Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14217
Title: Виготовлення повних знімних пластинкових протезів з різних груп базисних матеріалів та їх порівняльна характеристика
Other Titles: Manufacture of full removable plate prostheses of different groups of basic materials and their comparative characteristics
Изготовление полных съемных пластиночных протезов разных групп базисных материалов и их сравнительная характеристика
Authors: Кузь, Віталій Сергійович
Кузь, Виталий Сергеевич
Kuz, V. S.
Тумакова, Олена Борисівна
Тумакова, Елена Борисовна
Tumakova, O. B.
Кузь, Гельфіра Маліківна
Кузь, Гельфира Маликовна
Kuz, H. M.
Тесленко, Олександра Іванівна
Тесленко, Александра Ивановна
Teslenko, O.I.
Єрис, Любов Борисівна
Ерис, Любовь Борисовна
Jerys, L. B.
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Виготовлення повних знімних пластинкових протезів з різних груп базисних матеріалів та їх порівняльна характеристика / В. С. Кузь, О. Б. Тумакова, Г. М. Кузь, О. І. Тесленко, Л. Б. Єрис // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, вип. 3 (71). – С. 55–59.
Abstract: Проблема лікування пацієнтів з повною відсутністю зубів, незважаючи на рівень розвитку сучасної стоматології, завжди була і залишається однією з найбільш важливих та недостатньо вирішених в клініці ортопедичної стоматології. Ефективність якісного повного знімного протезу багато в чому визначається властивостями базисного матеріалу. Однак багаторічний досвід їх використання виявив ряд недоліків. У зв’язку з цим, протягом багатьох років ведуться розробки нових базисних стоматологічних матеріалів та їх дослідження. Метою дослідження стало вивчення ефективності застосування термопластичного матеріалу «Vertex ThermoSense» (Нідерланди) та фторвмісної акрилової пластмаси «Фторакс» (Україна) у пацієнтів з повною відсутністю зубів, які раніше користувалися повними знімними пластинковими протезами з акрилових пластмас. Нами було проведено лікування 43-х пацієнтів з повною відсутністю зубів, які, протягом останніх 3-5 років, користувалися знімними акриловими протезами та звернулися до клініки ортопедичної стоматології з метою виготовлення нових. В роботі ми використали пластмасу гарячої полімеризації на основі фторвмісних акрилових сополімерів «Фторакс» (Україна) та поліамід (нейлон) «Vertex ThermoSense» (Нідерланди), що рекомендовані виробниками для виготовлення знімних конструкцій зубних протезів. Разом із суб’єктивними методами оцінки якості протезування з використанням різних базисних матеріалів в різні терміни спостереження, нами був вивчений ступінь відновлення функції жування у беззубих пацієнтів за допомогою електроміографічних досліджень. Клінічні дослідження показали переваги термопластичного матеріалу «Vertex ThermoSense», в порівнянні з фторвмісними акриловими пластмасами, які полягають у високій функціональній якості і міцності, що збільшує довговічність виготовлених повних знімних протезів. Окрім цього, базис протезу, виготовлений з «Vertex ThermoSense» не містить залишкового мономеру, що попереджає виникнення алергічних реакцій. Результати проведеної нами роботи при протезуванні пацієнтів з повною відсутністю зубів дають можливість рекомендувати матеріал «Vertex ThermoSense» в клініці ортопедичної стоматології для виготовлення повних знімних протезів.
Проблема лечения пациентов с полным отсутствием зубов, несмотря на уровень развития современной стоматологии, всегда была и остается одной из самых важных и недостаточно решенных в клинике ортопедической стоматологии. Эффективность качественного полного съемного протеза во многом определяется свойствами базисного материала. Однако многолетний опыт их использования выявил ряд недостатков. В связи с этим, на протяжении многих лет ведутся разработки новых базисных стоматологических материалов и их исследование. Целью исследования стало изучение эффективности применения термопластичного материала «Vertex ThermoSense» (Нидерланды) и фторсодержащей акриловой пластмассы «Фторакс» (Украина) у пациентов с полным отсутствием зубов, которые ранее пользовались полными съемными пластиночными протезами из акриловых пластмасс. Нами было проведено лечение 43-х пациентов с полным отсутствием зубов, которые на протяжении последних 3-5 лет, пользовались съемными акриловыми протезами и обратились в клинику ортопедической стоматологии с целью изготовления новых. В работе мы использовали пластмассу горячей полимеризации на основе фторсодержащих акриловых сополимеров «Фторакс» (Украина) и полиамид (нейлон) «Vertex ThermoSense» (Нидерланды), рекомендованные производителями для изготовления съемных конструкций зубных протезов. Вместе с субъективными методами оценки качества протезирования с использованием различных базисных материалов в различные сроки наблюдения, нами была изучена степень восстановления функции жевания у беззубых пациентов с помощью электромиографических исследований. Клинические исследования показали преимущества термопластичного материала «Vertex ThermoSense», по сравнению с фторсодержащими акриловыми пластмассами, которые заключаются в высоком функциональном качестве и прочности, которые увеличивают долговечность изготовленных полных съемных протезов. Кроме этого, базис протеза, изготовленный из «Vertex ThermoSense» не содержит остаточного мономера, тем самым предупреждая возникновение аллергических реакций. Результаты проведенной нами работы при протезировании пациентов с полным отсутствием зубов позволяют рекомендовать материал «Vertex ThermoSense» в клинике ортопедической стоматологии для изготовления полных съемных протезов.
The problem of treating patients with complete absence of teeth, despite the level of development of modern dentistry, has always been and remains one of the most important and insufficiently solved in the clinic of orthopedic dentistry. The effectiveness of a high-quality complete removable denture is largely determined by the properties of the base material. However, many years of experience with their use have revealed a number of disadvantages. The development of new basic dental materials and their research are made for many years in this regard. The aim of the study was to study the effectiveness of the use of thermoplastic material "Vertex ThermoSense" (Netherlands) and fluorine-containing acrylic plastic "Ftoraks" (Ukraine) in patients with complete absence of teeth who previously used full removable dentures made of acrylic plastic. We have treated 43 patients with complete absence of teeth, who, over the past 3-5 years, have used removable acrylic dentures and turned to the clinic of orthopedic dentistry in order to make new ones. In our work, we used fluorine-containing acrylic copolymers "Ftorax" (Ukraine) and polyamide (nylon) "Vertex ThermoSense" (Netherlands), recommended by manufacturers for making of removable dentures. We studied the degree of restoration of the chewing function in edentulous patients using electromyographic studies, and subjective methods for assessing the quality of prosthetics using various basic materials at different periods of observation. Clinical studies have shown the superiority of Vertex ThermoSense thermoplastic material over fluorine-containing acrylic resins in terms of high functional quality and strength, which increase the durability of these complete dentures. In addition, the base of the prosthesis made of "Vertex ThermoSense" does not contain residual monomer, thereby preventing the occurrence of allergic reactions. The results of our work on prosthetics of patients with complete missing teeth allow us to recommend the material "Vertex ThermoSense" in the clinic of orthopedic dentistry for making complete removable dentures.
Keywords: термопластичні матеріали
акрилові стоматологічні матеріали
повна відсутність зубів
електроміографія
«Vertex ThermoSense»
«Фторакс»
термопластические материалы
акриловые стоматологические материалы
полное отсутствие зубов
электромиография
«Vertex ThermoSense»
«Фторакс»
thermoplastic materials
acrylic dental material
complete absence of teeth
electromyography
"Vertex ThermoSense"
"Ftorax"
UDC: 616.314-77:615.461
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14217
Appears in Collections:Наукові праці
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 3 (71)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyhotovlennya_povnykh_znimnykh.pdf128,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.