Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16324
Title: Алгоритм викладання предмету «Гістологія, цитологія та ембріологія» за умови дистанційної форми навчання
Other Titles: Algorithm of teaching the subject «Histology, cytology and embryology» under the distance form of learning
Authors: Шепітько, Володимир Іванович
Борута, Наталія Володимирівна
Стецук, Євген Валерійович
Якушко, Олена Святославівна
Вільхова, Олена Вікторівна
Пелипенко, Лариса Борисівна
Скотаренко, Тетяна Анатоліївна
Рудь, Марія Володимирівна
Shepitko, V. I.
Boruta, N. V.
Stetsuk, E. V.
Yakushko, O. S.
Vilkhova, O. V.
Pelipenko, L. B.
Skotarenko, T. A.
Rud, M. V.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Алгоритм викладання предмету «Гістологія, цитологія та ембріологія» за умови дистанційної форми навчання / В. І. Шепітько, Н. В. Борута, Є. В. Стецук [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. ‒ 2021. ‒ Вип. 2 (160). ‒ С. 170–172.
Abstract: Метою нашого дослідження було вивчення ефективності застосування алгоритму викладання предмету гістології, цитології та ембріології при дистанційній формі навчання. Для викладання дисципліни, основною формою, було обрано методику з використанням відеоконференцій, які організовувалися за допомогою платформи Zoom, а для виконання домашнього завдання здобувачами вищої освіти, використовували веб-ресурс Google Classroom. З метою виявлення підготовки здобувачів вищої освіти по дисципліні, була застосована база тестових завдань для ресурсу Google Classroom, яка містить 40 питань по кожній темі, що мають різні ступені складності та оцінювання. Проаналізувавши стан успішності здобувачів 1 курсу стоматологічного факультету з Модуля 1 у 2019-2020 н.р., нами було отримано наступні результати: 7% (9 здобувачів) мали середній бал 4,5-5,0, що відповідає критерію засвоєння знань «відмінно», 16% (21 здобувач) – 4,0-4,45 та 48% (63 здобувача) – 3,5-3,95, що відповідає критерію засвоєння знань «добре», 29% (38 здобувачів) мали середній бал у межах 3,0-3,45, що відповідає задовільному засвоєнню знань. Середній бал успішності 1 курсу стоматологічного факультету з Модуля 1 у 2019-2020 н.р. становив 3,69.Слід відзначити, що більшість здобувачів добре опанували матеріал та мали успішність в межах 3,5-3,95 та вище середнього рівня – 4,0-4,45. Здобувачі 1 курсу стоматологічного факультету з Модуля 1 у 2020-2021 н.р. мали таку успішність: 7% (8 здобувачів) – 4,5-5,0; 12% (13 здобувачів) – 4,0-4,45; 50% (54 здобувача) – 3,5-3,95; 31% (34 здобувача) – 3,0-3,45. Середній бал успішності здобувачів 1 курсу стоматологічного факультету з Модуля 1 у 2020-2021 н.р. був 3,47. Більша частина студентів – 50% опанувала навчальний матеріал у межах балу 3,5-3,95. Порівнюючи результати успішності здобувачів, що навчались за аудиторною та дистанційною формою навчання, слід відзначити, що використання дистанційної форми навчання суттєво не вплинуло на якість отримання знань та засвоєння навчального матеріалу, а деяке зниження середнього балу має лише характер тенденції. Наявність зручного часу у здобувачів і можливість навчання за місцем проживання обумовили відсутність у них пропущених занять.
The aim of our study was to find the effectiveness of the algorithm for teaching the subject of histology, cytology and embryology in distance learning. As a main form to teach the discipline using video conferencing, which was organized via the Zoom platform was chosen as well as homework for students, by using the web resource Google Classroom. To identify the level of students training in the discipline, a database of test tasks for the Google Classroom resource was used, which contains 40 questions on each topic, with different degrees of complexity and evaluation. Analyzing the achievement of 1st year students of the Faculty of Dentistry from Module 1 in 2019-2020 academic year, we obtained the following results: 7% (9 students) had an average score of 4.5-5.0, which meets the criterion of knowledge acquisition “excellent “, 16% (21 students) – 4.0-4.45 and 48% (63 students) – 3.5-3.95, which meets the criterion of knowledge acquisition” good “, 29% (38 students) had an average score in the range of 3.0-3.45, which corresponds to a satisfactory acquisition of knowledge. The average grade point of the 1st year students of the Faculty of Dentistry from Module 1 in the 2019-2020 academic year was 3.69. It should be noted that students mostly have mastered the material well and had an achievement rate of 3.5- 3.95 and above the average level – 4.0-4.45. 1st year students of the Faculty of Dentistry from Module 1 in 2020-2021 academic year had the following results: 7% (8 students) – 4.5-5.0; 12% (13 students) – 4.0-4.45; 50% (54 students) – 3.5-3.95; 31% (34 students) – 3.0-3.45. The average grade point of students for the 1st year of the Faculty of Dentistry from Module 1 in the 2020-2021 academic year was 3.47. The majority of students – 50% mastered the study material within the score of 3.5-3.95. Comparing the results of students who studied in the classroom and by distance learning form, it should be noted that the use of distance learning did not significantly affect the quality of knowledge and learning, and some decrease in the average score is only a trend. Using a convenient time and the opportunity to study at the place of residence resulted in the lack of missed classes.
Keywords: здобувачі вищої освіти
гістологія, цитологія та ембріологія
дистанційна форма навчання
higher education students
histology, cytology and embryology
distance learning
UDC: 378:611.013+611.018/.1
ISSN: 2077-4214
DOI: 10.29254/2077-4214-2021-2-160-170-172
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16324
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра гістології, цитології та ембріології
Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2 (160)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Algorytm_vykladannya.pdf192,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.