Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12975
Title: Тестові завдання в сучасному навчальному процесі
Authors: Лозенко, В. В.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Лозенко В. В. Тестові завдання в сучасному навчальному процесі / В. В. Лозенко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 226–230.
Abstract: Стаття вивчає тестові завдання, які є вагомою частиною навчального процесу. Вони використовуються у будь-якій країні. Тести сприяють об’єктивності оцінювання, покращання здатності виділяти найважливіші речі, загальні риси та особливості певного факту або процесу, виявлення хибних висновків, привчатися до самостійності, розвивати добру пам’ять, робити коректні висновки тощо. Стаття порівнює структуру та критерії складання тестів в Україні та США. Проаналізовано різні види завдань, які використовуються у навчальному процесі. Виявлено, що комп’ютерний тест є найкращим засобом перевірки навиків говоріння, коли мова йде про тестування з іноземної мови. Це дає можливість перевірити швидкість та зв’язність мовлення, не тільки бідний або багатий лексичний запас, бездоганне знання граматики, правильне вживання фразових дієслів. Крім того, таксономія Блума визначається як найбільш придатний підхід до викладання іноземної мови.
The article assesses test assignments which are known to be the essential part of academic process. They are used in any country. Tests contribute to objectivity of giving marks, improvement of ability of outlining the most important things, common features and peculiarities of some fact or process, detecting logical fallacies, training selfsufficiency, developing a retentive memory, drawing accurate inferences etc. The study compares the structure and criteria of test elaboration in Ukraine and the USA. There have been analysed different types of assignments which can be used in academic process. Computer testing was found to be the best way of checking speaking competence as regards to foreign language proficiency testing. It enables to check fluency and coherence not only poor or excellent vocabulary, perfect knowledge of grammar and correct usage of phrasal verbs. In addition Bloom’s taxonomy has been determined to be the most appropriate approach to foreign language teaching.
Keywords: тестові завдання
навчальний процес
навчання
перевірка
види тестів
таксономія Блума
комп’ютерний тест
test assignments
academic process
training
checking
types of tests
computer test
Bloom’s taxonomy
UDC: 37.01/09
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/12975
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lozenko_testovi_zavdannya.pdf106,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.