Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12441
Title: Бал за сміливість
Authors: Коломієць, Богдан Сергійович
Коломиец, Богдан Сергеевич
Kolomiiets, B. S.
Issue Date: 2017
Citation: Коломієць Б. С. Бал за сміливість / Б. С. Коломієць // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Полтава, 8–9 червня 2017 р.). – Полтава : Астрая, 2017. – С. 105–108.
Abstract: Особливості викладання іноземних мов у ВНЗ медичного спрямування вимагають від викладачів не тільки формування у студентів іншомовних компетентностей, але й формування комунікативних навичок та навчати умінню подолати внутрішні страхи та бар’єри. Автор вважає розроблений співробітниками кафедри «Іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією» навчально-методичний матеріал для студентів І-ІІ курсів Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» інтегральною частиною утворення складових сміливості у першокурсників та виокремлює особливий компонент проведення практичного заняття – «усне повідомлення з теми заняття» як невід’ємну складову формування сміливості. Саме тому автором пропонується заохочувати сміливість студентів за допомогою додаткового балу до загальної оцінки за заняття першому студентові, який насмілиться доповідати усне повідомлення з теми заняття, демонструючи власні знання, готовність, розуміння матеріалу та сміливість.
Peculiar properties of foreign language teaching in the medical Universities demands from the academics not only to teach students the foreign language, but also they form their communicative abilities along with the ability to overlap their fears and barriers. Author observes the methodical material developed by the staff of the ‘Foreign language department with Latin language and medical terminology’ for the students of HSEE ‘UMSA’ as an integral part of composing the components of courage in first-year students and distinguish the special element of the practical classes – the overview on the topic as necessary part of the courage formation. Thus author proposes to stimulate the courage of the students by adding one more point to the overall mark for the practical classes for student who is first mustered up the courage to speak on the topic of the class demonstrating oneself knowledge, preparedness, knowing of material as well as courage.
Особенности преподавания иностранных языков в ВУЗе медицинской направленности требуют от преподавателей формировать у студентов соответствующие компетентности, но и формировать их коммуникативные навыки и обучать успешно преодолевать внутренние страхи и баръеры. Автор считает разработанные сотрудниками кафедры «Иностранных языков с латинским языком и медицинской терминологией» учебно-методический материал для студентов ВГУЗ «УМСА» интегральной частью создания компонентов смелости у первокурсников и выделяет особый компонент проведения практического занятия – «устное сообщение по теме занятия» как неотъемлемую составляющую формирования смелости. Именно поэтому автор предлагает поощрять смелость студентов с помощью дополнительного балла к общей оценке за занятие для первого студента который наберется смелости рассказать устное сообщение по теме, демонстрируя собственные знания, готовность, понимание и смелость.
Keywords: компетентність
подолання
мотивація
повідомлення
competence
courage
motivation
overview
компетентность
смелость
мотивация
сообщение
UDC: 378.147.88
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12441
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bal_za_smilyvist.pdf328,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.