Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13389
Title: Особливості виховання студентів медичних закладів вищої освіти
Authors: Нємченко, Іван Іванович
Немченко, Иван Иванович
Nemchenko, I. I.
Ляховський, Віталій Іванович
Ляховский, Виталий Иванович
Lyakhovskyi, V. I.
Ковальов, Олександр Павлович
Ковалев, Александр Павлович
Kovalyov, O. P.
Люлька, Олександр Миколайович
Люлька, Александр Николаевич
Liulka, О. М.
Баля, Геннадій Миколайович
Баля, Геннадий Николаевич
Balia, H. M.
Городова-Андрєєва, Тамара Валер'янівна
Городова-Андреева, Тамара Валерьяновна
Gorodova-Andreeva, T. V.
Ляховська, Анастасія Віталіївна
Ляховская, Анастасия Витальевна
Liakhovska, A. V.
Рябушко, Роман Миколайович
Рябушко, Роман Николаевич
Riabushko, R. M.
Issue Date: 2020
Publisher: ПНПУ імені В. Г. Короленка
Citation: Особливості виховання студентів медичних закладів вищої освіти / І. І. Нємченко, В. І. Ляховський, О. П. Ковальов [та ін.] // Наукові ракурси. – 2020. – Вип. 2. – С. 135–140.
Abstract: Для студентів відкрилася необмежена можливість навчатися за інтересом. У період становлення й укріплення ринкових відносин у суспільстві можуть виникати труднощі, які негативно впливають на формування громадянської позиції майбутніх фахівців, на формування національної ідеї та патріотичне виховання студентів. У такий час поруч із суб’єктом навчання повинен знаходитися вчитель, наставник, здатний своїм словом, прикладом, вмінням науково аналізувати події попереджати хибні вчинки. Виховання має бути тісно пов’язане з процесом навчання.
Students have an unlimited opportunity to study with interest. In the period of formation and strengthening of market relations in society the difficulties сan make a negative impact upon the formation of the civic position of future professionals, the formation of the national idea and patriotic education of students. At such period, next to a student should be a teacher, a mentor, who is capable, who possess the ability to analyze events scientifically in order to prevent wrongdoing Education should be closely linked to the upbringing process.
Keywords: викладач
модернізаційні реформи
інноваційний розвиток
компетентність
професійне мислення
lecturer
modernization reforms
innovative development
competence
professional thinking
UDC: 378(062)+82(062)
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13389
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра ортопедичної стоматології з імплантологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_vykhovannya_studentiv.pdf86,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.