Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12435
Title: Цитогенегичні та інвазійні особливості різних клініко-морфологічних форм росту плоскоклітинного раку легень
Other Titles: Цитогенетические и инвазивные особенности разных клинико-морфологических форм роста плоскоклеточного рака легких
Citogenic and invage features of squame cell cancer
Authors: Проскурня, Сергій Анатолійович
Проскурня, Сергей Анатольевич
Proskurnya, S. A.
Issue Date: 2005
Citation: Проскурня С. А. Цитогенегичні та інвазійні особливості різних клініко-морфологічних форм росту плоскоклітинного раку легень : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.03.02 «Патологічна анатомія» / С. А. Проскурня. – Київ, 2005. – 15 с.
Abstract: Результати проведених дослідів фаз ракового каскаду при раку легені показують, що, не дивлячись на стереотипність морфологічних змін, у окремих лімфатичних і кровоносних судинах існують певні особливості, які обумовлені різною їх гістологічною будовою. Безперечно, що особливості інвазивного росту' в різних судинах легені, а також латеральна пухлинна трансформація у його центральному і периферичному відділах можуть визначати різноманітність клініко-морфологічного плину' плоско клітинного бронхогенного раку. Для визначення особливостей апозиційного росту у крупних бронхах нами вивчені латеральні пухлинні трансформації при бляшкоподібйому поліподібному, а в респіраторному відділі при ацинозно-нодозному і раковому альвеоліті при різних клініко-морфологічних формах плоскоклітинного раку. Встановлено, що при бляшкоподібній формі апозиційного росту спостерігається потовщення слизової бронхів з порушенням його м’язово-еластичного шару. При цьому атипові клітини розташовуються за ходом лімфатичних і кровоносних судин в пери бронхіальну тканину. У випадку поліпозйої форми апозиційного росту у головних бронхах поряд з частковою або повною обтурацією отвору серед – пухлинних комплексів виявляються знову створені судини, які забезпечують живлення пухлини Нарешті, кавернозна форма частіше всього спостерігається при переході центральної пухлини на розташовану поряд з бронхом артерію з тромбозом та раковими емболіями в отворі останніх.
Indisputably, that the features of invage growth in different vessels are lights, and also lateralis tumour transformation in his central and peripheral departments can determine die variety' of clinic and morphologic flow of squame cell bronchogenic cancer. For determination of features of opposition growth in large bronchial tubes by us the trained lateralis tumour transformations, and in a respirator department and cancer forms at different clinic and morphological forms of cancer. It is set that at the form of opposition growth there is the bulge of mucus bronchial tubes with violation of his muscular-elastic layer. Thus mews are disposed on motion of blood vessels lymphatic and in fabric. In the case of form of opposition growth in main bronchial tubes next to partial or complete of road clearance among tumour complexes the again created vessels which provide the feed of tumour appear. For determination of features of appossition growth of tumour in large bronchial tubes by us the trained lateralis tumour transformation in an explorer department at cancer, and in a respirator department at and cancer forms trivial cellular cancer.
Keywords: мітоз
інвазія
морфологія
плоскоклітинний рак
митоз
инвазия
морфология
плоскоклеточный рак
mitosis
invasion
morphology
squamous cell carcinoma
UDC: 616.24-006.6-091
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12435
Appears in Collections:Автореферати
Авторефетати та дисертації. Кафедра патологічної анатомії та судової медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proskurnya_aref.pdf569,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.