Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15666
Title: Спектр патогенів гнійно-запальних захворювань у хворих хірургічного профілю
Other Titles: Спектр патогенов гнойно-воспалительных заболеваний у больных хирургического профиля
Spectrum of pathogens causing purulent inflammatory diseases in surgical patients
Authors: Лобань, Галина Андріївна
Ганчо, Ольга Валеріївна
Чапала, Алла Миколаївна
Федорченко, Віра Іванівна
Сивовол, Валентина Миколаївна
Лобань, Галина Андреевна
Ганчо, Ольга Валерьевна
Чапала, Алла Николаевна
Федорченко, Вера Ивановна
Сивовол, Валентина Николаевна
Loban`, G. A.
Chapala, A. N.
Hancho, O. V.
Fedorchenko, V. I.
Sivovol, V. N.
Issue Date: 2021
Citation: Спектр патогенів гнійно-запальних захворювань у хворих хірургічного профілю / Г. А. Лобань, О. В. Ганчо, А. М. Чапала [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2021. – Т. 21, вип.1 (73). – С. 97–100.
Abstract: В даної роботі вперше визначена частота виявлення різних форм хірургічних інфекцій в залежності від кількості збудників, спектр відповідних мікроорганізмів у хворих хірургічного профілю обласної клініки Полтавського регіону, Україна. Мета. Визначення етіологічного спектра збудників хірургічних інфекцій у пацієнтів. Матеріал і методи. На базі бактеріологічної лабораторії проводилося 121 дослідження біологічного матеріалу від хворих хірургічного відділення. Ідентифікація виділених з різних біосубстратів мікроорганізмів здійснювалася за допомогою біохімічних тест-систем API фірми BioMerieux (Франція). Результати. Показано, що у хворих хірургічного профілю переважають моноіфекціі - 67%. Найбільш часто в монокультурі виділялися стафілококи, переважно S. aureus. В цілому переважали грамнегативні бактерії, серед яких пріоритетними збудниками виявилися клебсієлла і ацинетобактер, а серед грампозитивних мікроорганізмів частіше висівали ентерококи в асоціації з іншими бактеріями. Висновки. Проведені дослідження показали, що в етіологічній структурі збудників захворювань, що вимагають хірургічного лікування, переважали грамнегативні бактерії, серед яких пріоритетними збудниками виявилися клебсієлла і ацинетобактер. Серед грампозитивних коків переважав ентерокок в асоціації з іншими бактеріями. Найбільш часто патоген було виділено в монокультурі, переважно представленої стафілококами
Впервые определена частота выявления различных форм хирургических инфекций в зависимости от количества возбудителей, спектр соответствующих микроорганизмов и их чувствительность к антимикробным препаратам у больных хирургического профиля областной клиники Полтавского региона, Украина. Цель. Определение этиологического спектра и чувствительности к антибактериальным препаратам возбудителей хирургических инфекций у пациентов. Материал и методы. На базе бактериологической лаборатории проводилось 121 исследование биологического материала от больных хирургического отделения. Идентификация выделенных из различных биосубстратов микроорганизмов осуществлялась с помощью биохимических тест-систем API фирмы BioMerieux (Франция). Результаты. Показано, что у больных хирургического профиля преобладают моноифекции - 67%. Наиболее часто в монокультуре выделялись стафилококки, преимущественно S. aureus. В целом преобладали грамотрицательные бактерии, среди которых приоритетными возбудителями оказались клебсиелла и ацинетобактер, а среди грамположительных микроорганизмов чаще высевались энтерококки в ассоциации с другими бактериями. Выводы. Проведенные исследования показали, что в этиологической структуре возбудителей заболеваний, требующих хирургического лечения, преобладали грамотрицательные бактерии, среди которых приоритетными возбудителями оказались клебсиелла и ацинетобактер. Среди грамположительных кокков преобладал энтерококк в ассоциации с другими бактериями. Наиболее часто патоген был выделен в монокультуре, преимущественно представленной стафилококками.
For the first time, the frequency of detection of various surgical infections forms was determined depending on the number of pathogens, the spectrum of the corresponding microorganisms in surgical patients of the regional clinic in the Poltava region, Ukraine. Objectives. Determination of the causative agents etiological spectrum of surgical infections in patients. Methods. On the basis of the bacteriological laboratory, 121 studies of biological material from patients of the surgical department were carried out. Microorganisms isolated from various biosubstrates were identified using API biochemical test systems from BioMerieux (France). Results. It was shown that in patients with a surgical profile, mono-infections were prevailed - 67%. Staphylococci, mainly S. aureus, were isolated most often in monoculture. In general, gram-negative bacteria were prevailed, among which Klebsiella and Acinetobacter were the priority pathogens, and among Gram-positive microorganisms, enterococci were sown more often in association with other bacteria. Conclusions. Studies have shown that in the etiological structure of pathogens requiring surgical treatment, gram-negative bacteria predominated, among which Klebsiella and Acinetobacter were the priority pathogens. Among gram-positive cocci, enterococcus prevailed in association with other bacteria. Most often, the pathogen was isolated in monoculture, mainly represented by staphylococci.
Keywords: мікроорганізми
збудники
хірургічні інфекції
етіологічні фактори
моніторінг
UDC: 616-089:616.9
ISSN: 2077-1096 (print)
2077-1126 (online)
DOI: 10.31718/2077-1096.21.1.97
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15666
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 21, вип. 1 (73)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Loban_spectrum....pdf337,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.