Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12663
Title: Вплив викладання предмету "Основи біоетики і біобезпеки" на моральне виховання майбутніх лікарів
Other Titles: Влияние преподавания предмета "Основы биоэтики и биобезопасности» на нравственное воспитание будущих врачей
The influence of the subject "Fundamentals of bioethics and biosafety" on the moral education of future doctors
Authors: Данилюк, О. І.
Данилюк, О. И.
Danyliuk, O. I.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Данилюк О. І. Вплив викладання предмету "Основи біоетики і біобезпеки" на моральне виховання майбутніх лікарів / О. І. Данилюк // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2019. – Т. 19, вип. 4 (68). – С. 114–117.
Abstract: В статті подано проблему етики і моралі в медицині. Наведено визначення, історію становлення та принципи біоетики загалом. Продемонстровано вплив вивчення дисципліни «Основи біоетики і біобезпеки» на формування морально-етичних норм поведінки майбутнього лікаря. Описано особливості викладання дисципліни «Основи біоетики і біобезпеки» на кафедрі клінічної фармакології і фармакотерапії Івано-Франківського національного медичного університету. Представлено засоби проведення, форми і методи оцінювання студентів з предмету «Основи біоетики і біобезпеки». Метою вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Основи біоетики та біобезпеки» і її завдання є кінцевими цілями, які встановлені на основі принципів освітньокваліфікаційної підготовки лікарів за певним фахом, відповідно до її розділів і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Навчання здійснюється згідно робочої програма з дисципліни “Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Основи біоетики та біобезпеки” для спеціальності 222 Медицина, у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу ECTS, заснованої на поєднанні модульних технологій навчання та залікових кредитів оцінки. Програма з дисципліни структурована і представлена одним модулем, який містить два змістових модулі відповідно до вимог розробки навчальних програм навчальних дисциплін. Видами навчальної діяльності студентів, згідно з навчальним планом є лекції; семінарські заняття; самостійна робота студентів. Тематичні плани лекцій, семінарських занять та самостійної роботи забезпечують вивчення усіх тем, що входять до складу змістового модулю. Доведено, що знання з медичного права та основ біоетики і біобезпеки, формують у майбутніх лікарів засади моральності та етичної поведінки в клінічних дослідженнях, щодо пацієнта як особистості, та впливають на формування висококваліфікованого, гуманного спеціаліста.
The article is devoted to the issue on ethics and morality in medicine. It presents the definitions of bioethics, outlines the history of its development and general principles, and demonstrates the influence of the discipline "Fundamentals of bioethics and biosafety" on the formation of moral and ethical standards of future doctors. The peculiarities of teaching the subject "Fundamentals of Bioethics and Biosafety" at the Department of Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy, Ivano-Frankivsk National Medical University aredescribed. The learning format, forms and methods of students’ assessment are discussed. The main goals of the discipline "Life safety. Basics of labour protection. Fundamentals of Bioethics and Biosafety” and its objectives are developed in accordance the principles of qualification training for medical doctors. The training is carried out according to the curriculum for the discipline "Life safety. Basics of labour protection. Fundamentals of Bioethics and Biosafety”, Specialty 222 – Medicine, and meets the ECTS requirements. The discipline is structured and presented in one module, which is subdivided into two submodules. The learning formats are lectures, seminars, independent work. Thematic plans for lectures, seminars and individual work provide the coverage of all topics of the curriculum. It has been demonstrated knowing medical law and the basics of bioethics and biosafety contributes to fostering morality and ethical behaviour when carrying out research and promote the growing of highly qualified, humane specialists.
Keywords: біоетика
безпека життєдіяльності
мораль
студенти
викладання
биоэтика
безопасность жизнедеятельности
мораль
студенты
преподавания
bioethics
life safety
morality
students
teaching
UDC: 614.253+614.212
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.19.4.114
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12663
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 19, вип. 4 (68)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Danyliuk_The_influence_of_the_subject.pdf322,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.