Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15126
Title: Influence of inhibitors of transcription factor kappa B on depolimerization of biopolymers in periodontal connective tissue under systemic intlammatory response in rats
Other Titles: Вплив інгібітора транскрипційного фактора каппа В на деполімеризацію біополімерів сполучної тканини пародонта щурів за умов системної запальної відповіді
Влияние ингибитора транскрипционного фактора каппа B на деполимеризацию биополимеров соединительной ткани пародонта крыс при системном воспалительном ответе
Authors: Yelinska, A. M.
Denisenko, S. V.
Liashenko, L. I.
Kostenko, V. O.
Єлінська, Аліна Миколаївна
Денисенко, Софія Валеріївна
Ляшенко, Лілія Іванівна
Костенко, Віталій Олександрович
Елинская, Алина Николаевна
Денисенко, София Валерьевна
Ляшенко, Лилия Ивановна
Костенко, Виталий Александрович
Issue Date: 2020
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Influence of inhibitors of transcription factor kappa B on depolimerization of biopolymers in periodontal connective tissue under systemic intlammatory response in rats / A. M. Yelinska, S. V. Denisenko, L. I. Liashenko, V. O. Kostenko // Світ медицини та біології. – 2020. – №1 (71). – С. 180–183.
Abstract: The use of ammonium pyrrolidine dithiocarbamate (APDTC), an inhibitor of the nuclear translocation of the transcription factor κB (NF-κB), under the conditions of systemic administration of Salmonella typhi lipopolysaccharide is an effective means in correction of periodontium connective tissue disorganization of the periodontium in rats, reduces depolymerization of collagen, proteoglicans and sialoglycoproteins in soft and osseous tissues of periodontium, as well as decreases alveolar process resorption.
В експерименті на 40 білих щурах досліджено вплив інгібітора ядерної транслокації транскрипційного фактора каппа B (NF-κB) амонію піролідиндітіокарбамату (APDTC – ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) на деполімеризацію колагену, протеогліканів та сіалоглікопротеїнів позаклітинного матриксу м’яких і кісткової тканин пародонта за умов експериментальної системної запальної відповіді (СЗВ). Останню моделювали шляхом внутрішньочеревного введення ліпополісахариду Salmonella typhi (пірогенал) у дозі 0,4 мкг/кг маси протягом 1-го тижня 3 рази, протягом наступних 7-ми тижнів – 1 раз у тиждень. Показано, що моделювання СЗВ супроводжується активацією процесів колагенолізу, а також деполімеризації протеогліканів та сіалоглікопротеїнів у тканинах ясен, періодонтальної зв’язки та альвеолярного відростку щелеп, що підтверджується суттєвим збільшенням концентрації вільного оксипроліну, глікозаміногліканів та Nацетилнейрамінової кислоти. Застосування APDTC за умов СЗВ істотно зменшує у м’яких і кістковій тканинах пародонта деполімеризацію колагену, протеогліканів та сіалоглікопротеїнів, обмежує ступінь резорбції альвеолярного відростка щелеп. Зроблено висновок, що застосування цієї сполуки при СЗВ є ефективним засобом корекції дезорганізації сполучної тканини пародонта щурів.
В эксперименте на 40 белых крысах исследовано влияние ингибитора ядерной транслокации транскрипционного фактора каппа B (NF-κB) аммония пирролидиндитиокарбамата (APDTC - ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) на деполимеризацию коллагена, протеогликанов и сиалогликопротеинов внеклеточного матрикса мягких и костной тканей пародонта в условиях экспериментального системного воспалительного ответа (СВО). Последний моделировали путем внутрибрюшного введения липополисахарида Salmonella typhi (пирогенала) в дозе 0,4 мкг/кг в течение 1-й недели 3 раза, в течение следующих 7-ми недель - 1 раз в неделю. Показано, что моделирование СВО сопровождается активацией процессов коллагенолиза и деполимеризации протеогликанов и сиалогликопротеинов в тканях десны, периодонтальной связки и альвеолярного отростка челюстей, что подтверждается существенным увеличением концентрации свободного оксипролина, гликозаминогликанов и Nацетилнейраминовой кислоты. Применение APDTC при СВО существенно уменьшает в мягких и костной тканях пародонта деполимеризацию коллагена, протеогликанов и сиалогликопротеинов, ограничивает степень резорбции альвеолярного отростка челюстей. Сделан вывод, что применение этого соединения при СЗВ является эффективным средством коррекции дезорганизации соединительной ткани пародонта крыс.
Keywords: nuclear factor kappa B
glycoproteins
systemic inflammatory response
connective tissue biopolymers
collagen
proteoglycans
periodontium
ядерний фактор каппа B
системна запальна відповідь
біополімери сполучної тканини
колаген
протеоглікани
глікопротеїни
пародонт
ядерный фактор каппа B
системный воспалительный ответ
биополимеры соединительной ткани
коллаген
протеогликаны
гликопротеины
пародонт
UDC: 616-092:[616.314.17:616-008.9]-599.323.4
ISSN: 2079-8334
DOI: 10.26724/2079-8334-2020-1-71-180-183
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15126
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патофізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Influence_ of_inhibitor.pdf168,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.