Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12667
Title: Організація надання медичної допомоги дитячому населенню при цукровому діабеті в Україні
Other Titles: Организация предоставления медицинской помощи детскому населению при сахарном диабете в Украине
Health care provision for children with diabetes in Ukraine
Authors: Поченюк, К. В.
Pocheniuk, K. V.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Поченюк К. В. Організація надання медичної допомоги дитячому населенню при цукровому діабеті в Україні / К. В. Поченюк // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2019. – Т. 19, вип. 4 (68). – С. 141–147.
Abstract: Цукровий діабет належить до числа найбільш поширених захворювань людини, які призводять до інвалідизації населення та смерті. За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні на кінець 2018 року нараховувалось близько 1300000 хворих на цукровий діабет, 9 тисяч із них - діти віком до 18 років. Чим раніше у дитини виявлять цукровий діабет, тим більше шансів уберегти її від ускладнень, що спричиняють інвалідність та передчасну смерть. Вирішення проблем, пов’язаних із цукровим діабетом, є одним з першочергових завдань національних систем охорони здоров’я. Метою статті є вивчення організації надання медичної допомоги дитячому населенню при цукровому діабеті в сучасних умовах. Об’єкт і методи дослідження. Об’єктом дослідження виступає організація медичної допомоги дитячому населенню при цукровому діабеті в Україні. Для дослідження використано такі методи: бібліосемантичний – для аналізу наукової літератури; контент-аналіз – для дослідження нормативно-правової бази; системного аналізу – для аналізу організаційного забезпечення медичної допомоги дитячому населенню при цукровому діабеті. Результати досліджень. Цукровий діабет 1 типу характеризується деструкцією бета-клітин, що призводить до абсолютної недостатності інсуліну. Близько 75% всіх випадків цукрового діабету 1-го типу діагностують в осіб у віці до 18 років. Діти та підлітки – особлива категорія хворих, яка потребує посиленої уваги з боку лікарів. Дітям складно зрозуміти, до яких негативних проявів та розвитку специфічних ускладнень, що спричиняють ранню інвалідизацію, може призвести стійка та довготривала декомпенсація захворювання. На основі Адаптованої клінічної настанови «Цукровий діабет 1 типу» робоча група розробила Уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги «Цукровий діабет 1 типу у молодих людей та дорослих» і «Цукровий діабет 1 типу у дітей», у якому використані доказові положення щодо ефективності медичних втручань, які також слугували основою для визначення індикаторів якості надання медичної допомоги пацієнтам з цукровим діабетом 1 типу. Основними напрямками розробленого лікувально-реабілітаційного підходу допомоги хворим на цукровий діабет 1 типу є надання медичної, психологічної та соціальної допомоги мультидисциплінарними бригадами, що включають лікаря-ендокринолога, профільних фахівців (терапевта, невропатолога, окуліста, нефролога, педіатра), лікаря-психотерапевта, психолога, фахівця з соціальної роботи, методиста «Школи діабету», медичної сестри. Перш за все потрібно підвищувати обізнаність лікарів, особливо первинної ланки. Також актуальним є удосконалення амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги дітям з діабетом із залученням до цього процесу самих дітей та їх батьків. Важливою є організація та забезпечення дієвої школи з навчання та самоконтролю цукрового діабету. Беззаперечно, необхідне проведення постійного та безперервного моніторингу стану клінічної та метаболічної компенсації цукрового діабету. Слід звернути увагу на необхідність більш активного використання новітніх технологій, наприклад, помпової інсулінотерапії. Основними складовими лікування є дієтотерапія та інсулінотерапія, яких дитина має додержуватись протягом усього наступного життя з метою компенсації свого стану. Важливо відмітити роль міжнародного діабетичного руху в подоланні епідемії діабету в Україні та світі. Головним досягненням якої вважаємо те, що вона закликала держави всіх країн прийняти Національні програми по профілактиці та лікуванню діабету. В світі цього, Міністерство Охорони Здоров’я України спільно з міжнародними та вітчизняними фахівцями розробило ряд основоположних нормативно-правових актів, які започатковують структурні зміни системи охорони здоров’я. Висновки. Україна належить до країн з найвищим рівнем захворюваності на цукровий діабет. Сьогодні спостерігається дуже значний приріст захворюваності на цукровий діабет серед дітей дошкільного та шкільного віку. Тому вирішення проблем, пов’язаних із цукровим діабетом, є одним з першочергових завдань національних систем охорони здоров’я. Саме тому, від рівня організації медико-соціальної допомоги залежить подальше життя хворої дитини. Вкрай важливо, щоб освіта та підтримка з питань самоконтролю цукрового діабету, медикаментозна терапія і психосоціальна допомога надавалися починаючи з моменту встановлення діагнозу і регулярно після цього. Прожити довге життя з діабетом можливо, якщо забезпечити належний контроль хвороби та профілактику його ускладнень. За останні роки лікування цукрового діабету покращилося, але не вирішило всіх проблем. Активно впроваджуються нові напрямки лікування, а саме інсулінові аналоги та інсулінові помпи.
Сахарный диабет относится к числу наиболее распространенных заболеваний человека, которые приводят к инвалидизации населения и смерти. По данным Министерства здравоохранения, в Украине, на конец 2018г. насчитывалось около 1 300 000 больных сахарным диабетом, 9 000 из них - дети в возрасте до 18 лет. Чем раньше у ребенка выявят сахарный диабет, тем больше шансов уберечь его от осложнений, вызывающих инвалидность и преждевременную смерть. Решение проблем, связанных с сахарным диабетом, является одним из первоочередных задач национальных систем здравоохранения. Целью статьи является изучение организации оказания медицинской помощи детскому населению при сахарном диабете в современных условиях. Объект и методы исследования. Объектом исследования выступает организация медицинской помощи детскому населению при сахарном диабете в Украине. Для исследования использованы следующие методы: библиосемантический - для анализа научной литературы; контент-анализ - для исследования нормативно-правовой базы; системного анализа - для анализа организационного обеспечения медицинской помощи детскому населению при сахарном диабете. Результаты исследований. Сахарный диабет 1 типа характеризуется деструкцией бета-клеток, что приводит к абсолютной недостаточности инсулина. Около 75% всех случаев сахарного диабета 1-го типа диагностируют у лиц в возрасте до 18 лет. Дети и подростки - особая категория больных, которая требует усиленного внимания со стороны врачей. Детям сложно понять, к каким негативным проявлениям и развития специфических осложнений, которые вызывают раннюю инвалидизацию, может привести стойкая и долговременная декомпенсация заболевания. На основе адаптированной клинической установки «Сахарный диабет 1 типа» рабочая группа разработала Унифицированные клинические протоколы медицинской помощи «Сахарный диабет 1 типа у молодых людей и взрослых» и «Сахарный диабет 1 типа у детей», в котором использованы доказательные положения по эффективности медицинских вмешательств, которые также служили основой для определения индикаторов качества оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом 1 типа. Основными направлениями разработанного лечебно-реабилитационного подхода помощи больным сахарным диабетом 1 типа является предоставление медицинской, психологической и социальной помощи мультидисциплинарными бригадами, которые включают врача-эндокринолога, профильных специалистов (терапевта, невропатолога, окулиста, нефролога, педиатра), врача-психотерапевта, психолога, специалиста по социальной работе, методиста «Школы диабета», медицинской сестры. Прежде всего, нужно повышать осведомленность врачей, особенно первичного звена. Также актуальным является совершенствование амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи детям с диабетом с привлечением к этому процессу самих детей и их родителей. Важной является организация и обеспечение эффективной школы по обучению и самоконтроля сахарного диабета. Безусловно, необходимо проведение постоянного и непрерывного мониторинга состояния клинической и метаболической компенсации сахарного диабета. Следует обратить внимание на необходимость более активного использования новейших технологий, например помповой инсулинотерапии. Основными составляющими лечения является диетотерапия и инсулинотерапия, которые ребенок должен соблюдать в течение всей последующей жизни с целью компенсации своего состояния. Важно отметить роль международного диабетического движения в преодолении эпидемии диабета в Украине и мире. Главным достижением которого, считаем, является то, что оно призвало государства всех стран принять Национальные программы по профилактике и лечению диабета. В связи с этим, Министерство здравоохранения Украины совместно с международными и отечественными специалистами разработало ряд основополагающих нормативно-правовых актов, которые начинают структурные изменения системы здравоохранения. Выводы. Украина относится к странам с высоким уровнем заболеваемости сахарным диабетом. Сегодня наблюдается очень значительный прирост заболеваемости сахарным диабетом среди детей дошкольного и школьного возраста. Поэтому решение проблем, связанных с сахарным диабетом, является одним из первоочередных задач национальных систем здравоохранения. Именно поэтому, от уровня организации медико-социальной помощи зависит дальнейшая жизнь больного ребенка. Крайне важно, чтобы образование и поддержка по вопросам самоконтроля сахарного диабета, медикаментозная терапия и психосоциальная помощь предоставлялись начиная с момента установления диагноза и регулярно после этого. Прожить долгую жизнь с диабетом возможно, если обеспечить надлежащий контроль болезни и профилактику его осложнений. За последние годы лечение сахарного диабета улучшилось, но не решило всех проблем. Активно внедряются новые направления лечения, а именно инсулиновые аналоги и инсулиновые помпы.
Diabetes mellitus is one of the most common human diseases that lead to disability and death. According to the reports of Ministry of Health, in Ukraine at the end of 2018 there were about 1,300,000 diabetic patients and 9,000 of them were children under 18 years of age. The sooner a child is diagnosed with diabetes, the more likely he/she is to save from the complications that cause disability and premature death. Solving issues on diabetes is one of the top priorities of national health systems. Purpose. The paper is aimed at the study of current health care provision for children with diabetes. Methods and Material. The steps in organization of health care provision for children with diabetes in Ukraine have been studied. The following methods have been used: bibliosemantic: for the analysis of scientific literature; content-analysis: to study the regulatory framework; system analysis: to analyze the organizational provision of health care for children with diabetes. Results. Type 1 diabetes is characterized by the destruction of beta cells, which leads to absolute insulin deficiency. About 75% of all type 1 diabetes cases are diagnosed in people under 18 years of age. Children and adolescents are assigned to a special category of patients who need more attention from physicians. Children find it difficult to understand what negative manifestations and the development of specific complications, leading to early disability, can be caused by a persistent and long-term decompensation of the disease. Based on the Adapted Clinical Guidelines for Type 1 Diabetes, the Working Group has developed Unified Clinical Protocols for Type 1 Diabetes in Young People and Adults and Type 1 Diabetes in Children, using evidence-based provisions for the effectiveness of medical interventions, which also served as the basis for identifying quality indicators for the health care provision for patients with type 1 diabetes. The main directions of the developed therapeutic and rehabilitation approach to medical assistance for patients with type 1 diabetes are the provision of medical, psychological and social assistance by multidisciplinary teams, involving an endocrinologist, specialists (therapist, neurologist, ophthalmologist, nephrologist, pediatrician), a social worker, a guidance counselor at the Diabetes School, a nurse. First of all, it is necessary to raise the awareness of physicians, especially at the primary level. The improvement of outpatient and in-patient care for children with diabetes, involving children themselves and their parents is also relevant. It is important to organize and provide an effective school for diabetes awareness and self-control. It is indisputably necessary to constantly and continuously monitor the state of clinical and metabolic compensation of diabetes. Attention should be paid to the need for more active use of the advanced technologies, such as pump insulin therapy. The main components of treatment are diet and insulin therapy, which the child must keep to throughout the whole life to compensate his/her health state. The role of the international diabetes movement in overcoming the diabetes epidemic in Ukraine and worldwide is noteworthy, since it called on all nations to adopt National Diabetes Prevention and Treatment Programs. Consequently, the Ministry of Health of Ukraine, together with international and national experts, has developed a number of fundamental legal acts that initiate structural changes in the health care system. Conclusion. Ukraine is one of the countries with the highest incidence of diabetes. Currently, there is a very significant increase in the incidence of diabetes among children of preschool and school age. Therefore, solving issues on diabetes is one of the top priorities of national health systems. Consequently, the life of a sick child depends on the level of organization of medical and social assistance. It is crucial that awareness and support for diabetes self-management, drug therapy and psychosocial assistance be provided from the time of diagnosis and regularly thereafter. Living a long life with diabetes is possible in proper disease control and prevention. In recent years, diabetes treatment has improved, though it has not solved all the problems. The novel modes of treatment are being actively implemented, namely, insulin analogues and insulin pumps.
Keywords: цукровий діабет
глікемічний контроль
інсулінова помпа
школа самоконтролю
інсулін
дитяче населення
сахарный диабет
гликемический контроль
инсулиновая помпа
школа самоконтроля
инсулин
детское население
diabetes mellitus
glycemic control
insulin pump
self-control school
insulin
pediatric population
UDC: 616.379-008.64-053.3(477)
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
10.31718/2077-1096.19.4.141
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12667
Appears in Collections:Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 19, вип. 4 (68)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pocheniuk_Health_care.pdf353,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.