Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1514
Title: Хронічний пародонтит як фактор ризику інших хронічних запальних захворювань людини
Other Titles: Chronic periodontitis as a risk for chronic inflammatory diseases of human (review)
Authors: Шинкевич, Вікторія Ігорівна
Shynkevich, V
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Шинкевич В. І. Хронічний пародонтит як фактор ризику інших хронічних запальних захворювань людини / В. І. Шинкевич // Проблеми екології та медицини. – 2014. – № 3-4. – C. 49–53.
Abstract: Розуміння сутності зубного нальоту/біоплівки і відповіді на неї з боку макроорганізму-господаря забезпечує необхідну основу для розуміння хронічного пародонтиту і його взаємозв’язків з загальними хронічними запальними захворюваннями людини та обґрунтування лікування. Інформація допоможе читачеві зрозуміти не тільки шляхи впливу зубного нальоту при пародонтиті, але і чому звичайна ефективна боротьба з ним може поліпшити загальне здоров'я, і чому певні особи мають більшу схильність до пародонтиту, ніж інші за рахунок внутрішніх або системних факторів. Проаналізовані основні напрямки лікування хронічного пародонтиту, серед яких зняття зубних відкладень і антибіотикотерапія залишаються першою лінією і становлять одночасно профілактику серцево-судинних захворювань, діабету, внутрілікарняних пневмоній та несприятливих наслідків при вагітності; Понимание сущности зубного налета/биопленки и ответа на нее со стороны макроорганизма хозяина обеспечивает необходимую основу для понимания хронического пародонтита и его взаимосвязей с общими хроническими воспалительными заболеваниями человека, а также для обоснования лечения. Статья поможет читателю понять не только механизмы воздействия зубного налета при пародонтите, но и почему эффективная борьба с ним может улучшить общее здоровье, а также причины большей или меньшей индивидуальной склонности к пародонтиту за счет внутренних или системных факторов. Проанализированы основные направления лечения хронического пародонтита, среди которых снятие зубных отложений и антибиотикотерапия остаются первой линией и составляют одновременно профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, внутрибольничных пневмоний и неблагоприятного влияния на беременность; An appreciation of dental plaque and the host response provides an essential basis from which to understand the disease process and treatment rationale. This information will help the reader to understand not only the way that plaque may have an impact on oral tissues but also why regular effective cleaning may improve periodontal health and why some individuals appear to have a greater susceptibility to periodontitis than others, either intrinsically or in relation to various systemic factors. The paper analyzes the main trends of chronic periodontitis treatment, including dental plaque remove and antibioticotherapy as the first line and can be the prevention of cardiovascular disease, diabetes, nosocomial pneumonia and adverse pregnancy outcomes in the same time.
Keywords: хронічний пародонтит
системне запалення
лікування
профілактика
пародонтопатогенна мікробна біоплівка
генетичний дисбіоз
хронический пародонтит
системное воспаление
лечение
профилактика
пародонтопатогенная микробная биопленка
генетический дисбиоз
chronic periodontitis
systemic inflammation
treatment
prevention
microbial biofilm periodontopathogens
genetic dysbiosis
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1514
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-стоматологів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
parod_factor_ryz.pdf706,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.