Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13023
Title: Упровадження інноваційних технологій у процесі професійної та практичної підготовки майбутніх лікарів і фармацевтів як фактор їхньої конкурентоспроможності
Authors: Мороз, Г. М.
Issue Date: 2019
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Мороз Г. М. Упровадження інноваційних технологій у процесі професійної та практичної підготовки майбутніх лікарів і фармацевтів як фактор їхньої конкурентоспроможності / Г. М. Мороз // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 259–268.
Abstract: Статтю присвячено аналізу упровадження інноваційних технологій у процесі професійної та практичної підготовки майбутніх лікарів та фармацевтів для росту їхньої конкурентоспроможності. Зауважено, що реалізується найважливіша вимога сучасної освіти - формування у суб’єктів освітнього процесу індивідуального стилю професійної діяльності для набуття рис, притаманних конкурентоспроможності, майбутнім конкурентоспроможним лікарем або фармацевтом. З ’ясовано, що запропоновані умови сприяють розвитку інтересу студентів до навчання та кваліфікованого оволодіння своєю професією — для цього необхідною умовою є оволодіння професією на основі системи професійно орієнтованих знань; для формування у студентів професійних умінь і якостей на рівні інновацій — для цього необхідною умовою є включення в професійно орієнтовану діяльність з метою розвитку професійних якостей і умінь; для формування конкурентоспроможності і компетентності в майбутніх фахівців медицини та фармації — для цього необхідною умовою є організація пізнавальної рефлексії. Показано основні напрями підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців лікарської та фармацевтичної галузей. Також автор підкреслює, що для підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців лікарняної та фармацевтичної сфер діяльності на ринку праці треба ґрунтуватися на зарубіжному досвіді інтеграції виробництва, освіти та науки. Формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки можливо за умов: створення акмеологічного середовища в навчальному процесі; установлення діалогової взаємодії як основа співтворчості всіх учасників професійного процесу; залучення студентів до різноманітних видів професійної діяльності на основі використання квазі-ігрових та інтерактивних технологій навчання. Так реалізується найважливіша вимога сучасної освіти - формування в суб'єктів освітнього процесу індивідуального стилю професійної діяльності для набуття рис конкурентоспроможності майбутнім фахівцем, щоб стати конкурентоспроможним професіоналом у будь-якої сфери діяльності економіки.
The article is focused on the introduction of innovative technologies in the process of professional and practical training offuture doctors and pharmaceutists to increase their competitiveness. It is defined by the author that for increasing the competitiveness of students we must create special organizational and pedagogical conditions. These conditions exist for the development of students' interest in learning for qualified mastery of their profession - for this, a prerequisite is the development of mastering a profession on the basis of professionally oriented knowledge; for the formation of students' professional skills and qualities at the level of innovation - for this, a prerequisite is the inclusion in a professionally oriented activities in order to develop professional skills and abilities; for the formation o f competitiveness and competence of future Health Care and Pharmacy specialists for this, a necessary condition is organization o f cognitive reflection. The main directions o f improving the competitiveness of future medical and pharmacy specialists are covered. To create a model of the formation process of the future specialists' competitiveness like: creating acmeological environment in the training process; establishing conversational interaction as a basis for cooperation of all participants in the process; introduction to professional activities of quasi - game students and interactive technologies. So the most important requirement is implemented by the modern education-development the subjects of the educational process of an individual style in the professional activity for acquiring the features of competitiveness by a future competitive specialist in order to become the competitive professional in any field of Economy.
Keywords: конкурентоспроможні лікарі та фармацевти
конкурентоспроможність
зарубіжний досвід
професійна підготовка
організаційно-педагогічні умови
competitive doctors and pharmaceutists
competitiveness
foreign experience
organizational and pedagogical conditions
professional preparation
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13023
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moroz_uprovadzchennya_innovaciynih.pdf190,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.