Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1693
Title: Особливості навчання іноземної мови за фаховим спрямуванням у вищому навчальному закладі
Authors: Таран, Зінаїда Михайлівна
Грищенко, Людмила Іванівна
Issue Date: 2017
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Таран З. М. Особливості навчання іноземної мови за фаховим спрямуванням у вищому навчальному закладі / З. М. Таран, Л. І. Грищенко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : збірник статей ІI Всеукр. наук.-практичн. конференції з міжнар. участю, 8–9 червня, 2017 р., м. Полтава. – Полтава, 2017. – С. 243–249.
Abstract: У статті розглядаються особливості навчання іноземної мови за фаховим спрямуванням у медичних навчальних закладах. Досліджується комунікативний принцип навчання, який передбачає вивчення соціокультурних елементів як основи комунікації, оскільки саме вони є вагомим надбанням людських відносин. Важливу роль у вивченні медичної термінології відіграють греко-латинські терміни та їхні компоненти як інтегральна складова частина мовної комунікації та основа міжкультурної компетенції. Засвоєння студентами греко-латинських компонентів вважається однією з найважливіших умов для оволодіння фаховою іноземною термінологією; The article examines the peculiarities of teaching a foreign language in medical schools. The communicative principle of learning is explored, which involves studying sociocultural elements as the basis of communication, since they are the significant achievement of human relations. An important role in the study of medical terminology is played by Greek-Latin terms and their components as an integral part of speech communication and the basis of intercultural competence. Studying of Greek-Latin components by students is considered one of the most important conditions for mastering professional foreign terminology; В статье рассматриваются особенности обучения иностранному языку в медицинских учебных заведениях. Исследуется коммуникативный принцип обучения, который предусматривает изучение социокультурных элементов как основы коммуникации, поскольку именно они являются весомым достижением человеческих отношений. Важную роль в изучении медицинской терминологии играют греко-латинские термины и их компоненты как интегральная составная часть речевой коммуникации и основа межкультурной компетенции. Усвоение студентами греко-латинских компонентов считается одним из важнейших условий для овладения профессиональной иностранной терминологией.
Keywords: іноземні мови
методи навчання
система вправ
вивчення
комунікативний метод
foreign languages
teaching methods
exercises
learning
communicative method
иностранные языки
методы обучения
система упражнений
изучение
коммуникативный метод
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1693
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osoblyvosti_navchannia_inozemnoi_movy.pdf434,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.