Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14046
Title: Аналіз досвіду викладання фармакології у кредитно-модульній системі навчання
Authors: Бобирьов, Віктор Миколайович
Колот, Еліна Георгіївна
Торонченко, Ольга Миколаївна
Капустник, Юрій Олексійович
Чикор, Тетяна Олександрівна
Луценко, Руслан Володимирович
Сидоренко, Антоніна Григорівна
Хміль, Олена Всеволодівна
Рябушко, Микола Миколайович
Бобырев, Виктор Николаевич
Колот, Элина Георгиевна
Торонченко, Ольга Николаевна
Капустник, Юрий Алексеевич
Чикор, Татьяна Александровна
Луценко, Руслан Владимирович
Сидоренко, Антонина Григорьевна
Хмиль, Елена Всеволодовна
Рябушко, Николай Николаевич
Bobyrov, V. M.
Kolot, E. G.
Toronchenko, O. M.
Kapustnick, Yu. O.
Chicor, T. O.
Lutsenko, R. V.
Sydorenko, A. G.
Khmil, О. V.
Ryabushko, M. M.
Issue Date: 2010
Publisher: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Citation: Аналіз досвіду викладання фармакології у кредитно-модульній системі навчання / В. М. Бобирьов, К. Г. Колот, О. М. Торонченко [та ін.] // Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 20–21 травня 2010 р. – Тернопіль, 2010. – С. 107–109.
Abstract: У статті «Аналіз досвіду викладання фармакології у кредитно-модульній системі навчання» йдеться проте, що кредитно-модульна система є новою технологією опанування знань студентами, в основі якої знаходиться концепція розвитку пізнавальної активності студентів. При вивченні фармакології ця система зумовлює регулярне відвідування занять і систематичне засвоєння студентами великих об'ємів інформації з мінімальним психоемоційним навантаженням. Для раціонального та ефективного засвоєння матеріалу трьох модулів з фармакології студентам пропонуються методичні вказівки, підготовлені за єдиною стандартизованою структурою, за якою навчальний матеріал практичних занять повторюється в модульних контролях і відповідає програмним матеріалам та матеріалам ліцензійного тестування. Це оптимізує навчання студентів і сприяє раціональному плануванню їх діяльності в часі.
В статье «Анализ опыта преподавания фармакологии в кредитно-модульной системе обучения» говорится, что кредитно-модульная система является новой технологией освоения знаний студентами, в основе которой лежит концепция развития познавательной активности студентов. При изучении фармакологии эта система обуславливает регулярное посещение занятий и систематическое усвоение студентами больших объемов информации с минимальной психоэмоциональной нагрузкой. Для рационального и эффективного усвоения материала трех модулей по фармакологии студентам предлагаются методические указания, подготовленные по единой стандартизированной структуре, по которой учебный материал практических занятий повторяется в модульных контролях и соответствует программным материалам и материалам лицензионного тестирования. Это оптимизирует обучение студентов и способствует рациональному планированию их деятельности во времени.
Article "Analysis of the studding of pharmacology in the credit modular system of education" is devoted to credit-modular system, which is new technology of mastering knowledge by students. This system is based on conception of maturity of congestive activity of students During studding of pharmacology, it leads to regular attendance and systematic mustering by students large amount of information with minimal psycho-emotional stress. It was prepared operating-instructions for rational and effective studding by students in accordance with three modules in pharmacology. They are created with help single standardized structure. Educational material for practical classes was used in modular controls and rallied around the program material of license testing.
Keywords: нова технологія навчання
структуровані методичні вказівки
чітке планування діяльності студента в часі
систематизація набутих знань
новая технология обучения
структурированые методические указания
чёткое планирование деятельности студентов во времени
систематизация приобретённых знаний
pharmacology
studding
credit-modular system
standardized structure
psycho-emotional stress
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14046
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фармакології, клінічної фармакології та фармації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobyrov_Kolot_.PDF300,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.