Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16053
Title: Використання ресурсів телемедицини в медичному освітньому процесі
Other Titles: The use of telemedicine resources in the medical education process
Authors: Сілкова, Олена Вікторівна
Лобач, Наталія Вячеславівна
Silkova, O. V.
Lobach, N. V.
Issue Date: 7-Jun-2021
Publisher: Запоріжжя, Класичний приватний університет
Citation: Сілкова О. В. Використання ресурсів телемедицини в медичному освітньому процесі / О. В. Сілкова, Н. В. Лобач // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. прац. – 2021. – Вип. 75, т. 3. – С. 65–68.
Abstract: Статтю присвячено дослідженню особливостей використання ресурсів телемедицини під час вивчення навчальної дисципліни «Медична інформатика» майбутніми лікарями. Сформульовано поняття «телемедицина», основні функції та завдання, перелік процедур, які спрямовані на вирішення клініко-організаційних завдань. Зазначено, що дисципліна «Медична інформатика» дає можливість майбутнім лікарям ознайомитися з: основними процедурами (телемедичне консультування; біотелеметрія (телемоніторинг), домашня (індивідуальна) телемедицина, телескринінг, телеприсутність, телеасистування, дистанційне навчання), стандартами, які спрямовані на вирішення різних клініко-організаційних завдань, типами технологій телеконсультацій. Визначено, що основними ресурсами телемедицини є телеметрія, телемоніторінг, телескрінінг та ін. До основних напрямів телемедицини належить телемедицина критичних станів, телехірургія, телереабілітація, телемедицина в кардіології. Розглянуто стандарт протоколу Health Level 7, призначеного для полегшення взаємодії комп’ютерних програм-додатків в установах охорони здоров’я, стандартизації обміну даними міжмедичними комп’ютерними програмами, за якої виключається або знижується необхідність у розробленні й реалізації специфічних програмних інтерфейсів, його структура: рух пацієнтів (надходження, виписка, переведення), фінансові питання, дані клінічних спостережень, інтерфейс для даних загального призначення, інформація для керівного персоналу, призначення, операції, лікувальні процедури, система епікризів. Зауважено, що основними цілями вивчення ресурсів телемедицини в медичній освіті є: сприяння отриманню базових знань, професійних знань, умінь, поліпшення прий няття рішень, відпрацювання окремих або критичних подій, навчання роботи в команді, що дає мож ливість набути студентам основних телемедичних навичок, щоб підготувати їх до екстремальних дій під час виконання професійних обов’язків. Визначено особливості впровадження телемедицини у практику діяльності лікаря, щоб підтримувати спілкування між пацієнтом і лікарем засобами віде оконференцій, захищати конфіденційність пацієнтів, забезпечувати рівність у доступі і лікуванні, домагатися найкращих можливих результатів під час використання платформ телемедицини.
The article is devoted to the study of the features of telemedicine resources usage in the study of the discipline “Medical Informatics” by future doctors. The concept, main functions and tasks, procedures that are aimed at solving clinical and organizational problems of “telemedicine” are formulated. The concept, main functions and tasks of “telemedicine” are formulated. It is noted that the discipline “Medical Informatics” gives future doctors the opportunity to familiarize themselves with basic procedures (telemedicine consulting, biotelemetry (telemonitoring), home (individual) telemedicine, telescreening, telepresence, teleassisting, distance learning), the standards that are aimed at solving various clinical organizational tasks and types of teleconsultation technologies. It was determined that the main resources of telemedicine are telemetry, telemonitoring, telescreening, etc. The main areas of telemedicine include telemedicine of critical conditions, telesurgery, telerehabilitation, telemedicine in cardiology. The standard of the Health Level 7 protocol designed to facilitate the interaction of computer programs applications in healthcare institutions is considered. Standardization of data exchange between medical computer programs, which eliminates or reduces the need for the development and implementation of specific software interfaces. Its structure contains patient movement (admission, discharge, transfer), financial issues, clinical observation data, interface for general data, information for management personnel, appointments, operations, treatment procedures, epicrisis system. It has been established that the main goals of studying telemedicine resources in medical education are obtaining basic knowledge, professional knowledge, skills, improving of making decision, practicing individual or critical events, teaching teamwork, which makes it possible for students to acquire basic telemedicine skills in order to prepare them for extreme actions in the performance of professional duties. The specifics of introducing telemedicine into the practice of a doctor have been determined, how to maintain communication between a patient and a doctor by means of video conferencing, protect the privacy of patients, ensure equality in access and treatment, and achieve the best possible results when using telemedicine platforms
Keywords: телемедицина
медична освіта
медична інформатика
медичні знання
процес навчання
майбутні лікарі
telemedicine
medical education
medical informatics
medical knowledge
learning process
future doctors
UDC: 378.147
ISSN: 1992-5786
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/16053
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра фізики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Silkova_Lobach_Vykorystannja_resursiv_telemedycyny.pdf220,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.