Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13923
Title: Efficiency of drainage of ascit-peritonitis in different difficulty of acute pancreatitis
Other Titles: Ефективність дренажування асциту-перитоніту за різної складності гострого панкреатиту
Эффективность дренажирования асцит-перитонита при разной сложности острого панкреатита
Authors: Kasian, V. V.
Cherkun, O. Yu.
Tkachenko, O. A.
Sheiko, V. D.
Касьян, Владимир Владимирович
Черкун, Алексей Юрьевич
Ткаченко, Александр Анатольевич
Шейко, Владимир Дмитриевич
Кас'ян, Володимир Володимирович
Черкун, Олексій Юрійович
Ткаченко, Олександр Анатолійович
Шейко, Володимир Дмитрович
Issue Date: Mar-2020
Citation: Efficiency of drainage of ascit-peritonitis in different difficulty of acute pancreatitis / V. V. Kasian, O. Yu. Cherkun, O. A. Tkachenko [et al.] // Світ медицини та біології. – 2020. – № 1 (71). – С. 69–72. DOI 10.26724/2079-8334-2020-1-71-69-72
Abstract: The global incidence of acute pancreatitis ranges from 5 to 30 cases per 100,000 people per year and continues to grow in recent years. A fifth of patients are diagnosed with a severe form of acute pancreatitis with a mortality rate of up to 30%. Publications and randomized clinical trials show conflicting data on the effectiveness of abdominal drainage in acute pancreatitis complicated by ascites-peritonitis. The aim of the study was to analyze the effectiveness of drainage interventions in acute pancreatitis complicated by ascites-peritonitis depending on the initial severity of the patient's condition. We analyzed the results of a comprehensive examination and treatment of 166 patients with acute pancreatitis complicated by enzymatic ascites peritonitis. In the subgroups with the severity of the condition at the time of hospitalization, defined on the APACHE II scale of 5 or more points, a statistically significantly lower number of unsatisfactory results (p <0.05) was observed 72 hours after the start of treatment in drained patients compared with patients whose treatment included only complex conservative therapy. In the subgroups with the severity of the condition at the time of hospitalization, the APACHE II score of less than 5 points, active surgical tactics did not have a statistically significant effect on the incidence of unsatisfactory treatment results and there was no significant difference between the condition of the drained and non-drained patients. These results confirm the absence of the influence of routine abdominal drainage for all patients with acute necrotic pancreatitis. However, patients with an APACHE II score of 5 and above are the category of patients who will be most justified in early drainage of ascites-peritonitis.
Світова захворюваність на гострий панкреатит становить від 5 до 30 випадків на 100 000 людей на рік і продовжує зростати в останні роки. У п’ятої частини пацієнтів діагностують важку форму гострого панкреатиту зі смертністю до 30%. Публікації та рандомізовані клінічні дослідження показують суперечливі дані про ефективність черевного дренажу при гострому панкреатиті, ускладненому асцитом-перитонітом. Метою дослідження був аналіз ефективності дренажних втручань при гострому панкреатиті, ускладненому асцитом-перитонітом залежно від початкового ступеня тяжкості стану пацієнта. Ми проаналізували результати комплексного обстеження та лікування 166 пацієнтів з гострим панкреатитом, ускладненим ферментативним асцитом перитонітом. У підгрупах із ступенем тяжкості стану на момент госпіталізації, визначеним за шкалою APACHE II у 5 і більше балів, за 72 години після початку лікування спостерігали статистично достовірно меншу кількість незадовільних результатів (p <0,05) у дренованих пацієнтів порівняно з пацієнтами, лікування яких включало лише комплексну консервативну терапію. У підгрупах із ступенем тяжкості стану та показником APACHE II менше 5 балів на момент госпіталізації, активна хірургічна тактика не мала статистично значущого впливу на частоту незадовільних результатів лікування, і не було суттєвої різниці між станом дренованих та не дренованих пацієнтів. Ці результати підтверджують відсутність впливу рутинного абдомінального дренажу на всіх пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом. Однак пацієнти з оцінкою APACHE II 5 і вище є категорією пацієнтів, у яких найбільш виправданий ранній дренаж асциту-перитоніту.
Мировая заболеваемость острым панкреатитом составляет от 5 до 30 случаев на 100 000 человек в год и продолжает расти в последние годы. У пятой части пациентов диагностируют тяжелую форму острого панкреатита со смертностью до 30%. Публикации и рандомизированные клинические исследования показывают противоречивые данные об эффективности брюшного дренажа при остром панкреатите, осложненном асцитом-перитонитом. Целью исследования был анализ эффективности дренажных вмешательств при остром панкреатите, осложненном асцитом-перитонитом в зависимости от начальной степени тяжести состояния пациента. Мы проанализировали результаты комплексного обследования и лечения 166 пациентов с острым панкреатитом, осложненным ферментативным асцитом-перитонитом. В подгруппах со степенью тяжести состояния на момент госпитализации, определенным по шкале APACHE II в 5 и более баллов, за 72 часа после начала лечения наблюдали статистически достоверно меньшее количество неудовлетворительных результатов (p <0,05) у дренированных пациентов по сравнению с пациентами, лечение которых включало только комплексную консервативную терапию. В подгруппах со степенью тяжести состояния и с показателем APACHE II менее 5 баллов на момент госпитализации, активная хирургическая тактика не имела статистически значимого влияния на частоту неудовлетворительных результатов лечения, и не было существенной разницы между состоянием дренированных и не дренированных пациентов. Эти результаты подтверждают отсутствие влияния рутинного абдоминального дренажа на всех пациентов с острым некротическим панкреатитом. Однако, пациенты с оценкой APACHE II 5 и выше являются категорией пациентов, у которых наиболее оправдан ранней дренаж асцита-перитонита.
Keywords: ascites-peritonitis
acute pancreatitis
abdominal drainage
severity of condition
асцит-перитоніт
гострий панкреатит
черевний дренаж
тяжкість стану
асцит-перитонит
острый панкреатит
брюшной дренаж
тяжесть состояния
UDC: 616.381-002.1-06:616.37-002.1:617-089
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2020-1-71-69-72
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13923
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра хірургії № 2
Світ медицини та біології, № 1 (71)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SMB_2020_01_069.pdf151,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.