Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15191
Title: Спосіб консервативного лікування пульпіту
Other Titles: Способ консервативного лечения пульпита
A method of conservative treatment of pulpitis
Authors: Бублій, Тетяна Дмитрівна
Костиренко, Олексій Петрович
Бублий, Татьяна Дмитриевна
Костыренко, Алексей Петрович
Bublii, T. D.
Kostyrenko, O. P.
Issue Date: 2020
Publisher: Національна академія медичних наук України, Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи
Citation: Спосіб консервативного лікування пульпіту : реєстр № 251/6/19 / Т. Д. Бублій О. П. Костиренко // Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я. – 2020. – Вип. 6. – С. 219‒220.
Abstract: Спосіб консервативного лікування пульпіту, що включає покриття рога пульпи пастою, що готується змішуванням білої глини та цитратного буферу, який вступає в хімічну реакцію з іонами кальцію, що містяться в дентині, та утворює своєрідну біологічно інертну кореневу пломбу, яка захищає розкритий ріг пульпи. Спосіб консервативного лікування пульпіту є більш ефективним у порівнянні з відомими способами, тому що при його застосуванні проводиться одноразове використання запропонованого розчину без застосування додаткового обладнання, а самостійно утворений осад цитрату кальцію із власних резервів ліквору дентинних канальців є природною сполукою в твердих тканинах зубів, завдяки чому зростає ефективність віддалених термінів лікування, розширюються показання до консервативного лікування зворотних форм пульпітів (вік пацієнтів та локалізація порожнин V класу за Блеком в однокореневих зубах). Спосіб консервативного лікування пульпіту включає покриття рога пульпи пастою. Паста готується на основі білої глини, а як розчин застосовують цитратний буфер, що готується шляхом змішування реагентів: дистильована вода - 1,5 мл, лимонна кислота - 0,23 г, нашатирний спирт 10 % - 20 мл, лимонна кислота - 8,0 г.
Способ консервативного лечения пульпита, включает покрытие рога пульпы пастой, которая готовится смешиванием белой глины и цитратного буфера, вступает в химическую реакцию с ионами кальция, содержащимися в дентине, и образует своеобразную биологически инертную корневую пломбу, которая защищает от вскрытия рога пульпы. Такой способ консервативного лечения пульпита является более эффективным по сравнению с известными способами, так как при его применении проводится однократное использование предложенного раствора без применения дополнительного оборудования, а самостоятельно образованный осадок цитрата кальция из собственных резервов ликвора дентинных канальцев является природным соединением в твердых тканях зубов, благодаря чему растет эффективность удаленных сроков лечения, расширяются показания к консервативному лечению отдельных форм пульпитов (возраст пациентов и локализация полостей V класса по Блэку в однокоренных зубах). Способ консервативного лечения пульпита включает в себя покрытие рога пульпы пастой. Паста готовится на основе белой глины, а как раствор применяют цитратный буфер, который готовится путем смешивания реагентов: дистиллированная вода - 1,5 мл, лимонная кислота - 0,23 г, нашатырный спирт 10% - 20 мл, лимонная кислота - 8,0 г.
A method of conservative treatment of pulpitis, comprising coating the pulp horn with a paste prepared by mixing white clay and citrate buffer that chemically reacts with calcium ions contained in dentin and forms a kind of biologically inert root filling that protects the open horn. The method of conservative treatment of pulpitis is more effective than known methods, because its application is a single use of the proposed solution without the use of additional equipment, and self-formed precipitate of calcium citrate from its own reserves of dentinal tubules is a natural compound in hard tissues of teeth. the efficiency of long-term treatment increases, indications for conservative treatment of reverse forms of pulpitis expand (age of patients and localization of Black class V cavities in single-rooted teeth). The method of conservative treatment of pulpitis includes coating the horn of the pulp with a paste. The paste is prepared on the basis of white clay, and as a solution using citrate buffer, prepared by mixing reagents: distilled water - 1.5 ml, citric acid - 0.23 g, ammonia 10% - 20 ml, citric acid - 8.0 г.
Keywords: пульпіт
консервативне лікування
біла глина
цитратний буфер
стоматологічні інструменти
пульпит
консервативное лечение
белая глина
цитратный буфер
стоматологические инструменты
pulpitis
conservative treatment
argil
citrate buffer
dental instruments
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15191
Appears in Collections:Інтелектуальна власність. Кафедра терапевтичної стоматології
Нововведення, технології (РКТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
innovation_BubliiT_251_6_19.pdf60,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.