Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14186
Title: Розвиток іншомовної комунікативної професійної компетенції у студентів вищої медичної школи
Authors: Волкова Г. К.
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Волкова Г. К. Розвиток іншомовної комунікативної професійної компетенції у студентів вищої медичної школи / Г. К. Волкова // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 19–20 листопада, 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 100–106.
Abstract: Актуальність підвищення рівня кваліфікації випускників закладів вищої медичної освіти зумовлена підвищенням їх потреб в загально суспільній, науковій та професійній самореалізації, пошуком шляхів підвищення ефективності організації навчального процесу, обумовленої технологізацією. Компетентністна професійно зорієнтована модель навчання майбутніх фахівців нелінгвістичного профілю інокультурній комунікації на завершальному етапі додипломного навчання у вищій школі забезпечує різнобічну мовленнєву діяльність, спроможність фахівця відповідати новим запитам сучасної науки і практики, мати відповідний потенціал для практично-комунікативного розв’язання життєвих і професійних проблем в процесі пошуку власних потреб в соціумі; гарантує результативність професійно зорієнтованoї мовної підготовки майбутніх фахівців. Просунутий курс англійської мови медичного спрямування містить 2 модулі: курс загальної англійської мови рівня Intermediate (5 курс) та курс медичної англійської мови просунутого рівня Medical English (6 курс). На кожному курсі в групах передбачається проведення практичних і консультативних занять, дистанційного навчання. Протягом курсу навчання студенти розвивають ряд кваліфікаційних характеристик загального та професійного характеру, необхідних у діяльності освіченого спеціаліста в галузі медицини: здатність до вибору стратегії спілкування; вправність у користуванні інформаційними і комунікаційними технологіями; навички міжособистісної взаємодії; майстерність ефективної взаємодії з пацієнтом в іншомовному середовищі; володіння іноземною мовою на варіативно-адаптивному рівні під час міжособистісної взаємодії у професійному середовищі; хист використовувати іноземну мову спеціальності на належному рівні, дотримуючись норм та правил поведінки у професійної діяльності.
The urgency of raising the level of qualification of graduates of medical universities is due to the increase of their needs in general social, scientific and professional self-realization, the search for ways to improve the efficiency of the educational process due to modern informational technology. Competence professionally oriented model of training future non-linguistic specialists in foreign cultural communication at the final stage of undergraduate education provides varied speech activity, the ability of a specialist to meet new demands of modern science and practice, to have potential for deciding practical communication problems in life in finding their own social needs; guarantees the effectiveness of professionally oriented language training of future professionals. The Advanced English Language Course contains 2 modules: the Intermediate General English Course (5th year) and the Medical English Advanced Level English Language Course (6th year). At each course practical and consultative, distance learning is provided. During the course, students develop a number of qualification characteristics of general and professional nature,necessary in the activities of an educated specialist in the field of medicine: the ability to choose a communication strategy; the skill in the use of information and communication technologies; interpersonal skills; mastery of effective interaction with the patient in a foreign language environment; knowledge of a foreign language at a variable-adaptive level during interpersonal interaction in a professional environment; the ability to use a medical english at the appropriate level, adhering to the norms and rules of conduct in professional activities.
Keywords: професійно зорієнтована модель навчання
кваліфікаційні характеристики
мовний механізм,
вміння
навички
professionally oriented model of education
qualification characteristics
language mechanism
abilities
skills
UDC: 81'243-056.87:[61-057.875]-043.86
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/14186
Appears in Collections:Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkova_Rozvitok_inshomovnoi.pdf135,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.