Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14614
Title: Пригнічення транскрипційних чинників nf kappa b та ap-1 обмежує розвиток окисно-нітрозативного стресу в тканині великих півкуль головного мозку щурів після відтворення експериментальної черепно-мозкової травми
Other Titles: Inhibition of transcription factors nf kappa b and ap-1 limits the progression of oxidative-nitrosative stress in the tissue of cerebral hemispheres in rats after modelled traumatic brain injury
Authors: Явтушенко, Іван Валерійович
Костенко, Віталій Олександрович
Yavtushenko, I. V
Kostenko, V. O.
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Явтушенко І. В. Пригнічення транскрипційних чинників nf kappa b та ap-1 обмежує розвиток окисно-нітрозативного стресу в тканині великих півкуль головного мозку щурів після відтворення експериментальної черепно-мозкової травми / І. В. Явтушенко, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, № 1 (69). – С. 80–85.
Abstract: Досліджено вплив інгібіторів активації транскрипційних чинників NF kappa B та AP-1 на показники розвитку окисно-нітрозативного стресу в тканині великих півкуль головного мозку після відтво-рення експериментальної черепно-мозкової травми (ЧМТ). Досліди були проведені на 60 білих щу-рах-самцях лінії Вістар масою 180-220 г, розподілених на 4 групи по 7 тварин: 1-ша (хибнотравмо-вані тварини) – після виконання таких же маніпуляцій (проведення ефірного наркозу, фіксація), що і в експериментальних групах, за винятком нанесення ЧМТ, 2-га – після моделювання експеримен-тальної ЧМТ, 3-тя та 4-та – тваринам після відтворення ЧМТ протягом 7-діб вводили інгібітор ядерної транслокації NF kappa B піролідиндитіокарбамат амонію (PDTC) в дозі 76 мг/кг та інгібітор AP-1 SR 11302 в дозі 1 мг/кг відповідно. Показано, що на 7 добу після моделювання ЧМТ середнього ступеня тяжкості у тканині великих півкуль головного мозку щурів виявляються ознаки окисно-нітрозативного стресу: збільшення вироблення супероксидного аніон-радикала NADPH– і NADH–залежними електронно-транспортними ланцюгами, підвищення активності синтази оксиду азоту (загальної та індуцибельної), зменшення та порушення спряженості її конститутивної ізоформи, зростання концентрації пероксинітриту, розвиток декомпенсованого пероксидного окиснення лі-підів. Застосування інгібіторів транскрипційних чинників NF kappa B (PDTC) та AP-1 (SR 11302) іс-тотно обмежує в тканині великих півкуль головного мозку щурів на 7 добу експерименту ознаки окисно-нітрозативного стресу, зменшує генерацію супероксидного аніон-радикала та активність синтази оксиду азоту (загальної та індуцибельної), покращує спряженність її конститутивної ізо-форми, обмежує концентрацію пероксинітриту, підвищує антиоксидантний потенціал.
Исследовано влияние ингибиторов активации транскрипционных факторов NF kappa B и AP-1 на показатели развития окислительно-нитрозативного стресса в ткани больших полушарий головного мозга после воспроизведения экспериментальной черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Опыты были про-ведены на 60 белых крысах-самцах линии Вистар массой 180-220 г, разделенных на 4 группы по 7 животных: 1-я (ложнотравмированные животные) - после выполнения таких же манипуляций (прове-дение эфирного наркоза, фиксация), как и в экспериментальных группах, за исключением нанесения ЧМТ, 2-я - после моделирования экспериментальной ЧМТ, 3-я и 4-я - животным после воспроизведе-ния ЧМТ в течение 7-ми суток вводили ингибитор ядерной транслокации NF kappa B пиролидиндитио-карбамат аммония (PDTC) в дозе 76 мг/кг и ингибитор AP-1 SR 11302 в дозе 1 мг/кг соответственно. Показано, что на 7 сутки после моделирования ЧМТ средней степени тяжести в ткани больших полу-шарий головного мозга крыс выявляются признаки окислительно-нитрозативного стресса: увеличение выработки супероксиндного анион-радикала NADPH- и NADH-зависимыми электронно-транспортными цепями, повышение активности синтазы оксида азота (общей и индуцибельной), уменьшение и нарушение сопряженности ее конститутивной изоформы, рост концентрации перокси-нитрита, развитие декомпенсированного перекисного окисления липидов. Применение ингибиторов транскрипционных факторов NF kappa B (PDTC) и AP-1 (SR 11302) существенно ограничивает в ткани больших полушарий головного мозга крыс на 7 сутки эксперимента признаки окислительно-нитрозативного стресса, уменьшает генерацию супероксидного анион-радикала и активность синтазы оксида азота (общей и индуцибельной), улучшает сопряженность ее конститутивной изоформы, огра-ничивает концентрацию пероксинитрита, повышает антиоксидантный потенциал.
The study was aimed as investigating the effects of inhibitors of transcription factors NF kappa B and AP-1 activation on the development of oxidative-nitrosative stress in rat cerebral hemispheres following experi-mental traumatic brain injury (TBI). The study included 60 white Wistar male rats weighing 180-220 g, di-vided into 4 groups of 7 animals in each: the 1st group included pseudo-injured animals subjected to the same manipulations (ether anaesthesia, fixation) as the animals in the experimental groups, except for TBI modelling, the 2nd group included the animals exposed to modelled TBI, the 3rd and 4th groups involved the rats who received ammonium pyrolidine dithiocarbamate, the nuclear translocation inhibitor NF kappa B in a dose of 76 mg/kg and the inhibitor AP-1 SR 11302 in a dose of 1 mg/kg, respectively for 7 days following the TBI modelling. On the 7th day after the simulation of a moderate TBI in rat cerebral hemisphere tissue, the following signs of oxidative-nitrosative stress have been detected: increased production of superoxide radical anion by NADPH and NADH-dependent electron transport chains, increased activity of nitric oxide synthase (total and inducible), a decrease and impairment of the coupling of its constitutive isoform, growth in the con-centration of peroxynitrite, the development of decompensated lipid peroxidation. The application of tran-scription factor inhibitors NF kappa B (PDTC) and AP-1 (SR 11302) significantly reduces the signs of oxida-tive-nitrosative stress in the tissue of rat cerebral hemispheres on the 7th day of the experiment, reduces the production of superoxide anion radical and the activity of nitric oxide synthase (total and inducible), improves the coupling of its constitutive isoform, limits the peroxynitrite concentration, and enhances the antioxidant potential.
Keywords: транскрипційні чинники NF kappa B та AP-1
черепно-мозкова травма
окисно-нітрозативний стресу
головний мозок
transcription factors NF kappa B and AP-1
traumatic brain injury
oxidative-nitrosative stress
brain
UDC: 617.51-089:616.82:599.323.4
ISSN: 2077-1096 (print) ISSN 2077-1126 (online)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.20.1.80
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14614
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патофізіології
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 1 (69)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prygnichennya_transkrypciynyh_chynnykiv.pdf399,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.