Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15637
Title: Навички викладача-фасілітатора для формування професійних компетентностей лікарів-стоматологів в умовах комп’ютерно-орієнтованої освіти
Other Titles: Навыки преподавателя-фасилитатора для формирования профессиональных компетенций стоматологов в условиях компьютерно-ориентированного образования
The teacher facilitator’s skills for the professional competencies’ development of dentists in computer-based education
Authors: Стрельніков, Віктор Юрійович
Іленко, Наталія Миколаївна
Литовченко, Ірина Юріївна
Ніколішина, Елла Вячеславівна
Стрельников, Виктор Юрьевич
Иленко, Наталия Николаевна
Литовченко, Ирина Юрьевна
Николишина, Элла Вячеславовна
Strelnikov, V. Yu.
Ilenko, N. M.
Lytovchenko, I. Yu.
Nikolishyna, E. V.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, Україна
Citation: Навички викладача-фасілітатора для формування професійних компетентностей лікарів-стоматологів в умовах комп’ютерно-орієнтованої освіти / В. Ю. Стрельніков, Н. М. Іленко, І. Ю. Литовченко, Е. В. Ніколішина // Імідж сучасного педагога. ‒ 2021. ‒ № 1. ‒ С. 45‒51.
Abstract: Авторами узагальнено практичні напрацювання дослідників із англомовних країн щодо ефективного застосування викладачем навичок фасилітатора для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів в умовах комп’ютерно-орієнтованої освіти. Показано, як застосовуються на засадах фасилітації інформаційно-комунікаційні технології, технології «діадної взаємодії» та ситуаційного навчання майбутніх лікарів-стоматологів. Проведено аналіз застосування навичок фасилітатора у практиці формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів засобами означених технологій. Розкрита сутність застосування інформаційно-комунікаційних технологій, технологій ситуаційного навчання і «діадної взаємодії» для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів, яка полягає в: іншій меті навчання (усвідомленні багатоманітності рішень у практичній роботі лікаря-стоматолога); демократичному характері процесу набуття знань, рівноправності з іншими учасниками освітнього процесу (у т. ч. з викладачем); виробленні у майбутнього лікаря-стоматолога у процесі співтворчості з викладачем нових професійних компетентностей, знань і навичок; чіткості алгоритмів застосування інформаційно-комунікаційних технологій, технологій ситуаційного навчання і «діадної взаємодії», на основі яких формуються професійні компетентності, набуває розвитку система цінностей майбутніх лікарів-стоматологів, формуються їхні життєві установки, власне професійне світосприймання тощо. Подано характеристику функціональних форм і якостей діадної взаємодії, які, враховуючи відносну компактність і простоту, використовувалися викладачами для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів. Це підвищило якість діадної взаємодії викладача з майбутніми лікарями-стоматологами. Доведено, що використання фасилітаційного підходу в інформаційно-комунікаційних технологіях, технологіях ситуаційного навчання і «діадної взаємодії» у навчальному процесі кафедри терапевтичної стоматології є перспективним і актуальним напрямом для формування професійних компетентностей майбутніх лікарів-стоматологів.
Авторами обобщен практические наработки исследователей из англоязычных стран по эффективному применению преподавателем навыков фасилитатора для формирования профессиональных компетенций будущих стоматологов в условиях компьютерно-ориентированного образования. Показано, как применяются на основе фасилитации информационно-коммуникационные технологии, технологии «диадного взаимодействия» и ситуационного обучения будущих врачей-стоматологов. Проведен анализ применения навыков фасилитатора в практике формирования профессиональных компетенций будущих стоматологов средствами указанных технологий. Раскрыта сущность применения информационно-коммуникационных технологий, технологий ситуационного обучения и «диадной взаимодействия» для формирования профессиональных компетенций будущих стоматологов, которая заключается в: другой цели обучения (осознании многообразия решений в практической работе врача-стоматолога) демократическом характере процесса получения знаний, равноправия с другими участниками образовательного процесса (в т. ч. с преподавателем) выработке у будущего врача-стоматолога в процессе сотворчества с преподавателем новых профессиональных компетенций, знаний и навыков; четкости алгоритмов применения информационно-коммуникационных технологий, технологий ситуационного обучения и «диадного взаимодействия», на основе которых формируются профессиональные компетентности, получило развитие система ценностей будущих стоматологов, формируются их жизненные установки, собственно профессиональное мировосприятия и тому подобное. Дана характеристика функциональных форм и качеств диадной взаимодействия, которые, учитывая относительную компактность и простоту, использовались преподавателями для формирования профессиональных компетенций будущих стоматологов. Это повысило качество диадной взаимодействия преподавателя с будущими врачами-стоматологами. Доказано, что использование фасилитацийного подхода в информационно-коммуникационных технологиях, технологиях ситуационного обучения и «диадной взаимодействия» в учебном процессе кафедры терапевтической стоматологии является перспективным и актуальным направлением для формирования профессиональных компетенций будущих стоматологов.
The authors summarize the practical work of researchers from English-speaking countries on the effective application of the teacher’s skills as a facilitator for the professional competencies’ development of future dentists in computer-based education. It is demonstrated how information and communication technologies, technologies of «dyad interaction» and situational training of future dentists are applied based on facilitation. It is carried out the analysis of facilitator skills’ application in practice of professional competencies’ development of future dentists using the specified technologies. It is determined the essence of information and communication technologies application, technologies of situational training and «dyad interaction» for professional competencies’ development of future dentists which consists in another purpose of training (awareness of the multiplicity of decisions in practical work of the dentist); democratic nature of the acquiring knowledge process, equality with other participants in the educational process (including the teacher); development of new professional competencies, knowledge, and skills of future dentist in the process of co-working with the teacher; clarity of algorithms for the use of information and communication technologies, situational learning technologies and «dyad interaction», which are the basis for professional competencies’ development, the value system of future dentists are developed, their life attitudes, their professional worldview, etc. are also developed. It is determined the character of functional forms and qualities of dyad interaction which due to relative compactness and simplicity were used by teachers for professional competencies’ development in future dentists. This has improved the quality of the teacher’s dyad interaction with future dentists. It is proved that the use of the facilitation approach in information and communication technologies, situational learning technologies, and «dyad interaction» in the educational process of the Department of Therapeutic Dentistry is a promising and relevant direction for the professional competencies development in future dentists.
Keywords: фасилітація
інформаційно-комунікаційні технології
технології ситуаційного навчання
технології «діадної взаємодії»
професійна компетентність
майбутній лікар-стоматолог
фасилитация
информационно-коммуникационные технологии
технологии ситуационного обучения
технологии «диадного взаимодействия»
профессиональная компетентность
будущий врач-стоматолог
facilitation
information and communication technologies
situational learning technologies
technologies of «dyad interaction»
professional competence
future dentist
UDC: 378.046:61
ISSN: 2522-9729 (online)
DOI: 10.33272/2522-9729-2021-1(196)
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15637
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра терапевтичної стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
The_teacher_facilitators_skills_for_the_professional_competencies_development.pdf257,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.