Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12681
Title: Correlation relations of carises and socio-hygienic factors
Other Titles: Кореляційні зв’язки карієсу з соціально-гігієнічними чинниками
Кореляционные связи кариеса с социально-гигиеническими факторами
Authors: Каськова, Людмила Федорівна
Каськова, Людмила Фёдоровна
Kaskova, L. F.
Мандзюк, Тетяна Богданівна
Мандзюк, Татьяна Богдановна
Mandziuk, T. B.
Уласевич, Лариса Павлівна
Уласевич, Лариса Павловна
Ulasevych, L. P.
Коровіна, Лідія Дмитрівна
Коровина, Лидия Дмитриевна
Korovina, L. D.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Correlation relations of carises and socio-hygienic factors / L. F. Kaskova, T. B. Mandziuk, L. P. Ulasevich, L. D. Korovina // Проблеми екології та медицини. – 2019. – Т. 23, № 3–4. – С. 9–12.
Abstract: Нами було проведено статистичну обробку із застосуванням кореляційного аналізу даних анкетування та об’єктивного обстеження дітей та анкетування батьків з метою їх обізнаності з точки зору профілактики карієсу та способу життя. Результати показали, що на виникнення карієсу у дітей 7-12 років мають вплив соціально-гігієнічні фактори. Під час анкетування батьків виявлена дія сукупності чинників: відсутність звернення до лікаря стоматолога з метою профілактики, чистки зубів, нехтування додатковими предметами і засобами гігієни та неінформованість про них, регулярність і збалансованість харчування, недостатня поінформованість щодо причин виникнення карієсу, відсутність медичної інформації про це, звернення до лікаря лише при наявності больових відчуттів, тривожність під час відвідування лікаря-стоматолога. Анкетування дітей показало вплив сукупності факторів на виникнення карієсу, серед яких відсутність звернення до лікаря стоматолога з метою профілактики, недостатня поінформованість щодо причин виникнення карієсу, звернення до лікаря-стоматолога лише при наявності больових відчуттів, тривожність під час відвідування лікаря-стоматолога, недостатня інформованість про предмети і засоби гігієни порожнини рота. Сукупний вплив батьківської інформованості та батьківських звичок на розвиток карієсу у дітей значно вищий, ніж вплив відповідних особливостей дітей. Отже, аналіз чинників виникнення карієсу у дітей 7-12 років показав наявність тісних зв’язків між аліментарними, поведінковими звичками батьків і відповідними звичками дітей та розвитком патологічних змін у стані ротової порожнини дітей, що, в свою чергу, призводить до поширення каріозних уражень. Це вимагає посилення профілактичної роботи з батьками, спрямованої на формування у них здорових навичок способу життя та догляду за ротовою порожниною з метою запобігання порушень стану ротової порожнини та зубощелепного апарату.
There is a demand in statistical processing of questionnaire data and objective screening of children with the usage of correlation analysis as well as parental interrogation in order to increase their awareness about caries prevention and lifestyle.The emergence of caries in children 7-12 years of age is influenced by socio-hygienic factors. During the interrogation of parents, the effect of a combination of factors was found (i.e. avoiding refering to a dentist for the purpose of prevention or professional hygiene, neglecting of additional hygienic tools and methods and low awareness about them, regularity and balance of nutrition, lack of awareness concerning etiology of caries appearence, refering to a dentist only in case of toothache, anxiety during a visit to a dentist. Interrogation of children showed the impact of a combination of factors on the occurrence of caries. Among them are evasion of refering to a dentist for the purpose of prevention, lack of awareness concerning etiology of caries appearence, refering to a dentist only in case of toothache, anxiety during a visit to a dentist, low awareness concerning additional hygienic tools and methods. The combined effect of parenting awareness and parenting habits on the development of caries in children is much higher than the effect of the respective peculiarities of children. Thus, the analysis of caries appearance factors in children 7-12 years reveale the existence of close relationships between the alimentary, behavioral habits of parents and the appropriate habits of children and the development of pathological changes in the oral cavity of children which leads to the propagation of carious lesions. This requires improvement of preventive work with parents aimed at formation of healthy lifestyle habits and oral health care in order to prevent pathology of oral cavity and masticatory apparatus.
Нами было проведено статистическую обработку с применением корреляционного анализа данных анкетирования и объективного обследования детей и анкетирование родителей с целью их осведомленности с точки зрения профилактики кариеса и образа жизни. Результаты показали, что на возникновение кариеса у детей 7-12 лет имеют влияние социально-гигиенические факторы. Во время анкетирования родителей обнаружена действие совокупности факторов: отсутствие обращения к врачу стоматологу с целью профилактики, чистки зубов, пренебрежение дополнительными предметами и средствами гигиены и неинформированность о них, регулярность и сбалансированность питания, недостаточная осведомленность о причинах возникновения кариеса, отсутствие медицинской информации об этом, обращение к врачу только при наличии болевых ощущений, тревожность во время посещения врача-стоматолога. Анкетирование детей показало влияние совокупности факторов на возникновение кариеса, среди которых отсутствие обращения к врачу стоматологу с целью профилактики, недостаточная осведомленность о причинах возникновения кариеса, обращение к врачу-стоматологу только при наличии болевых ощущений, тревожность во время посещения врача-стоматолога, недостаточная информированность о предметы и средства гигиены полости рта. Совокупное влияние родительской информированности и родительских привычек на развитие кариеса у детей значительно выше, чем влияние характерных особенностей детей. Итак, анализ факторов возникновения кариеса у детей 7-12 лет показал наличие тесных связей между алиментарными, поведенческими привычками родителей и соответствующими привычками детей и развитием патологических изменений в состоянии ротовой полости детей, что, в свою очередь, приводит к распространению кариозных поражений. Это требует усиления профилактической работы с родителями, направленной на формирование у них здоровых навыков образа жизни и ухода за полостью рта с целью предотвращения нарушений состояния ротовой полости и зубочелюстного аппарата.
Keywords: діти
дети
children
карієс
кариес
dental caries
чинники
факторы
factors
кореляційний аналіз
кореляционное сравнение
correlation analysis
UDC: 616.314-002:614
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12681
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document-2.pdf454,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.