Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13718
Title: History of the department of foreign languages with latin and medical terminology of Ukrainian medical stomatological academy
Other Titles: Історія кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Української медичної стоматологічної академії
Authors: Bieliaieva, O. M.
Lysanets, Yu. V.
Solohor, I. M.
Rozhenko, I. V.
Hryschenko, L. I.
Бєляєва, Олена Миколаївна
Беляева, Елена Николаевна
Лисанець, Юлія Валеріївна
Лисанец, Юлия Валериевна
Сологор, Ірина Миколаївна
Сологор, Ирина Николаевна
Роженко, Інеса Віталіївна
Роженко, Инесса Виталиевна
Грищенко, Людмила Іванівна
Грищенко, Людмила Ивановна
Issue Date: 2020
Citation: History of the department of foreign languages with latin and medical terminology of Ukrainian medical stomatological academy / O. Bieliaieva, Yu. Lysanets, I. Solohor [et al.] // Current issues of social sciences and history of medicine. – 2020. – № 2. – С. 14–18.
Abstract: Цель исследования. В статье подведены итоги деятельности кафедры иностранных языков с латинским языком и медицинской терминологией за 90 лет своего существования. Авторы рассматривают ключевые этапы функционирования этого структурного подразделения на разных исторических этапах. Методы исследования: хронологический, исторический и метод системного анализа. Научная новизна. Впервые комплексно отражена деятельность кафедры иностранных языков с латинским языком и медицинской терминологией. Представлены научные, методические, учебные достижения на протяжении 1931‒2020 гг. Выводы. Показано, что одним из приоритетных направлений деятельности кафедры на современном этапе является формирование коммуникативной компетенции студентов-медиков, обеспечивающей их успешную квази-профессиональную и профессиональную деятельность. Differentia specifica исследуемого периода ‒ обеспечение учебного процесса качественной учебной, справочной литературой с акцентом на реализацию междисциплинарных связей в процессе преподавания латинского языка, медицинской терминологии и английского языка для специальных целей. Подтверждением этого тезиса является количество победителей всеукраинских и международных олимпиад, подготовленных на кафедре в течение последних 15 лет.
Мета дослідження. У статті підбито підсумки діяльності кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією за 90 років свого існування. Автори розглядають ключові етапи функціонування цього структурного підрозділу на різних історичних етапах. Методи дослідження: хронологічний, історичний і метод системного аналізу. Наукова новизна. Вперше комплексно висвітлено особливості діяльності, наукові та навчально-методичні напрямки роботи кафедри протягом 1931-2020 рр. Висновки. Показано, що одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри на сучасному етапі є формування комунікативної компетенції студентів-медиків, які забезпечують їх успішну квазі-професійну і професійну діяльність. Differentia specifica досліджуваного періоду ‒ забезпечення навчального процесу якісною навчальною, довідковою літературою з акцентом на реалізацію міждисциплінарних зв'язків в процесі викладання латинської мови, медичної термінології та англійської мови для спеціальних цілей. Підтвердженням цієї тези є кількість переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад, підготовлених на кафедрі протягом останніх 15 років. Надважливим аспектом діяльності кафедри є підготовка науково-педагогічних працівників до складання міжнародних іспитів з англійської мови: на кафедрі на постійній основі працюють курси з підготовки викладачів фундаментальних і клінічних дисциплін до складання іспиту APTIS Британської Ради, а також на базі академії проходить регулярне складання цього сертифікованого тесту, що визначає рівень володіння англійською на рівні В2 і С1. Нині на кафедрі здійснюється активна й динамічна видавнича діяльність: починаючи з 2014 р. науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією стали авторами й співавторами 10 підручників (у тому числі національних) і посібників. На кафедрі успішно виконуються 3 ініціативні науково-дослідні роботи, за результатами яких опубліковано 17 статей, що надруковані в наукових журналах, які індексуються науко-метричними базами даних Scopus і Web of Science. Усього за цей період викладачами кафедри надруковано понад 250 наукових публікацій. У 2016 р. започатковано проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи". Значну увагу приділено міжнародній співпраці шляхом реалізації проектів академічної мобільності та участі у закордонних професійних симпозіумах, семінарах і конференціях.
Keywords: высшее медицинское образование
латинский язык
медицинская терминология
английский язык
коммуникативная компетенция
средства обучения
междисциплинарные связи
медичний університет
латинська мова
медична термінологія
англійська мова
комунікативна компетенція
засоби навчання
міжпредметні зв'язки
UDC: 378.096:3.08
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13718
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
History_of_the_department_of_foreign.pdf306,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.