Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/13984
Title: Modern academic lecture: Pro et Contra
Authors: Skrypnykov, P. M.
Skrypnikova, T. P.
Bieliaieva, O. M.
Hmil, T. A.
Hurzhii, O. V.
Lysanets, Yu. V.
Скрипников, Петро Миколайович
Скрипников, Петр Николаевич
Скрипнікова, Таїса Петрівна
Скрипникова, Таисия Петровна
Бєляєва, Олена Миколаївна
Беляева, Елена Николаевна
Хміль, Тетяна Андріївна
Хмиль, Татьяна Андреевна
Гуржій, Олена Вікторівна
Гуржий, Елена Викторовна
Лисанець, Юлія Валеріївна
Лисанец, Юлия Валериевна
Issue Date: 2020
Citation: Modern academic lecture: Pro et Contra / P. M. Skrypnykov, T. P. Skrypnikova, O. M. Bieliaieva [et al.] // Проблеми екології та медицини. – 2020. – Т. 24, № 3–4. – С. 29–32.
Abstract: Стаття присвячена найстарішій організаційній формі навчання – лекції. Наголошуються, що один із основних параметрів, яким повинна відповідати сучасна лекція, – інтерактивність. Автори зазначають, що якісна лекція в медичному університеті (академії), підготовлена кваліфікованим науково-педагогічним працівником, – це надзвичайно ємне педагогічне явище, що має низку переваг, як-от: така лекція є дієвою формою емоційного впливу на свідомість майбутнього лікаря, ефективним засобом деонтологічного виховання, формування професійної самосвідомості й професійної позиції, рефлексії і саморефлексії; вона слугує важливою формою співробітництва й забезпечує безпосереднє творче спілкування лектора з аудиторією; дає змогу залучати здобувачів освіти до новітніх досягнень в галузі охорони здоров’я; слугує дієвим засобом навчання через особистий приклад. Приділяючи увагу вже традиційному (в історичному контексті) питанню щодо недоліків лекції, автори побіжно розглядають бар’єри психолого-педагогічного характеру, пов’язані як із викладачем, так і зі студентами. Показано, що саме ці бар’єри заважають реалізації основних функцій лекції і породжують дискусії щодо лекційної форми навчання. Значну увагу приділено засобам візуалізації лекційного матеріалу. У висновках зазначається, що сучасна академічна лекція повинна відповідати низці передумов, які взаємопов’язані між собою: належна психолого-педагогічна підготовка науково-педагогічного працівника; відповідність його знань сучасному рівню розвитку науки; бездоганне володіння лекційним матеріалом й аудиторією; якісний контингент здобувачів освіти, які мають високий рівень мотивації до навчання та бажання здобувати освіту, оволодівати знаннями, уміннями й навичками; якісна візуалізація лекційного матеріалу.
The article is devoted to lectures as the oldest organizational form of education. It has been emphasized that interactivity is one of the main parameters that a modern lecture must comply with. The authors note that a quality lecture at a medical university (academy), prepared by a qualified research and teaching staff, is an extremely capacious pedagogical phenomenon that has a number of advantages, such as: lecture is an effective form of emotional impact on the future doctor, deontological education, formation of professional self-awareness and professional position, reflection and self-reflection; it serves as an important form of cooperation and provides direct creative communication of the lecturer with the audience; it allows to involve students in the latest advances in health care; it serves as an effective means of learning through personal example. Paying attention to the already traditional (in the historical context) question about the shortcomings of the lecture, the authors briefly consider the barriers of psychological and pedagogical nature, related to both the teacher and the students. It is shown that these barriers hinder the implementation of the main functions of the lecture and generate discussions about the form of lecture. Considerable attention is paid to the means of visualization of lecture material. The conclusions state that the modern academic lecture must meet a number of prerequisites, which are interrelated: proper psychological and pedagogical training of research and teaching staff; correspondence of their knowledge to the modern level of development of science; impeccable mastery of lecture material and audience; high-quality contingent of students who have a high level of motivation to study and the desire to obtain education, acquire knowledge, skills and abilities; high-quality visualization of lecture material.
Keywords: медична освіта
академічна лекція
переваги сучасної лекції
контингент здобувачів освіти
інтерактивність
візуалізація
medical education
academic lecture
advantages of modern lecture
contingent of students
interactivity
visualization
UDC: 378.147.31
DOI: https://doi.org/10.31718/mep.2020.24.3-4.07
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/13984
Appears in Collections:Наукові праці
Проблеми екології та медицини, Том 24, № 3-4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Modern_Academic_Lecture_Pro_et_Contra.pdf421,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.