Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/15865
Title: Використання наочно-симуляційних методів навчання у викладанні патоморфології
Other Titles: Use of visual-simulation methods of teaching in the study of patomorphology
Authors: Старченко, Іван Іванович
Ройко, Наталія Віталіївна
Филенко, Борис Миколайович
Проскурня, Сергій Анатолійович
Прилуцький, Олексій Костянтинович
Starchenko, I. I.
Royko, N. V.
Fylenko, B. M.
Proskurnya, S. A.
Prylutskyy, O. K.
Issue Date: 2021
Publisher: ТНМУ
Citation: Використання наочно-симуляційних методів навчання у викладанні патоморфології / І. І. Старченко, Н. В. Ройко, Б. М. Филенко [та ін.] // Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIIІ Всеукр. наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль : ТНМУ, 2021. – С. 444–449.
Abstract: Патологічна анатомія – найважливіша фундаментальна медико-біологічна наука, яка займає одне з центральних місць в теоретичній підготовці та формуванні навичок клініко-анатомічного аналізу у майбутніх лікарів. Застосування симуляторів і муляжів у викладанні патоморфології проводилося завжди, можливо не називаючи цей метод «симуляційними технологіями». У патоморфології, як навчальній дисципліні, є основне завдання – зробити так, щоб здобувач освіти побачив і зрозумів всі особливості розвитку патологічних процесів на макроскопічному, мікроскопічному і молекулярному рівнях. Застосування фантомного і симуляційного навчання бачиться як прийнятний і необхідний напрямок в навчальному процесі. Для забезпечення високої якості прак¬тичної підготовки майбутніх спеціалістів тільки наявності тренажерів недостатньо. Необхідно використовувати педагогічні технологій, що забезпечують спадкоємність системи відпрацювання та вдосконалення практичних навичок і підготовку до виконання професійної діяльності на всіх етапах навчання здобувача вищої освіти.
Pathological anatomy is the most important fundamental medical and biological science, which occupies one of the central places in the theoretical training and formation of skills of clinical and anatomical analysis in future doctors. The use of simulators and models in the teaching of pathomorphology has always been carried out, perhaps without calling this method «simulation technology». In pathomorphology, as a discipline, there is a main task – to make the student see and understand all the features of the development of pathological processes at the macroscopic, microscopic and molecular levels. The use of phantom and simulation training is seen as an acceptable and necessary direction in the learning process. To ensure the high quality of practical training of future specialists, the availability of simulators alone is not enough. It is necessary to use pedagogical technologies that ensure the continuity of the system of practice and improvement of practical skills and preparation for professional activities at all stages of higher education.
Keywords: макропрепарати
мікропрепарати
комп’ютерні технології
професійні навички
клінічне мислення
macropreparations
micropreparations
computer technology
professional skills
clinical thinking
UDC: 378:616-091
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/15865
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
naochno-symulaciini metody.pdf121,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.