Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16945
Title: Порушення балансу децидуальних макрофагів субпопуляцій м1 та м2 в плацентах жінок з екстракорпоральним заплідненням,у яких пологи відбулись передчасно
Other Titles: Imbalance between decidual macrophages of m1 and m2 subpopulations in placentas of women who had in vitro fertilisation and preterm labours
Authors: Ліхачов, Володимир Костянтинович
Шиманська, Яніна Вікторівна
Добровольська, Людмила Миколаївна
Макаров, Олег Геннадійович
Likhachov, V. K.
Shymanska, Ya. V.
Dobrovolska, L. M.
Makarov, O. G.
Issue Date: 2021
Publisher: Полтавський державний медичний університет
Citation: Порушення балансу децидуальних макрофагів субпопуляцій м1 та м2 в плацентах жінок з екстракорпоральним заплідненням,у яких пологи відбулись передчасно / В. К. Ліхачов, Я. В. Шиманська, Л. М. Добровольська, О. Г. Макаров // Вісник проблем біології і медицини. – 2021. – Вип. 2 (160). – С. 105–109.
Abstract: Вступ. Прοтягοм пізньοї фази ІІ триместру і ранньοї фази ІІІ триместру фізіологічної вагітності в плаценті повинні дοмінувати макрофаги фенοтипу М2 , які перешкоджають відтοргаючим впливам на плід. Макрофагальний дисбаланс сприяє виникненню серйозної акушерської патології. Мета дослідження: вивчити зміни балансу децидуальних макрофагів субпопуляцій М1 та М2 в плацентах здорових жінок і пацієнток з екстракорпоральним заплідненням, у яких пологи відбулись передчасно, та дослідити фактори активації цих макрофагів. Матеріали та методи дослідження. Дослідну групу склали 37 жінок, у яких вагітність настала в результаті екстракорпорального запліднення, з наявністю прогностичних ознак високого ризику виникнення загрози передчасних пологів та які відмовились від превентивного лікування. Групу порівняння склали 20 жінок з фізіологічною вагітністю. У цих жінок в цервікальному слизу досліджено вміст про- та протизапальних цитокінів і величини активності індуцибельної NO-синтази та аргінази. Для імуногістохімічного аналізу були обстежені 10 плацент жінок дослідної групи, які народили передчасно, та 5 плацент здорових жінок, які були розроджені в 32-34 тижні в зв’язку з наявністю у них монохоріальної моноамніотичної двійні. Результати дослідження та їх обговорення. Виявлене порушення балансу про- та протизапальних цитокінів на користь прозапальних, яке знаходиться в причинному зв’язку із дисбалансом активності індуцибельної NO-синтази та аргінази на користь iNOS. Такі зміни імунних факторів сприяли аномальному підвищенню вмісту децидуальних макрофагів субпопуляції М1 в плацентах жінок з екстракорпоральним заплідненням. Висновки. Значне накопичення в плацентах жінок з ЕКЗ в ІІ триместрі децидуальних макрофагів субпопуляції М1 , які виробляють підвищені кількості активованих форм кисню та оксиду азоту, сприяє, вірогідно, проявам дисфункції плаценти у них із подальшим виникненням передчасних пологів
Keywords: in vitro fertilization
cytokines
inducible NO-synthase
arginase
decidual macrophages.
екстракорпоральне запліднення
цитокіни
індуцибельна NO-синтаза
аргіназа
децидуальні макрофаги
UDC: 618.345-018-06:[618.177-089.888.11+618.396]
ISSN: 2077-4214
DOI: http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2021-2-160-105-109
Sponsorship: Abstract. Introduction. It is known that during the late phase of the second trimester and the early phase of the third trimester of normal pregnancy there is a shift towards M2 phenotype macrophages, which prevent repulsive effects on the foetus. Macrophage imbalance contributes to the development of serious obstetric pathology. The aim of the study is to investigate the changes in the balance of decidual macrophages of subpopulations M1 and M2 in the placentas of healthy women and patients, who had in vitro fertilization and preterm labours, and to detect the factors activating these macrophages. Materials and methods. The study group consisted of 37 women, who had IVF pregnancies, and demonstrated prognostic signs of high risk of preterm labour and those, who refused preventive treatment. The comparison group consisted of 20 women with physiological pregnancies. We investigated the content of pro- and anti-inflammatory cytokines and the activity of inducible NO-synthase and arginase in cervical mucus samples. For the purposes of immunohistochemical study, 10 placentas of the women from the study group, who had preterm labours, and 5 placentas from the healthy women, had labours in 32-34 weeks due to the monochorionic monoamniotic twins were examined. Results and discussion. The findings demonstrate an imbalance between pro- and anti-inflammatory cytokines in favour of pro-inflammatory that is causally related to the imbalance between the activity of inducible NO-synthase and arginase in favour of iNOS. Such changes in immune factors contribute to an abnormal increase in the content of decidual macrophages of M1 subpopulation in the placentas of women with IVF pregnancies. Conclusions. Significant accumulation of decidual macrophages of the M1 subpopulation, which produce increased amounts of reactive oxygen and nitric species in the placentas of women with IVF pregnancy in the second trimester probably, contributes to the manifestations of placental dysfunction with subsequent preterm birth
URI: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/16945
Appears in Collections:Наукові праці. Кафедра акушерства і гінекології № 2
Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2 (160)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Imbalance_between_decidual_macrophages.pdfImbalance between decidual macrophages228,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.