Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12666
Title: Взаємозв’язок цукрового діабету і типу та захворювань пародонта у дітей
Other Titles: Современные аспекты проблемы взаимосвязи заболеваний пародонта и сахарного диабета і типа у детей
Modern aspects of the problem of relationship of diseases of periodontal and diabetes i type in children
Authors: Кузь, Ірина Олексіївна
Шешукова, Ольга Вікторівна
Кузь, Ирина Алексеевна
Шешукова, Ольга Викторовна
Kuz, I. O.
Sheshukova, O. V.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Кузь І. О. Взаємозв’язок цукрового діабету і типу та захворювань пародонта у дітей / І. О. Кузь, О. В. Шешукова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2019. – Т. 19, вип. 4 (68). – С. 130–135.
Abstract: В огляді літератури розглянуто добірки сучасних наукових публікацій закордонних та вітчизняних авторів щодо патологічних змін в тканинах пародонту дітей хворих на цукровий діабет І типу. Шляхом аналізу літературних джерел можна засвідчити той факт, що цукровий діабет набуває характеру глобальної епідемії не тільки в Україні, а й в світі. Варто відмітити тривожні дані про безпрецедентне зростання захворюваності на цукровий діабет І типу навіть у дітей до 3 років. Слід враховувати, що цукровий діабет характеризується значною поширеністю, довічним перебігом, ранньою інвалідизацією та високим рівнем смертності. Хоча й існує ряд авторів, що стверджують, що стоматологічні захворювання у дітей з цукровим діабетом виражені не більше, ніж у здорових, проте переважна більшість науковців все ж наголошують на тому, що регенеративна здатність слизової оболонки порожнини рота знижена, а захворювання пародонту є ускладненням цукрового діабету та потребує вживання відповідних заходів у вигляді ранньої діагностики, профілактики та лікування. В огляді подано інформацію стосовно сучасних поглядів на патогенетичні спільні риси для ендокринологічних захворювань та патологій пародонту, а саме: ангіопатії (на рівні судин мікроциркуляторного русла), метаболічні порушення, зміни перекисного окислення ліпідів, автоагресія та виникнення вторинного імунодефіциту. Дані літератури щодо характеру та ступеню змін показників імунітету порожнини рота при хронічному катаральному гінгівіті у соматично здорових дітей і дітей з супутньою соматичною патологією досить суперечливі. Існує необхідність вивчення вже існуючих та проведення сучасних клінічних досліджень, що стосуються біохімічних процесів у слині та інших рідинах організму, які могли б з'ясувати взаємозв'язок між гінгівітом, з одного боку, і цукровим діабетом І типу, з іншого. Таким чином, глибоке та всебічне вивчення вищевказаного взаємозв’язку залишається необхідним, а розробка лікувальних заходів у дітей з запальними захворюванням пародонту особливо актуальна.
В обзоре литературы рассмотрены подборки современных научных публикаций зарубежных и отечественных авторов относительно патологических изменений в тканях пародонта детей, больных сахарным диабетом I типа. Путем анализа литературных источников можно сказать, что сахарный диабет приобретает характер глобальной эпидемии не только в Украине, но и в мире. Стоит отметить тревожные данные о беспрецедентном росте заболеваемости сахарным диабетом I типа даже у детей до 3 лет. Следует учитывать, что сахарный диабет характеризуется значительной распространенностью, пожизненным течением, ранней инвалидизацией и высоким уровнем смертности. Хотя и существует ряд авторов, которые утверждают, что стоматологические заболевания у детей с сахарным диабетом выражены не более, чем у здоровых, однако подавляющее большинство ученых все же подчеркивают, что регенеративная способность слизистой оболочки полости рта снижена, а заболевания пародонта являются осложнением сахарного диабета и требуют принятия соответствующих мер в виде ранней диагностики, профилактики и лечения. В обзоре представлена информация о современных взглядах на патогенетические общие черты для эндокринологических заболеваний и патологий пародонта, а именно: ангиопатия (на уровне сосудов микроциркуляторного русла), метаболические нарушения, изменения перекисного окисления липидов, автоагрессия и возникновения вторичного иммунодефицита. Данные литературы о характере и степени изменений показателей иммунитета полости рта при хроническом катаральном гингивите у соматически здоровых детей и детей с сопутствующей соматической патологией достаточно противоречивы. Существует необходимость изучения уже существующих и проведения современных клинических исследований, касающихся биохимических процессов в слюне и других жидкостях организма, которые могли бы выяснить взаимосвязь между гингивитом, с одной стороны, и сахарнім диабетом I типа, с другой. Таким образом, глубокое и всестороннее изучение вышеуказанной взаимосвязи остается необходимым, а разработка лечебных мероприятий у детей с воспалительными заболеваниям пародонта особенно актуальна.
The literature review considers selected modern scientific publications by foreign, Ukrainian and Russian authors regarding pathological changes in the periodontal tissues of children with type I diabetes. Analysis of scientific sources reveals that diabetes is acquiring the characteristics of omnipresent epidemic not only in Ukraine but also in the global scale. The unprecedented increase in the incidence of type I diabetes, even in children under 3 years of age should be taken into account too. It should be borne in mind that diabetes is characterized by a significant prevalence, lifelong course, early disability and high mortality rates. Although there are a number of authors claiming that dental diseases in children with diabetes are not more pronounced than in healthy ones, the vast majority of scientists still acknowledge such interconnection. They emphasize the regenerative ability of the oral mucosa is reduced, periodontal disease is a complication of diabetes and requires appropriate measures in the form of early diagnosis, prevention and treatment. The review provides information on current views on pathogenetic common features for endocrinological diseases and periodontal pathologies, namely: angiopathy (at the level of blood vessels of the microvasculature), metabolic disorders, changes in lipid peroxidation, autoaggression and the occurrence of secondary immunodeficiency. Research data on the nature and degree of indicators’ changes of oral immunity in chronic catarrhal gingivitis in somatically healthy children and children with concomitant somatic pathology are quite contradictory. There exists a need for further review of existing and conduct modern clinical studies related to biochemical processes in saliva and other body fluids, which could clarify the interrelationship between gingivitis, on the one hand, and type I diabetes, on the other. Thus, a deep and comprehensive study of the abovementioned relationship remains expedient, and the development of therapeutic measures in children with inflammatory periodontal diseases is especially relevant.
Keywords: цукровий діабет І типу
діти
гінгівіт
пародонтит
сахарный диабет I типа
дети
гингивит
пародонтит
type I diabetes mellitus
children
gingivitis
periodontitis
UDC: 616.314.17:616.379-008.64
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
10.31718/2077-1096.19.4.130
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12666
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 19, вип. 4 (68)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuz_Modern_aspects_of_the_problem.pdf433,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.