Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12542
Title: Вплив субатмосферного негативного тиску на тенденційні зміни водневого показника при гнійно-некротичних дефектах синдрому діабетичної стопи
Other Titles: Влияние субатмосферного негативного давления на тенденциозные изменения водородного показателя при гнойно-некротических дефектах синдрома диабетической стопы
Effect of subatmospheric negative pressure on biased PH changes in purulent necrotic defects in diabetic foot syndrome
Authors: Кизименко, Олексій Олексійович
Кизименко, Алексей Алексеевич
Kyzymenko, O. O.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Кизименко О. О. Вплив субатмосферного негативного тиску на тенденційні зміни водневого показника при гнійно-некротичних дефектах синдрому діабетичної стопи / О. О. Кизименко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2019. – Т. 19, вип. 2 (66). – С. 26–30.
Abstract: Кількість хворих на цукровий діабет у всьому світі збільшується із геометричною прогресією, а значить, зростає і відсоток ускладнень. На сьогоднішній день досить успішно застосовується вакуумна терапія у лікуванні гнійно-некротичних уражень синдрому діабетичної стопи, які призводять до ранньої інвалідизації пацієнтів. Завданням нашого дослідження був пошук та перевірка опосередкованих методів експрес контролю ефективності цього способу. На основі нашої запатентованої методики місцевого лікування, що включає вакуумінстиляційну терапію, проводили одночасне визначення динаміки водневого показника та моніторинг мікробіологічного клімату таких ран. За результатами проведеної роботи документально та статистично була підтверджена висока ефективність запропонованого методу. Починаючи з 4 дня застосування даного методу у основній групі відмічається індукована значно прискорена зміна водневого показника рани, яка покращує та створює умови для раннього росту грануляційної тканини, а зниження мікробного навантаження рани опосередковано посилює ці процеси, які в групі порівняння протікають майже в 2 рази повільніше. Тому контактна рН-метрія рани чудово підходить як для контролю ефективності, так і для прогнозування подальшого перебігу ранового процесу. А проведені нами дослідження підтвердили її ефективність у зміні водневого показника, які позитивно впливають на загоєння ран. Застосування вакуумної терапії як складового компоненту комбінованого лікування гнійнонекротичних уражень синдрому діабетичної стопи дозволяє в короткі терміни прискорити зміни водневого в оптимальні показники, та значною мірою прискорити прихід другої фази ранового процесу. Доведена нами прискорена елімінація бактеріального агента з рани при такому лікуванні також впливає на ранню активацію цієї фази та суттєво зменшує відсоток гнійних ускладнень в майбутньому.
Количество больных сахарным диабетом во всем мире увеличивается в геометрической прогрессии, а значит, растет и процент осложнений. На сегодняшний день достаточно успешно применяется вакуумная терапия в лечении гнойно-некротических поражений синдрома диабетической стопы, которые приводят к ранней инвалидизации пациентов. Задачей нашего исследования был поиск и проверка косвенных методов экспресс-контроля эффективности этого способа. На основе нашей запатентованной методики местного лечения, которая включает вакууминстиляционную терапию, мы проводили одновременное определение динамики водородного показателя и мониторинг микробиологического климата таких ран. По результатам проведенной работы документально и статистически была подтверждена высокая эффективность предложенного метода. Начиная с 4 дня применения данного метода, в основной группе отмечается индуцированые, значительно ускоренные изменения водородного показателя раны, который улучшает и создает условия для раннего роста грануляционной ткани, а снижение микробной нагрузки раны косвенно усиливает эти процессы, которые в группе сравнения протекают почти в 2 раза медленнее. Поэтому контактная рН-метрия раны отлично подходит, как для контроля эффективности, так и для прогнозирования дальнейшего течения раневого процесса. А проведенные нами исследования сегодня подтвердили её эффективность в изменении водородного показателя, которые положительно влияют на заживление ран. Применение вакуумной терапии как составного компонента комбинированного лечения гнойно-некротических поражений синдрома диабетической стопы позволяет в короткие сроки ускорить изменения водородного в оптимальные показатели, и во многом ускорить приход второй фазы раневого процесса. Доказана нами ускоренная элиминация бактериального агента из раны при таком лечении также влияет на раннюю активацию второй фазы и существенно уменьшает процент гнойных осложнений в будущем.
The number of patients with diabetes mellitus worldwide is increasing with geometric progression, and thus there is an increase in the percentage of related complications. Diabetic foot syndrome is one of the most serious chronic complications that often results in early disability, long stretches of hospitalization, mounting expenses, and an amputated limb. At present, vacuum therapy in the treatment of purulent necrotic lesions of diabetic foot syndrome is being successfully used in medical practice. The aim of our study was to search and verify for indirect methods of express control of the vacuum therapy efficacy. Based on applying our patented local treatment technique, which includes the negative pressure wound therapy, we determined the pH dynamic changes and the monitored the microbiological climate of wounds. According to the results obtained, the high efficacy of the proposed technique has been found out and statistically confirmed. Starting from the 4th day of applying this technique, the main group demonstrated induced, significantly accelerated pH changes in the wounds that create the conditions for early growth of granulation tissue; the reduction of microbial load in the wound indirectly enhances these processes that were found out twice as slow in the comparison group. Therefore, the contact pH monitoring of wound is quite helpful for checking the therapy efficacy as well as for predicting the course of wound healing. Our study has confirmed its effectiveness in pH changing that positively affects the course of wound healing. Applying negative pressure wound therapy as an integral component of combined treatment of purulent necrotic lesions of diabetic foot syndrome allows medical practitioners to accelerate pH changes to reach their optimum values and considerably promotes the beginning of the second phase of wound healing. The study has also proven the enhanced elimination of bacterial agents from the wound by using this technique that also promotes the early activation of the phase 2 and significantly reduces the percentage of suppurative complications in the future.
Keywords: цукровий діабет
синдром діабетичної стопи
кислотно-основна рівновага
субатмосферний негативний тиск
сахарный диабет
синдром диабетической стопы
раневой процесс
вакуумная терапия ран
diabetes mellitus
diabetic foot syndrome
wound process
vacuum therapy of wounds
UDC: 616.379-008.64:617.586-002.4-08
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.19.2. 26
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12542
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 19, вип. 2 (66)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kizimenko_Effect_of_subatmospheric_negative_pressure.pdf457,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.