Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1562
Title: Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту ротової рідини пацієнтів зі статусом ВІЛ
Other Titles: Состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты ротовой жидкости пациентов со статусом ВИЧ
State lipid peroxidation and antioxidant protection oral liquid of patients with HIV status
Authors: Іленко, Наталія Володимирівна
Петрушанко, Тетяна Олексіївна
Іленко, Наталія Миколаївна
Иленко, Наталия Владимировна
Петрушанко, Татьяна Алексеевна
Иленко, Наталия Николаевна
Ilenko, N.
Petrushanko, T.
Ilenko, N.
Issue Date: 2015
Publisher: Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України», ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань
Citation: Іленко Н. В. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту ротової рідини пацієнтів зі статусом ВІЛ / Н. В. Іленко, Т. О. Петрушанко, Н. М. Іленко // Світ медицини та біології. – 2015. – № 4 (54).– С. 28–31.
Abstract: У статті наведені результати дослідження інтенсивності вільнорадикальних процесів (ВРП) і активності антиоксидантних систем (АОС) у ротовій рідині ВІЛ-інфікованих осіб. Встановлено, що каталазний показник та активність СОД слинних залоз у ВІЛ-інфікованих осіб достовірно вищі порівняно з аналогічними показниками контрольної групи, що обумовлене тривалим стресорним впливом, високим емоційним напруженням та депресивними станами пацієнтів зі статусом ВІЛ. Вивчення початкового рівня ТБК-активних продуктів та приросту їх концентрації у ротовій рідині осіб дослідної групи показало достовірно вище їх значення порівняно із показникам представників групи контролю. Виявлено також, що інтенсивність вільно радикальних процесів та активність антиоксидантних систем підвищується з поглибленням імунодефіциту та з прогресуванням пародонтопатології; В статье приведены результаты исследования интенсивности свободнорадикальных процессов (СРП) и активности антиоксидантных систем (АОС) в ротовой жидкости ВИЧ-инфицированных пациентов. Установлено, что каталазный показатель и активность СОД ротовой жидкости у ВИЧ-инфицированных лиц достоверно выше по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы, что обусловлено длительным стрессорним влиянием, высоким эмоциональным напряжением и депрессивными состояниями пациентов со статусом ВИЧ. Изучение исходного уровня ТБК- активных продуктов и прироста их концентрации в ротовой жидкости лиц опытной группы показало достоверно более высокие их значение по сравнению с показателям представителей группы контроля. Обнаружено также, что интенсивность свободно радикальных процессов и активность антиоксидантных систем повышается с углублением иммунодефицита и с прогрессированием пародонтопатологии; In this article it was shown the results of our research. We studied the intensity of free radical processes (FRP) and the activity of antioxidant systems (AOS) in oral liquid of HIV-patients. It was found that the rates of catalase and SOD activity of salivary glands in HIV-patients were significantly higher compared with those indexes in the control group. This changes were caused by prolonged stress, high emotional stress and depressive state of patients with HIV status. Studying the initial level of TBA-active products and growth in their concentration in the oral liquid of research group showed significantly higher levels of value compared to the representatives of the control group. It was also found that the intensity of free radical processes and activity of antioxidant systems increases with the progression of immunodeficiency and with the progression of periodontal diseases.
Keywords: ВІЛ-інфекція
ротова рідина
хвороби пародонта
перекисне окислення
каталаза
супероксиддисмутаза
ВИЧ-инфекция
ротовая жидкость
болезни пародонта
перекисное окисление
каталаза
супероксиддисмутаза
HIV infection
oral liquid
periodontal diseases
lipid peroxidation
antioxidant system
ISSN: ISSN 2079-8334
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1562
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
State lipid peroxidation .pdf162,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.