Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14811
Title: Динаміка звуковимовляння у хворих, що адаптуються до повних знімних зубних протезів
Other Titles: Динамика звукопроизношения у больных, адаптирующихся к полным съемным зубным протезам
Dynamics of sound production during the period of a adaptation to full removable dentures
Authors: Нідзельський, Михайло Якович
Цветкова, Наталія Володимирівна
Нидзельский, Михаил Яковлевич
Цветкова, Наталия Владимировна
Nidzelsky, M. Ya.
Tsvetkova, N. V.
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Нідзельський М. Я. Динаміка звуковимовляння у хворих, що адаптуються до повних знімних зубних протезів / М. Я. Нідзельський, Н. В. Цветкова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, вип. 3 (71). – С. 87–91.
Abstract: Вступ. Одним із найважливіших соціальних завдань є охорона і зміцнення здоров'я людей. У сучасному світі спостерігається тенденція до старіння населення, що зумовлює загальне збільшення захворюваності. Це положення повною мірою стосується погіршення стоматологічного статусу населення, що призводить до зростання кількості пацієнтів, які мають дефекти зубних рядів. Особливо значні морфологічні, функціональні та естетичні зміни щелепно-лицевої ділянки викликає повна втрата зубів. В стоматологічній практиці широко застосовується протезування зубів повними знімними зубними протезами. Відновлення мовлення є одним з головних завдань при застосуванні повних знімних зубних протезів. Мета дослідження: вивчити особливості розвитку мовленнєвої адаптації при користуванні повними знімними протезами. Матеріали та методи дослідження. Для проведення досліджень було сформовано 2 групи пацієнтів: А - пацієнти без дефектів зубних рядів, Б - з повною вторинною адентією. Дослідження проводили за допомогою методу звукової комп’ютерної спектографії до протезування, одразу після фіксації повного зубного знімного протезу, через 3, 7, ЗО днів. Обговорення отриманих результатів. Застосування методу звукової комп’ютерної спектрографії дозволило здійснити графічну реєстрацію вимовляння звуків української мови хворими до протезування та під час адаптації до повних знімних зубних протезів. Одержані графіки демонструють якісні відмінності між звуковимовлянням в осіб без дефектів зубних рядів (контроль) та хворих із повною вторинною адентією. Вони також виявляють існування певної динаміки акустичних процесів протягом перших ЗО днів користування повними знімними зубними протезами. Висновок. Таким чином, повна відсутність зубів суттєво знижує потужність і частоту більшості голосних звуків. На початку користування повними знімними зубними протезами, через З дні відновлюється потужність звуків [о], [у] і частота звуків [а], [о]. Після тимчасового нового відхилення від норми через 7 днів частота і потужність голосних звуків повністю відновлюються через З0 днів.
Введение. Одним из важнейших социальных задач является охрана и укрепление здоровья людей. В современном мире наблюдается тенденция к старению населения, что приводит общее увеличение заболеваемости. Это положение в полной мере относится к ухудшению стоматологического статуса населения, что приводит к росту числа пациентов, имеющих дефекты зубных рядов. Особенно значительные морфологические, функциональные и эстетические изменения челюстно-лицевой области вызывает полная потеря зубов. В стоматологической практике широко применяется протезирование зубов полными съемными зубными протезами. Восстановление речи является одной из главных задач при применении полных съемных зубных протезов. Цель исследования: изучить особенности развития речевой адаптации при пользовании полными съемными протезами. Материалы и методы исследования. Для проведения исследований было сформировано 2 группы пациентов: А - пациенты без дефектов зубных рядов, Б - с полной вторичной адентией. Исследования проводились с помощью метода звуковой компьютерной спектографии перед протезированием, сразу после фиксации полного съемного зубного протеза, через 3, 7, 30 дней. Обсуждение полученных результатов. Применение метода звуковой компьютерной спектрографии позволило осуществить графическую регистрацию произнесения звуков украинского языка больными перед протезированием и во время адаптации к полному съемному зубному протезу. Полученные графики демонстрируют качественные различия между звукопроизношением у лиц без дефектов зубных рядов (контроль) и больных с полной вторичной адентией. Они также выявляют существование определенной динамики акустических процессов в течение первых 30 дней пользования полным съемным зубным протезом. Вывод. Таким образом, полное отсутствие зубов существенно снижает мощность и частоту большинства гласных звуков. В начале пользования полным съемным зубным протезом через 3 дня восстанавливается мощность звуков [о], [у] и частота звуков [а], [о]. После временного нового отклонения от нормы через 7 дней частота и мощность гласных звуков полностью восстанавливаются через 30 дней.
Introduction. One of the most important social tasks is the protection and strengthening of people's health. In the modern world, there is a tendency towards an aging population that leads to an overall increase in disease and mortality. This situation is also directly associated with the deterioration of the oral health status of the population that leads to an increase in the number of patients with dentition defects. Especially marked morphological, functional and aesthetic changes in the maxillofacial region are due to anodontia. In dental practice, anodontia is usually corrected with complete removable dentures, and production of correct speech sounds is one of the main tasks when manufacturing and placing complete removable dentures. The purpose of this study was to investigate the peculiarities of the speech adaptation in patients wearing full removable dentures. Materials and methods. 2 groups of patients were created: the group A included patients having no dentition defects, and the group B, which involved patients with complete secondary adentia. The studies were carried out using the method of sound computer spectrography before prosthetic correction, immediately after the fixation of a complete removable denture, after in 3, 7, 30 days. Results and discussion. The method of sound computer spectrography enabled us to record the sound speech production in Ukrainian language by patients before prosthetic correction and during adaptation to the complete removable denture. The obtained graphs demonstrate qualitative differences between the sound production by the individuals having no dentition defects (control) and by the patients with complete secondary adentia. The graphs also demonstrate certain dynamic patterns of acoustic processes during the first 30 days of wearing the complete removable denture. Conclusion. Thus, the complete anodontia significantly reduces the force and clearness of most vowels. At the beginning of wearing the complete removable denture, usually in 3 days, the force of sounds [o], [u] and the sound frequency of [a], [o] are restored. Following the temporary deviation from the norm, the frequency and force of vowels are usually restored in 30 days.
Keywords: повний знімний протез
адаптація
вимовляння звуків
полный съемный протез
адаптация
произнесения звуков
complеte removable denture
adaptation
pronunciаtion of sounds
UDC: 616.314-76-77.004
ISSN: 2077-1096
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/14811
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів стоматологів-ортопедів
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 20, вип. 3 (71)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (1).pdf373,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.