Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15318
Title: Особливості фіксації знімних пластинкових протезів
Other Titles: Особенности фиксации съемных пластиночных протезов
Features of fixation of removable plate prostheses
Authors: Ніколішин, Ігор Анатолійович
Ніколішина, Елла Вячеславівна
Дворник, Валентин Миколайович
Добровольський, Олександр Володимирович
Добровольська, Оксана Володимирівна
Николишин, Игорь Анатолиевич
Николишина, Элла Вячеславовна
Дворник, Валентин Николаевич
Добровольский, Александр Владимирович
Добровольская, Оксана Владимировна
Nikolishin, I. A.
Nikolishyna, E. V.
Dvornik, V. М.
Dobrovolsky, O. V.
Dobrovolska, O. V.
Issue Date: 2020
Publisher: Українська академія наук (м.Київ), Українська медична стоматологічна академія (м.Полтава)
Citation: Особливості фіксації знімних пластинкових протезів / І. А. Ніколішин, Е. В. Ніколішина, В. М. Дворник [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. ‒ 2020. ‒ Вип. 4 (158). ‒ С. 352‒356.
Abstract: Резюме. Проблема фіксації знімних пластинкових протезів залишається найбільш актуальною в ортопедичній стоматології. Поліамідні протези (Vertex, Deflex) мають більш широке впровадження в практичну стоматологію. Суттєвим недоліком поліамідних зубних протезів є передача жувального навантаження на слизову оболонку ясен і альвеолярний гребінь, що провокує розвиток атрофії альвеолярного відростка щелеп через деякий час користування. Oсобливо в тих випадках, коли протезування, за естетичними вимогами відбувається терміново, відразу після хірургічних втручань. Тому, через п’ять-сім місяців у таких пацієнтів і виникає питання якісної фіксації протезу. Метою дослідження булo покращення фіксації часткових знімних пластинкових протезів шляхом удосконалення використання еластичної прокладки в поліамідних протезах для зменшення зазору, що виникає між базисом ортопедичної конструкції та атрофованою слизовою оболонкою порожнини рота, через деякий час користування. Для отримання пристосованого до жувального тиску базису протеза, його повноцінного прилягання до протезного ложа, а також відновлення оптимальної міжальвеолярної висоти проведено клінічне перебазування часткових знімних протезів матеріалом на основі А-силікону ручного змішування «Ufi Gel P» в першій і в другій клінічній групі. Результати вивчення суб’єктивної оцінки пацієнтами ефективності проведеного лікування наочно демонструють переваги часткових знімних протезів, із термопластичних матеріалів та перебазування за вдосконаленим нами способом фіксації знімних пластинкових протезів у порівнянні з частковими знімними протезами, виготовленими з акрилових пластмас за критеріями «жувальна функція», «простота звикання», «відсутність потрапляння їжі під протез», «стійкість протеза при жуванні». Пацієнти першої клінічної групи зазначали, що вони швидко звикали до користування протезами нового типу, підкреслювали легкість зняття і встановлення протезів. Таким чином, своєчасне проведення даного методу фіксації часткових знімних пластинкових протезів збільшує термін користування через усунення зазору між базисом конструкції та атрофованою слизовою оболонкою порожнини рота.
Резюме. Проблема фиксации съемных пластиночных протезов остается наиболее актуальной в ортопедической стоматологии. Полиамидные протезы (Vertex, Deflex) имеют более широкое внедрение в практическую стоматологию. Существенным недостатком полиамидных зубных протезов является передача жевательной нагрузки на слизистую оболочку десен и альвеолярный гребень, вызывая развитие атрофии альвеолярного отростка челюстей через некоторое время пользования протезом. Oсобенно в тех случаях, когда протезирование, по эстетическим требованиям происходит в короткие сроки, сразу после хирургических вмешательств. Поэтому, через пять-семь месяцев у таких пациентов и возникает вопрос качественной фиксации протеза. Целью исследования было улучшение фиксации частичных съемных пластиночных протезов путем усовершенствования использования эластичной прокладки в полиамидных протезах для уменьшения зазора, возникающего между базисом ортопедической конструкции и атрофированной слизистой оболочкой полости рта, через некоторое время пользования. Для возможности осуществления прилегания базиса протеза к тканям протезного ложа, а также восстановление оптимальной межальвеолярной высоты проведено клиническое перебазирование частичных съемных протезов материалом на основе А-силикона ручного смешивания «Ufi Gel P» в первой и во второй клинической группе. Результаты изучения субъективной оценки эффективности проведенного лечения наглядно демонстрируют преимущества частичных съемных протезов, изготовленных из термопластичных материалов, перебазированных по усовершенствованному нами способу фиксации съемных пластиночных протезов в сравнении с частичными съемными протезами, изготовленными из акриловых пластмасс. В исследовании учитывались такие субъективные критерии, как «жевательная функция», «простота привыкания», «отсутствие попадания пищи под протез», «устойчивость протеза при жевании». Пациенты первой клинической группы отмечали, что они быстро привыкали к протезам нового типа, подчеркивали легкость наложения и снятия протезов. Таким образом, своевременное проведение данного метода фиксации частичных съемных пластиночных протезов увеличивает срок пользования путем устранения зазора между базисом конструкции и атрофированной слизистой оболочкой полости рта.
Abstract. The problem of fixing removable plate prostheses remains the most urgent in orthopedic dentistry. Polyamide prostheses (Vertex, Deflex) are widely used in practical dentistry. A significant disadvantage of polyamide dentures is the transfer of a chewing load to the gingival mucosa and the alveolar ridge, which provokes the development of atrophy of the alveolar process of the jaws after some time of their use. We have proposed a method for fixing removable polyamide plate prostheses, which eliminates the gap between the base of the orthopedic structure and the atrophied mucous membrane of the oral cavity. We introduced our proposed method of fixing removable plate prostheses based on the use of an elastic substrate made of A-silicone “Ufi Gel P”. Initially, it was proposed to improve the fixation of acrylic dentures, but when applied similarly to polyamide dentures, there is no strong connection. In order to use this elastic pad in polyamide prostheses, we conducted a laboratory and clinical test, which consisted in the use of an elastic substrate made of A-silicone «Ufi Gel P» applied to the base of the polyamide prosthesis pre-treated with liquid for repairing flexible prostheses Vertex Thermo Fusing Liquid. Vertex Thermo Fusing Liquid is a universal liquid and is suitable for polyamide (nylon) prostheses of any manufacturer. During the preparation of the prosthesis for relocation, the method of etching is used not by gluing, thanks to the fluid the surface layer of nylon softens and, as a result, microretention is formed. The results of the study of patients’ subjective assessment of the effectiveness of the treatment clearly demonstrate the advantages of partial removable prostheses made of thermoplastic materials and relocation by our improved method of fixing removable plate prostheses in comparison with partial removable prostheses made of acrylic plastics. The study took into account such subjective criteria as «habituation», «absence of food under the prosthesis», «stability of the prosthesis when chewing». Patients of the first clinical group noted that they quickly got used to the use of new types of prostheses, emphasizing the ease of removal and installation of prostheses.
Keywords: фіксація
поліамідні протези
атрофія слизової оболонки
фиксация
полиамидные протезы
атрофия слизистой оболочки
fixation
polyamide prostheses
mucosal atrophy
UDC: 5616.314-76
ISSN: 2077-4214
E- 2523-4110
DOI: 10.29254/2077-4214-2020-4-158-352-356
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15318
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології
Вісник проблем біології і медицини, Випуск 4 (158)
Наукові праці. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Features_of_fixation_of_removable_plate_prostheses.pdf175,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.