Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1363
Title: Застосування антиоксидантів для корекції метаболічних порушень при хронічному надходженні амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (експериментальне дослідження)
Other Titles: Применение антиоксидантов для коррекции метаболических нарушений при хроническом поступлении аминной соли 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (экспериментальное исследование)
Application of antioxidants for the correction of metabolic violations at the chronic receipt of amine salt of 2,4-dyhlorfenoksyotstovoyi acid (experimental research)
Authors: Цвєткова, Яна Альбертівна
Цветкова, Яна Альбертовна
Tsvetkova, Ya. A.
Issue Date: 2010
Publisher: Одеський державний медичний університет
Citation: Цвєткова Я. А. Застосування антиоксидантів для корекції метаболічних порушень при хронічному надходженні амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (експериментальне дослідження) : автореф. дис на здобуття нак. ступ. канд. мед. наук : спец.14.03.05 "Фармакологія" / Я. А. Цвєткова. – Одеса, 2010. – 19 с.
Abstract: Дисертація присвячена експериментальному обґрунтуванню доцільності застосування препаратів з антиоксидантною дією: синтетичних – тіотриазоліну, мексидолу та природних – α-токоферолу, аскорбінової кислоти і кверцетину у вигляді монопрепаратів та у комбінації з метою фармакологічної корекції біохімічних, функціональних та морфологічних змін при хронічної інтоксикації пестицидом амінної солі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти (2,4-ДА). Введення щурам-самцям 2,4-ДА у дозі 120 мг/кг (1/10 LD50) привело до активації вільнорадикального перекисного окислення ліпідів, зниження антиоксидантної забезпеченості організму, пригнічення активності антиоксидантних ферментів у крові та тканинах печінки, мозку та сім’яників. Виявлені морфологічні зміни у тканинах печінки та сім’яників. Введення синтетичних – тіотриазоліну (100 мг/кг), мексидолу (50 мг/кг) та природних – α-токоферолу ацетату (0,01 г/кг), аскорбінової кислоти (0,02 г/кг), кверцетину (0,02 г/кг) антиоксидантів (АО) окремо та у комбінації на тлі хронічного надходження 2,4-ДА гальмує розвиток перекисного окислення ліпідів, підвищує антиоксидантну забезпеченість організму та активізує систему антиоксидантного захисту. Це приводить до вагомого зменшення морфофункціональних змін в організмі дослідних тварин. Але необхідно відмітити, що досліджувані препарати відрізняються за силою профілактичного ефекту. У цілому, аналіз отриманих даних свідчить про достатньо виражену ефективність застосування синтетичних препаратів АО тіотриазоліну та мексидолу в умовах хронічної інтоксикації 2,4-ДА терміном 15 та 30 діб; менш виражений ефект спостерігається при застосуванні монопрепаратів природних АО, а найбільш вираженими профілактичними властивостями володіє комбінація природних АО – токоферолу ацетат, аскорбінова кислота та кверцетин, що дає змогу розширити показання до їх застосування при хронічної інтоксикації пестицидами, зокрема, 2,4-ДА; Диссертация посвящена экспериментальному обоснованию целесообразности применения препаратов с антиоксидантным действием: синтетических – тиотриазолина и мексидола и природных – α-токоферола, аскорбиновой кислоты и кверцетина по отдельности и в комбинированном применении с целью фармакологической коррекции биохимических, функциональных и морфологических изменений, которые возникают при хронической интоксикации пестицидом - аминной солью 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-ДА). Длительное введение лабораторным крысам 2,4-ДА в дозе 120 мг/кг (1/10 LD50) привело к активации процессов свободнорадикального перекисного окисления липидов, снижению антиоксидантной обеспеченности организма и угнетению активности антиоксидантных ферментов в крови и тканях печени, мозга и семенников. При морфологическом исследовании тканей печени и семенников выявлены изменения гистоструктуры органов: в гепатоцитах - нарушения кровообращения, дистрофические изменения, воспалительные реакции в портальных трактах. При исследовании ткани семенников выявлены изменения элементов генеративного эпителия и сосудов микроциркуляторного русла, снизилось количество сперматозоидов, нарушена стратификация сперматогенного эпителия, присутствуют явления воспаления в интерстиции. Эти процессы могут быть связаны с активацией свободнорадикального перекисного окисления липидов в исследуемых тканях, что подтверждается тесными корреляционными связями между показателями свободнорадикального перекисного окисления липидов и степенью нарушения гистоструктуры органов. Введение тиотриазолина в дозе 100 мг/кг на фоне хронической интоксикации 2,4-ДА способствовало снижению уровня продуктов свободнорадикального перекисного окисления липидов, торможению падения антиоксидантной обеспеченности организма и нормализации активности антиоксидантных ферментов. При морфологических исследованиях тканей печени и семенников наблюдается уменьшение степени повреждения гистоструктуры тканей: отсутствуют дистрофические изменения гепатоцитов, изредка наблюдаются явления полнокровия; в семенниках повышается количество сперматозоидов, стратификации сперматогеного эпителия не наблюдается. При введении мексидола в дозе 50 мг/кг на фоне хронической интоксикации 2,4-ДА наблюдается снижение уровня показателей свободнорадикальных процессов в тканях и крови, стабилизация антиоксидантной обеспеченности и улучшение активности антиоксидантных ферментов. Морфологические исследования ткани печени и семенников подтверждают уменьшение степени повреждения гистоструктуры тканей. Введение животным комбинации природных антиоксидантов на фоне хронической интоксикации 2,4-ДА привело к выраженным морфофункциональным и биохимическим изменениям, а именно: у опытных животных повысился аппетит, возросла масса тела, наблюдалась нормализация показателей свободнорадикального перекисного окисления липидов, антиоксидантной обеспеченности организма и активности антиоксидантных ферментов. При морфологических исследованиях тканей печени и семенников наблюдается нормализация структурных элементов по сравнению с гистоструктурой контрольной группы животных: в гепатоцитах снижается степень дистрофических нарушений, нормализуется количество ядер, уменьшается проявление нарушения структуры печеночных балок. В тканях семенников уменьшается количество отслоений базальной мембраны, гибели сустентоцитов и сперматогоний, увеличивается количество сперматозоидов в просвете канальцев. Анализ экспериментальных данных свидетельствует об эффективности применения синтетических препаратов: тиотриазолина и мексидола в условиях хронической интоксикации 2,4-ДА, но наиболее выраженными профилактическими свойствами обладает комбинированная фармакотерапия природными антиоксидантами – токоферола ацетат, аскорбиновая кислота и кверцетин (при их изолированном применении эффект не столь выражен). Это дает обоснования к расширению показаний к применению комбинированной фармакотерапии природными АО при хронической интоксикации пестицидами, в частности, 2,4-ДА; Dissertation is devoted the experimental ground of expedience of application of preparations with an antioxidant action: synthetic – tiotryazolinu and meksydolu and natural - α-tocopherol, ascorbic acid and quercetin separately and in a complex with the purpose of pharmacological correction of biochemical, functional and morphological changes at chronic intoxication by pesticide of 2,4-DА. Introduction to the experimental rats of 2,4-DА in the dose of 120 mg/kg (1/10 LD50) resulted in activating of a free-radical peroxide lipid oxidization, decline of antioxidant material well-being of organisme and oppression of activity of antioxidant enzymes in blood and tissues of liver, brain and testicles. It caused general somatic and morphological changes in tissues of liver and testicles. Introduction of preparations with antioxidant activity – tiotryazolinu (100 mg/kg), meksydolu (50 mg/kg), natural antioxidants – α-tocopherol acetate (0,01 gr/kg), ascorbic acid (0,02 gr/kg) and quercetin (0,02 gr/kg) separately and in a complex on a background the chronic receipt of 2,4-DА brakes development of a free-radical peroxide lipid oxidization, promote antioxydant material well-being of organism and activate the system of antioxydant defence. It results in the ponderable diminishing of morphofunctional changes in an organism. But it is necessary to mark, that researched preparations differ after force of prophуlactic effect: the analysis of experimental data testifies for the expressed enough efficiency of synthetic antioxidants - tiotryazolinu and meksydolu on a background chronic intoxication of 2,4-DА; the less expressed effect is observed at application of separate preparations of complex of antioxidants, the most expressed treat-prophylactic properties are owned by the complex of natural antioxidants.
Keywords: антиоксиданти
пестициди
інтоксикація
антиоксиданты
пестициды
интоксикация
antioxidants
pesticides
intoxication
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1363
Appears in Collections:Автореферати
Авторефетати та дисертації. Кафедра анатомії людини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
сv_2010_avt.pdf845,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.