, and, namely, IUGR. Cytokine transforming growth factor beta (TGF - β), which participates in the formation of pathological pregnancy, is little known and considered as the most enigmatic. Soluble endoglin (s-Eng) plays an important role in the development of endothelial dysfunction and in the pathogenesis of placental insufficiency, as well as in the IUGR development. Therefore, further detailed study of immunological aspects in the delayed foetal growth provides the possibility to predict and diagnose this of this pathology of pregnancy and therefore is of significant therapeutic value.
Keywords: затримка внутрішньоутробного розвитку плода
макрофаги
трансформуючий фактор росту (TGF-β)
розчинний ендоглін (s-Eng)
задержка внутриутробного развития плода
макрофаги
растворимый ендоглин (s-Eng)
трансформирующий фактор роста (TGF-β)
foetus
intrauterine growth retardation
macrophages
soluble endoglin (s-Eng)
transforming growth factor (TGF-β)
UDC: 618.33:618.291-07
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12402
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра акушерства і гінекології № 1
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 18, вип. 3 (63)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gromova_Etiological_and_pathogenetic_aspects.pdf392,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.