Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12644
Title: Влияние на иммунный статус «Атаракс»а и комплексной терапии больных с воспалительными заболеваниями тканей пародонта и тревожно-фобическими расстройствами
Other Titles: Вплив на імунний статус «Атаракс»а та комплексної терапії хворих із запальними захворюваннями тканин пародонту і тривожно-фобічними розладами
Effect on the immune status is «Atarax» and the treatment of patients with inflammatory diseases of periodontal tissues and anxiety-phobic disorders
Authors: Алиев, А. Р.
Алієв, А. Р.
Aliev, A. R.
Issue Date: 2017
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Алиев А. Р. Влияние на иммунный статус «Атаракс»а и комплексной терапии больных с воспалительными заболеваниями тканей пародонта и тревожно-фобическими расстройствами / А. Р. Алиев // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 3, т. 2 (138). – С. 160–164.
Abstract: Мета. Оцінити вплив комплексної терапії запальних захворювань тканин пародонту і прийому Атаракса на імунний статус хворих з ЗЗТП і ТФР. Методи. Клініко-імунологічні дослідження проведені у 38 хворих із запальними захворюваннями тканин пародонту і тривожно-фобічними розладами. Вік хворих склав від 25 до 45 років. Контрольну групу склали 15 практично здорових осіб із санованою порожниною рота. Клінічне дослідження включало вивчення скарг, анамнезу захворювання, виявлення загальних і місцевих симптомів захворювання. Пацієнтам 1-ої та 2-ої груп проводилася: професійна гігієна порожнини рота з використанням портативного ультразвукового апарату «Вектор», призначення антибактеріальної терапії з антибіотиком Азитроміцин 500 мг по 1 табл. 1 раз на день протягом 3-х днів, десенсибілізуючі засоби Фенкарол по 25 мг 2-3 рази протягом 5-7 днів, ополіску- вач хлоргексидин біглюконат 0,05%. У домашніх умовах призначали додатково ополіскувач «Стоматидин». Пацієнтам 2-ої групи разом із базисною терапією призначали транквілізатор Атаракс (25 МГ) по 1 табл. 2 рази на день протягом 3 днів і за 30 хвилин до відвідування лікаря стоматолога. Вивчення системного імунітету включало аналіз показників клітинного імунітету і фагоцитозу периферичної крові. Загальна кількість Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій В-лімфоцитів досліджували методом непрямої імунофлюоресценції за допомогою набору фірми ООО «Сорбент, Москва». Визначали рівні СД3+- Т-лімфоцитів, СД4+ Т-хелперів, СД8+ Т-цитотоксичних лімфоцитів із обчисленням субпопуляційного індексу - співвідношення СД4+ / СД8+, СД19+ - В-лімфоцитів, а також фагоцитоз нейтрофілів стосовно S. epidermidis. Клінічні та імунологічні дослідження проводили двічі: до лікування і після комплексного лікування. Результати. Включення до базисної терапії анксіолітика Атаракса сприяло у більшій мірі нормалізації клітинних факторів імунітету. Отримані результати свідчать про взаємозв’язок імунного статусу та фобічних розладів у пацієнтів із ЗЗТП. На користь взаємозв’язку імунного статусу і фобічних розладів свідчить проведений кореляційний аналіз. При проведенні кореляційного аналізу була виявлена зворотна залежність між рівнем ТФР (в балах) по Спілбергеру і кількістю СД3+ - лімфоцитів (т=-0,38), ТФР (в балах) та числом СД4+ - лімфоцитів (т=-0,32), а також числом В-лімфоцитів СД19+ (т=0,41). Статистичної достовірності між групами з різним видом терапії на фенотипові показники Т-лімфоцитів не було виявлено, але спостерігалась більш виражена нормалізація основного інтегрального показника клітинного імунітету субпопуляційного коефіцієнта СД4+ / СД8+. Висновок. У пацієнтів ЗЗТП із ТФР спостерігається зниження рівня фобічних розладів у 3,5 рази згідно шкали Спілбергера - Ханіна після лікування атараксом. Досягається виражений седативний ефект, анксіолі- тичний, а також вегетокоригуючий та снодійний ефект препарату.
Цель. Оценить влияние комплексной терапии воспалительных заболеваний тканей пародонта и приема Атаракса на иммунный статус больных с ВЗТП и ТФР Методы. Клинико-иммунологические исследования проведены у 38 больных с воспалительными заболеваниями тканей пародонта и тревожно-фобическими расстройствами. Возраст больных составил от 25 до 45 лет. Контрольную группу составили 15 практически здоровых лиц с санированной полостью рта. Клиническое обследование включало изучение жалоб, анамнеза заболевания, выявление общих и местных симптомов заболевания. Пациентам 1-ой и 2-ой групп проводилась: профессиональная гигиена полости рта с использованием портативного ультразвукового аппарата «Вектор», назначение антибактериальной терапии с антибиотиком Азитромицин 500 мг по 1 таблетке 1 раз в день в течение 3-х дней, десенсибилизирующие средства Фенкарол по 25 мг 2-3 раза в течение 5-7 дней, ополаскиватель хлоргексидин биглюконат 0,05%. В домашних условиях назначали дополнительно ополаскиватель «Стоматидин». Пациентам 2-ой группы наряду с базисной терапией назначали транквилизатор Атаракс (25 МГ) по 1 таблетке 2 раза в день в течение 3 дней и за 30 минут до посещения врача стоматолога. Изучение системного иммунитета включало анализ показателей клеточного иммунитета и фагоцитоза периферической крови. Общее количество Т-лимфоцитов и их субпопуляций В-лимфоцитов исследовали методом непрямой иммунофлюоресценции с помощью набора фирмы ООО «Сорбент, Москва». Определяли уровни СД3+- Т-лимфоцитов, СД4+ Т-хелперов, СД8+ Т-цитотоксических лимфоцитов с вычислением субпопуляционного индекса - соотношения СД4+ / СД8+, СД19+- В-лимфоцитов, а также фагоцитоз нейтрофилов в отношении S. epidermidis. Клинические и иммунологические исследования проводили дважды: до лечения и после комплексного лечения. Результаты. Включение в базисную терапию анксиолитика Атаракса способствовало в большей мере нормализации клеточных факторов иммунитета. Полученные результаты свидетельствуют о взаимосвязи иммунного статуса и фобических расстройств у пациентов с ВЗТП. В пользу взаимосвязи иммунного статуса и фобических расстройств свидетельствует проведенный корреляционный анализ. При проведении корреляционного анализа была выявлена обратная зависимость между уровнем ТФР (в баллах) по Спилбер- геру и количеством СД3+ - лимфоцитов (т=-0,38), ТФР (в баллах) и числом СД4+ - лимфоцитов (т=-0,32), а также числом В-лимфоцитов СД19+ (т=0,41). Статистической достоверности между группами с различным видом терапии на фенотипические показатели Т-лимфоцитов не было выявлено, но отмечалась более выраженная нормализация основного интегрального показателя клеточного иммунитета субпопуляционного коэффициента СД4+ / СД8+. Вывод. У пациентов ВЗТП с ТФР наблюдается снижение уровня фобических расстройств в 3,5 раза по шкале Спилбергера - Ханина после лечения атараксом. Достигается выраженный седативный эффект, анксиолитический, а также вегетокорригирующий и снотворный эффект препарата.
Goal. To assess the influence of complex therapy of inflammatory diseases of periodontal tissues and receiving Atarax on the immune status of patients with VSTP and TGF Methods. Clinical and immunological studies were conducted in 38 patients with inflammatory diseases of periodontal tissues and anxiety-phobic disorders. The age of patients ranged from 25 to 45 years. The control group consisted of 15 practically healthy persons with sanitized oral cavity. Clinical examination included a study of complaints, anamnesis of disease, the identification of General and local symptoms. Patients 1-st and 2-nd groups were: professional hygiene of the oral cavity using a portable ultrasonic apparatus “Vector”, the appointment of antibacterial therapy antibiotic Azithromycin 500 mg: 1 tablet 1 time a day for 3 days, desensitisers. Fenkarol on 25 mg 2-3 times for 5-7 days, rinse the chlorhexidine digluconate of 0.05%. At home has appointed additional rinse “the Taste”. Patients of the 2nd group along with the basic therapy was administered the tranquilizer Atarax (25 MG) 1 tablet 2 times a day for 3 days and 30 minutes before visiting the dentist. The study of systemic immunity involved the analysis of indicators of cellular immunity and phagocytosis in the peripheral blood. The total number of T- lymphocytes and their subpopulations of b lymphocytes was investigated by indirect immunofluorescence using a set of the company LLC “Sorbent, Moscow”. We determined the levels BG3+- T-lymphocytes, CD4+ T-helper cells, CD8+ T-cytotoxic lymphocytes with calculation of the subpopulation index - the ratio of CD4+ / CD8+, СД19+ - b-lymphocytes and phagocytosis of neutrophils against S. epidermidis. Clinical and immunological studies were performed twice: before treatment and after complex treatment. Results. Inclusion in the basic therapy anxiolitique Atarax contributed to the increasingly normalization of cellular immunity factors. The results indicate the relationship of the immune status and phobic disorders in patients with VSTP. The benefit of the relationship of immune status and phobic disorders shows the correlation analysis. When performing correlation analysis revealed an inverse relationship between the level of TFR (in points) Spilberger and quantity BG3+ lymphocytes (R=-0,38), TGF (in points) and the number of CD4+ lymphocytes (R=-0,32), and the number of b-lymphocytes СД19+ (x=0,41). Statistical significance between groups with different therapy on phenotypic parameters of T-lymphocytes was not identified but it was noted a more pronounced normalization of the basic integral indicator of cellular immunity subpopulation ratio of CD4+ / CD8+. Conclusion. In patients with VSTP of TFR decline is observed phobic disorders 3.5 times according to the scale Spielberg - Hanina after treatment, Ataraxia. Achieved a pronounced sedative effect, anxioliticeski and wegetocor- rigiruta and the hypnotic effect of the drug.
Keywords: запальні захворювання тканин пародонту
тривожно-фобічні розлади
імунний статус
Атаракс
воспалительные заболевания тканей пародонта
тревожно-фобические расстройства
иммунный статус
Атаракс
inflammatory diseases of periodontal tissues
anxiety-phobic disorders
immune status
Atarax
UDC: 616.314.1
ISSN: 2523-4110
2077-4214
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12644
Appears in Collections:Вісник проблем біології і медицини, Випуск 3, Том 2 (138)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Effect_on_the_immune_status.pdf120,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.