Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16375
Title: Контраст взірцевої та реальної компетентнісних моделей мовленнєвої особистості сучасного лікаря-стоматолога
Other Titles: Contrast and Real Competence Models of Modern Dentist’s Speech Personalities
Authors: Лещенко, Тетяна Олександрівна
Жовнір, Марина Миколаївна
Юфименко, Вікторія Георгіївна
Leshchenko, T.
Zhovnir, M.
Yufymenko, V.
Issue Date: Jul-2021
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Лещенко Т. Контраст взірцевої та реальної компетентнісних моделей мовленнєвої особистості сучасного лікаря-стоматолога / Т. Лещенко, М. Жовнір, В. Юфименко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 48, т. 1. – С. 85–88.
Abstract: Праця присвячена проблемам стоматологічного дискурсу. У пропонованій статті акцентовано на тому, що тотальна глобалізація, євроінтеграція, зростання інтересу до міжнародної співпраці зумовлюють появу нових завдань в усіх сферах суспільного життя й окреслюють коло інноваційних підходів до їх вирішення. У цій статті зосереджено увагу на системі охорони здоров’я, без повноцінного й злагодженого функціонування якої неможливі існування і подальший розвиток інституту держави загалом. У полі зору авторів розвідки – стоматологія. Авторками праці визначено теоретико-методологічні основи вивчення колективної мовної особистості сучасного лікаря-стоматолога в контексті розвитку загальних мовних фахових практик і дискурсології, акцентовано на тому, що наукові тексти стоматологічного дискурсу вкрай цінні для розвитку медицини. Указано на брак компетенції володіння науковою мовою, передовсім лексико-граматичним і стилістичним рівнями, і пізнання особливостей функціонування наукового стилю в мові стоматології. Крім цього, вивчено реальну компетентнісну модель мовної особистості лікаря-стоматолога. Проаналізовано стрижневі узуальні відмінності між реальною і взірцевою компетентнісними моделями мовної особистості сучасного стоматолога. Дослідження виконано в межах антропоцентичної наукової парадигми. У праці використано описово-аналітичний метод, загальнолінгвістичний метод наукового опису, метод порівняння, апельовано й до спеціальних лінгвістичних методів і прийомів, зокрема дискурс-аналізу. Авторами було з’ясовано, що ідеальна і взірцева компетентнісні моделі мовленнєві особистості лікаря-стоматолога різняться. Їх поєднує той факт, що рівні опанування базовими мовними нормами й засвоєння правил функціонування мови в різних сферах суспільної діяльності низькі, а вправність послуговування ними на практиці (як і вміння нормативно вмотивовано вибудовувати свій усний і писемний фаховий дискурс) не на належному рівні. У праці показано, що пароніми викликають неабиякі труднощі в науковців, а контекстуальне зближення різних за семантикою слів призводить до смислових огріхів і некоректної інтерпретації наукової інформації.
The article is devoted to the problem of dental discourse. This article pays our attention to the fact of total globalization, European integration, and interest increase in international cooperation. It causes the appearance of new tasks in all spheres of public life and outline the range of innovative approaches to solve them. This article focuses on the health care system. This system of our modern society is very important because the existence and further development of the state institute as a whole is impossible without the full and harmonious functioning of the health care system. The authors focus their attention on dentistry. It has been identified important theoretical and methodological bases of the modern dentist’s collective linguistic personality in the context of general language professional practices and discourse development. The research aims to focus attention on the importance of language presentation of the current scientific thoughts, ideas and hypotheses. In addition, the real competence model of the linguistic personality of the dentist has been studied. It has been also analyzed the differences between real and model competence models of linguistic personality of a modern dentist. The research has been presented within the anthropocentric scientific paradigm. Main descriptive-analytical methods, general-linguistic methods of scientific description, modern methods of comparison have been used. It has been appealed to special linguistic methods and techniques, including discourse analysis. The article deals with the typical mistakes of dental scientific researches – original theses, articles, manuals, textbooks, monographs, texts of abstracts and dissertations, etc. Thus, it was concluded that there are some differences between the ideal and model competence models of speech personality of the dentist. These models are collected by the levels of communication norms mastering and achievement of rules of functioning of the language in different shares of public life are low, and ability to master them on practice as well as skills to motivate and develop oral and written discourse is not on adequate level.
Keywords: стоматологічний дискурс
мовленнєва особистість
мовна норма
компетентнісна модель
dental discourse
speech personality
linguistic norm
competence model
UDC: 81’276.6:616.31] – 047.44
ISSN: 2304–1154
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16375
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра українознавства та гуманітарної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeshchenkoTO.pdf349,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.