Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12591
Title: Анатомічна будова органа зору. Зоровий аналізатор. Розвиток органа зору. Природжені вади розвитку ока
Other Titles: Анатомическое строение органа зрения. Зрительный анализатор. Развитие органа зрения. Врожденные пороки развития глаза
Anatomical Structure of the Organ of Vision. Visual Analyzer. Development of the Organ of Sight. Congenital Malformations of the Eye
Authors: Степанчук, Алла Петрівна
Степанчук, Алла Петровна
Stepanchuk, A. P.
Issue Date: 2020
Publisher: Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Харківська медична академія післядипломної освіти, Херсонський державний університет, Львівський державний університет фізичної культури
Citation: Степанчук А. П. Анатомічна будова органа зору. Зоровий аналізатор. Розвиток органа зору. Природжені вади розвитку ока / А. П. Степанчук // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2020. – Т. 5, № 3 (25). – С. 378–386.
Abstract: Очне яблуко майже кулястої форми, дещо стиснено у вентро -дорсальному напрямку. Довжина зовнішньої і внутрішньої вісі ока та його поперечний діаметр біля 24 мм. Якщо форма ока і величина вісі ока суттєво змінюється під час розвитку, то виникає природжена вада ока: мікрофтальмія, міопія, гіперметропія, циклопія. Капсула очного яблука складається з трьох оболонок: волокнистої, судинної і сітківки. Волокниста оболонка представлена прозорою рогівкою і білковою оболонкою. Остання містить в своїй товщі венозну пазуху, яка є основним шляхом відтоку водянистої вологи із ока. Форма і прозорість рогівки впливають на рефракцію світла і якість зору. При порушені структури і величини випинання її кривини виникають природжені вади: кератоглобус, кератоконус, макрокорнеа, мікрокорнеа. Судинна оболонка ока багата на пігмент і кровоносні судини. Вона поділяється на три різні відділи за функцією та будовою: власна судинна оболонка, війкове тіло, райдужка. Унікальність будови війкового тіла забезпечує акомодацію (зміна кривини кришталика) при скороченні війкового м’яза та секрецію водянистої вологи ока війковими відростками. Райдужка є діафрагмою ока і розмежовує передню камеру від задньої та через наявну в її центрі зіницю регулює величину діаметра світла, що падає на сітківку. Форма зіниці та її діаметр залежать від тонусу м’яза-розширювача і м’яза-звужувача зіниці. Колір райдужки визначається наявністю в її стромі пігментних клітин. Природжені вади судинної оболонки: відсутність райдужки, зіниці; щілиноподібний дефект райдужки, щілиноподібна зіниця; наявність декількох зіниць; звуження та розширення зіниць, неоднаковий діаметр зіниць. У найважливішій оболонці ока сітківки розташовуються палички і колбочки (фоторецепторні клітини), які забезпечують сприйняття сутінкового, денного і колірного зору. У центрі сітківки знаходиться диск зорового нерва (сліпа пляма), а латерально від нього жовта пляма (ділянка найвищої зорової здатності ока). Порушення внутрішньоутробного розвитку сітківки призводить до природжених вад: аплазія сітківки, гіпоплазія сітківки, колобома сітківки, ахромазія. Зоровий нерв утворений аксонами гангліозних нервових клітин сітківки (III нейрон зорового шляху). Палички і колбочки (I нейрон) своїми відростками закінчуються на біполярних нервових клітинах сітківки (II нейрон). Зорові нерви проходить через зорові канали у порожнину черепа і утворюють зорове перехрестя. Далі зоровий шлях проходить у латеральне колінчасте тіло (IV нейрон) і закінчується в корі головного мозку. Внутрішньоутробні порушення розвитку гангліозних клітин і їх численності призводять до природжених вад зорових нервів як: аплазія, гіпоплазія, колобома диска зорового нерва. Довільні і рефлекторні рухи очних яблук можуть відбуватися навколо фронтальної і вертикальної вісі. Ці обертання ока забезпечують зовні- шні м’язи. При порушенні їхньої іннервації спостерігається розбіжна та збіжна косоокість, блефароптоз. Захист ока від пересихання забезпечується сльозами, які продукує сльозова залоза. Сльозовий шлях (сльозовий струмок, озеро, сосочки, точки, сльозові канальці, сльозовий мішок, нососльозова протока) відводить сльози із кон’юнктивального мішка.
Глаз имеет почти округлую форму, несколько сдавленную в вентро-дорсальном направлении. Длина наружной и внутренней оси глаза, а также поперечного диаметра около 24 мм. Если форма глаза и величина оси глаза существенно изменяется во время развития, то возникает врожденный порок глаза: микрофтальмия, миопия, гиперметропия, циклопия. Капсула глаза состоит из трех оболочек: волокнистой, сосудистой и сетчатки. Волокнистая оболочка представлена прозрачной роговицей и склерой. Последняя имеет в своей толще венозную пазуху, которая является главным путем оттока водянистой влаги из глаза. Форма и прозрачность роговицы влияют на рефракцию света и качество зрения. При нарушении структуры роговицы и величины ее кривизны возникают врожденные аномалии: кератоглобус, кератоконус, макрокорнеа, микрокорнеа. Сосудистая оболочка глаза богата на пигмент и кровеносные сосуды. Она по функции и строению делится на три разные отдела: собственно сосудистая оболочка, ресничное тело, радужка. Уникальность строения ресничного тела обеспечивает аккомодацию (изменение кривизны хрусталика) при сокращении ресничной мышцы и секрецию водянистой влаги глаза ресничными отростками. Радужка представляет собой диафрагму глаза и разделяет переднюю камеру от задней. Она регулирует величину диаметра света, который падает на сетчатку через наличие в ее центре зрачка. Форма зрачка и его диаметр зависят от тонуса мышцы-расширяющей и мышцы-суживающей зрачок. Цвет радужки определяется наличием в ее строме пигментных клеток. Врожденные аномалии сосудистой оболочки: отсутствие радужки, зрачка; щелевидный зрачок, щелевидный дефект радужки; сужение и расширение зрачка, разный диаметр зрачков. В самой главной оболочке глаза – сетчатке располагаются палочки и колбочки (фоторецепторные клетки), которые обеспечивают восприятие сумеречного, дневного и цветного зрения. В центре сетчатки располагаются диск зрительного нерва (слепое пятно), а латеральнее от него желтое пятно (область найлучшего зрения глаза). Нарушение внутриутробного развития сетчатки приводят к врожденным аномалиям: аплазия сетчатки, гипоплазия сетчатки, колобома сетчатки, ахромазия. Зрительный нерв образован аксонами ганглиозных нервных клеток сетчатки (III нейрон зрительного пути). Палочки и колбочки (I нейрон) своими отростками заканчиваются на биполярных клетках сетчатки (II нейрон). Зрительные нервы проходят через зрительный канал в полость черепа и образуют зрительный перекрест. Дальше зрительный путь заходит в латеральное коленчатое тело (IV нейрон) и заканчивается в коре головного мозга. Внутриутробное нарушение развития ганглиозных клеток и их численности приводит к врожденным аномалиям зрительных нервов: аплазия, гипоплазия, колобома диска зрительного нерва. Сознательные и рефлекторные движения глаз могут совершаться вокруг фронтальной и вертикальной осей. Эти вращения глаза обеспечивают наружные мышцы. При нарушении их иннервации наблюдается расходящееся и сходящееся косоглазие, блефароптоз. Защиту глаза от пересыхания обеспечивают слезы, которые секретирует слезная железа. Слезный путь (слезный ручей, озеро, сосочки, точки, слезные канальцы, слезный мешок, носо-слезная протока) отводит слезы из конъюнктивального мешка.
The length of the outer and inner axis, as well as the transverse diameter of the eye is about 24 mm. If the shape of the eye and the magnitude of the axis of the eye changes significantly during development, then a congenital malformation of the eye occurs, including: microphthalmia, myopia, hyperopia, cyclopia. The capsule of the eye consists of three membranes: fibrous and vascular membranes and retina. The fibrous membrane is represented by a transparent cornea and sclera. The latter has a venous sinus, which is the main way of the outflow of aqueous humor from the eye. The shape and transparency of the cornea affect the refraction of light and the quality of vision. If the structure of the cornea and its curvature are disturbed, congenital anomalies arise: keratoglobus, keratoconus, macrocornea, microcornea. The choroid of the eye is rich in pigment and blood vessels. It is divided by function and structure into three different departments: the choroid itself, the ciliary body, and the iris. The unique structure of the ciliary body provides accommodation (change in the curvature of the lens) with contraction of the ciliary muscle and secretion of aqueous humor of the eye by the ciliary processes. The iris is the diaphragm of the eye and separates the front camera from the back. It regulates the diameter of the light that falls on the retina through the presence of a pupil in its center. The shape of the pupil and its diameter depend on the tone of the dilator muscle and pupillary constrictor. The color of the iris is determined by the presence of pigment cells in its stroma. Congenital malformations of the choroid are: absence of the iris, pupil; slit pupil, slit-like defect of the iris; narrowing and expansion of the pupil, different diameters of the pupils. In the most important membrane of the eye, the retina, the rods and cones (photoreceptor cells) are situated. They provide the perception of twilight, daytime and color vision. The optic disc (blind spot) is located in the center of the retina, and the yellow spot is located laterally from it (the region of the best vision of the eye). Violation of the intrauterine development of the retina leads to congenital anomalies, including retinal aplasia, retinal hypoplasia, retinal coloboma, achromasia. The optic nerve is formed by the axons of the ganglion nerve cells of the retina (III neuron of the optic pathway). Rods and cones (I neuron) with their processes end on the bipolar cells of the retina (II neuron). The optic nerves pass through the optic canal into the cranial cavity and form a visual cortex. Further, the optic pathway enters the lateral geniculate body (IV neuron) and ends in the cerebral cortex. Intrauterine maldevelopments of ganglion cells and their number leads to congenital anomalies of the optic nerves, including aplasia, hypoplasia, coloboma of the optic nerve head. Conscious and reflex eye movements can occur around the frontal and vertical axes. These rotations of the eye are provided by the external muscles. If their innervation is disturbed, divergent and convergent strabismus, blepharoptosis are observed. The eyes are protected from drying out by the tears secreted by the lacrimal gland. The lacrimal path (lacrimal stream, lake, papillae, dots, lacrimal tubules, lacrimal sac, nasal-lacrimal duct) remove the tears from the conjunctival sac.
Keywords: око
білкова оболонка
рогівка
райдужка
сітківка
війкове тіло
зоровий нерв
глаз
склера
роговица
радужка
сетчатка
ресничное тело
зрительный нерв
eye
sclera
cornea
iris
retina
ciliary body
optic nerve
UDC: 612/613:378
ISSN: 2415-3060 (print)
2522-4972 (online)
DOI: prefix:10.26693
10.26693/jmbs05.03.378
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12591
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
article_alla_2020_lecture.pdf248,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.