Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15391
Title: Розвиток професійної компетентності викладача патофізіології, як умова підвищення якості освіти у вищій школі через впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес
Other Titles: Развитие профессиональной компетентности преподавателя патофизиологии, как условие повышения качества образования в высшей школе через внедрение интерактивных технологий в учебный процесс
Development of professional competence of pathophysiology instructor as precondition for improving education quality in high medical school through the introduction of interactive technologies
Authors: Гришко, Юлія Михайлівна
Гришко, Юлия Михайловна
Gryshko, Yu. M.
Issue Date: 2015
Publisher: Українська медична стоматологічна академія
Citation: Гришко Ю. М. Розвиток професійної компетентності викладача патофізіології, як умова підвищення якості освіти у вищій школі через впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес / Ю. М. Гришко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2015. – Т. 15, № 1. – С. 206–209.
Abstract: Складне й відповідальне завдання стоїть перед вищою школою – створити та реалізувати модель успішного, компетентного та конкурентноздатного випускника медичного ВНЗ. Компетентнісний підхід, інноваційні технології – це процес творчої інтеграції знань, ідей, переоцінки та перебудови понять, інформації в курсі патофізіології, коли створюються та реалізуються моделі навчання. Дослідницькі, інтелектуальні та інформаційні технології об’єднані в єдиній освітній системі. Навчальний процес вибудовуємо так, щоб студенти змогли послідовно підходити до розуміння базових компетентностей. В основі їх діяльності уміння навчатися, мислити, переносити знання у контекст нових ідей, нових ситуацій, нового досвіду. У вивченні патофізіології значимим вважаємо такий підхід, що сприяє розвитку критичного аналізу, формує власну думку щодо подальшого розмірковування над усвідомленням висновків, прогнозувань результатів, пошуку істини. Практичне заняття, як основна форма навчального процесу, орієнтоване на формування компетентностей. Усе це може здійснювати лише викладач з високою професійною компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем інтелігентності, духовно-морального потенціалу, конкурентноздатності, ерудованості, здібністю до безперервної освіти.
Сложное и ответственное задание стоит перед высшей школой – создать и реализовать модель успешного, компетентного и конкурентноспособного выпускника медицинского вуза. Компетентностный подход, инновационные технологии – это процесс творческой интеграции знаний, идей, переоценки и перестройки понятий, информации в курсе патофизиологии, когда создаются и реализуются модели обучения. Исследовательские, интеллектуальные и информационные технологии объединены в единой системе образования. Учебный процесс выстраиваем так, чтобы студенты смогли последовательно подходить к пониманию базовых компетентностей. В основе их деятельности умение учиться, мыслить, переносить знания в контекст новых идей, новых ситуаций, нового опыта. В изучении патофизиологии значимым считаем такой подход, который способствует развитию критического анализа, формирует собственное мнение относительно дальнейшего размышления над осознанием выводов, прогнозирований результатов, поиска истины. Практическое занятие, как основная форма учебного процесса, ориентировано на формирование компетентностей. Все это может осуществлять только преподаватель с высокой профессиональной компетентностью, развитыми творческими, исследовательскими способностями, высоким уровнем интеллигентности, духовно-моральным потенциалом, конкурентноспособности, эрудированности, способностью к непрерывному обучению.
Higher School faces complex and demanding task as to create and implement a model of successful, competent and competitive graduate of the medical school. Competence approach, innovative technology are regarded as the process of creative integration of knowledge, ideas, revaluation and restructuring concepts, information in the course of the pathophysiology, when novel training models are being developed and implemented. Research, intellectual and information technologies are integrated in a single system of education. The educational process is being built up so that students are able to consistently come to understanding basic competencies. Their work is based on the ability to learn, think, implement knowledge in the context of new ideas, new situations, new experiences. This approach seems to be helpful in teaching the course of pathophysiology as it promotes the development of critical analysis, contributes in the exchange of opinions, helps to predict outcomes. Practical classes (sessions) as the main form of the training are focused on the development of competencies. All this can be carried out only by teachers possessing high professional competences, creativity, research capacity, and moral potential, erudition, ability to life-long learning.
Keywords: компетентності
інтерактивні технології
патофізіологія
компетентности
интерактивные технологии
патофизиология
competence
interactive technology
pathophysiology
UDC: 616-092.18:378.14
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15391
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра патофізіології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rozvitok_profesiynoyi_kompetentnosti_vikladacha.pdf359,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.