Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13861
Title: Особливості клінічного перебігу гіпертензивної та атеросклеротичної енцефалопатії при ожирінні
Other Titles: Peculiarities of the clinical current of hypertension atherosclerostic encephalopathy for obesity
Особенности клинического течения гипертонической и атеросклеротической энцефалопатии при ожирении
Authors: Палєнка, Олена Євгенівна
Паленка, Елена Евгеньевна
Palenka, E. E.
Issue Date: 2017
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Палєнка О. Є. Особливості клінічного перебігу гіпертензивної та атеросклеротичної енцефалопатії при ожирінні / О. Є. Палєнка // Вісник проблем біології і медицини. – 2017. – Вип. 4, т. 3 (141). – С. 191–194.
Abstract: Вивчено стан клінічних, неврологічних, психодіагностичних та біохімічних показників у 89 хворих на гіпертензивну та атеросклеротичну ДЕ в залежності від ожиріння. За наявністю етіологічного фактору хворі на ДЕ II ст. були розподілені на три групи: перша група – хворі на гіпертонічну хворобу (ГХ - 18 пацієнтів, 20,22%), друга група – хворі на церебральний атеросклероз (ЦА – 9 пацієнтів, 10,11%), третя група – хворі, у яких було діагностовано гіпертонічну хворобу в поєднанні з церебральним атеросклерозом (ГХ+ЦА - 62 пацієнти, 69,67%). Окремо було обстежено 11 відносно здорових пацієнтів відповідного віку та статі (контрольна група). У хворих на ДЕ на фоні ЦА встановлено переважання осіб із ожирінням (80%), переїданням (80%), скаргами на головокружіння, ознаками ураження пірамідного, кортико-нуклеарного шляху, вестибулярними розладами; превалювання значень ваги тіла, індексу ОТ/ОС, ІМТ, концентрації ЛПНЩ та ІА к крові при мінімальній концентрації ЛПВЩ (порівняно з групами контролю та ДЕ+ГХ). У хворих на ДЕ на фоні ГХ встановлено наявність ожиріння у 44,4% пацієнтів, виявлена більша частота серцево-судинних захворювань у матері. У хворих на ДЕ на фоні ГХ+ЦА встановлена наявність ожиріння у найбільшої кількості осіб (98,4%); констатовані найбільш виражені особливості перебігу хронічного розладу мозкового кровообігу: переважання кількості осіб жіночої статі та «самотніх» пацієнтів; більш часте зловживання палінням, алкоголем та кавою; зростання випадків ГХ, ЦД, ожиріння, «інших» серцево-судинних хвороб у батька, ЦД – у матері; ожиріння (98,4%); превалювання у пацієнтів скарг астенічного характеру, в неврологічному статусі – ознак ураження кортико-нуклеарного шляху, мозочкової та вестибулярної атаксії, брадикінезії; при психодіаностичному обстеженні – зниження показнику тесту MMSE, більш виражені розлади уваги, короткочасної пам’яті, підвищення особистісної тривожності; при біохімічному обстеженні в крові - зростання протромбінового індексу, концентрації глюкози, загального холестерину, тригліцеридів та ЛПНЩ, ІА.
В работе изучено состояние клинических, неврологических, психодиагностических и биохимических показателей у 89 больных гипертензивной и атеросклеротической ДЭ в зависимости от ожирения. При наличии этиологического фактора, больные ДЭ II ст. были разделены на три группы: первая группа - больные гипертонической болезнью (ГБ - 18 пациентов, 20,22%), вторая группа - больные церебральным атеросклерозом (ЦА - 9 пациентов, 10,11%), третья группа - больные, у которых было диагностировано гипертоническую болезнь в сочетании с церебральным атеросклерозом (ГБ + ЦА - 62 пациента, 69,67%). Отдельно были обследованы 11 относительно здоровых пациентов соответствующего возраста и пола (контрольная группа). У больных с ДЭ на фоне ЦА выявлено преобладание лиц с ожирением (80%), перееданием (80%), жалобами на головокружение, признаками поражения пирамидного кортико-нуклеарного пути, вестибулярными расстройствами, а также превалирование значений веса тела, индекса ОТ / ОБ, ИМТ, концентрации липопротеинов низкой плотности и индекса атерогенности в крови при минимальной концентрации липопротеинов высокой плотности (по сравнению с группами контроля и ДЭ + ГБ). У больных с ДЭ на фоне ГБ выявлено наличие ожирения у 44,4% пациентов, была обнаружена большая частота сердечно-сосудистых заболеваний у матери. У больных с ДЭ на фоне ГБ + ЦА установлено наличие ожирения у наибольшего количества изученных человек (98,4%), у них также были констатированы наиболее выраженные особенности течения хронического расстройства мозгового кровообращения. Среди них отмечается преобладание количества лиц женского пола и «одиноких» пациентов с более частым злоупотребление курением, алкоголем и кофе при наличии частых случаев ГБ, СД, ожирения, «других» сердечно-сосудистых болезней у отца, СД – при наличии ожирения у матери (98,4%). Отмечается превалирование у данных пациентов жалоб астенического характера, в неврологическом статусе - признаков поражения кортико-нуклеарных пути, мозжечковой и вестибулярной атаксии, брадикинезией. При психодиагностическом обследовании отмечается снижение показателей теста MMSE, более выраженные расстройства внимания, кратковременной памяти, повышение личностной тревожности. При биохимическом обследовании в крови установлены повышение протромбинового индекса, концентрации глюкозы, общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и индекса атерогенности.
The study covers state of clinical, neurological, psychodiagnostic and biochemical indices in 89 patients with hypertensive and atherosclerotic dyscirculatory encephalopathy depending on obesity. Under etiological factor, patients with dyscirculatory encephalopathy were divided into three groups: the first group - patients with hypertensive disease (HD - 18 patients, 20.22%), the second group - patients with cerebral atherosclerosis (CA - 9 patients, 10.11%), the third group - patients who had diagnosed hypertension in combination with cerebral atherosclerosis (HD + CA - 62 patients, 69.67%). Separately, 11 relatively healthy patients of the corresponding age and sex were examined (control group). The prevalence of obesity (80%), overeating (80%), dizziness complaints, signs of pyramidal, cortico-nuclear pathway, vestibular disorders was revealed in patients with with dyscirculatory encephalopathy CA background together with the prevalence of body weight, OT / OB index, BMI, low density lipoprotein concentration, and atherogenicity index in the blood, with a minimum concentration of high-density lipoproteins (compared to control groups and dyscirculatory encephalopathy with HD). Patients with dyscirculatory encephalopathy on the background of HD revealed to have obesity in 44.4% cases with high incidence of cardiovascular disease of their mothers. Patients with dyscirculatory encephalopathy with a background of HD + CA, obesity were found in the largest number of people (98.4%); It was established that the most pronounced features of the course of chronic cerebral circulatory disorders: the prevalence of the number of female and "single" patients; more frequent abuse of smoking, alcohol and coffee; increased cases of HD, diabetes, obesity, "other" cardiovascular diseases of their fathers, diabetes - the mother's obesity (98.4%); the prevalence of asthenic complaints in patients, neurological status - signs of cortico-nuclear pathology, cerebellar and vestibular ataxia, bradykinesia; at psychodiagnostic inspection - decrease in parameters of test MMSE, more pronounced disorders of attention, short-term memory, increased personal anxiety; when biochemical examination in the blood - an increase in prothrombin index, glucose concentration, total cholesterol, triglycerides, low density lipoproteins and an atherogenic index.
Keywords: гіпертонічна дисциркуляторна енцефалопатія
атеросклеротична дисциркуляторна енцефалопатія
ожиріння
атеросктеросклеротическая дисциркуляторная энцефалопатия
дисциркуляторная энцефалопатия
ожирение
atherosclerotic dyscirculatory encephalopathy
obesity
dyscirculatory encephalopathy
UDC: 616.831- 005:616.12 - 008.331.1:616.13-004.6] - 056.52
ISSN: 2523-4110
2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2017-4-3-141-190-194
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13861
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра нервових хвороб
Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4, Том 3 (141)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття 6.pdf326,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.