Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/1711
Title: Принципи профілактики йододефіцитніх станів на Полтавщині
Other Titles: Принципы профилактики йододефицитных состояний на Полтавщине
Principles of prevention of iodine deficiency disorders in the Poltava region
Authors: Городинська, Олена Юріївна
Городинская, Елена Юрьевна
Gorodinskаyа, О. Yu.
Самарченко, Лариса Анатоліївна
Самарченко, Лариса Анатольевна
Samarchenko, L. A.
Рій, Надія Іванівна
Рий, Надежда Ивановна
Riy, N. I.
Бобирьова, Людмила Єгорівна
Бобырева, Людмила Егоровна
Bobyrova, L. E.
Issue Date: 2014
Publisher: Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Citation: Принципи профілактики йододефіцитних станів на Полтавщині / О. Ю. Городинська, Л. А. Самарченко, Н. І. Рій, Л. Є. Бобирьова // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, т. 1 (110). – С. 83–89.
Abstract: Термін «йододефіцитні захворювання» (ЙДЗ), використовується для визначення всіх несприятливих впливів нестачі йоду (прямого, або видносного) на ріст і розвиток організму. Недостатність йоду є найпоширенішою причиною розумової відсталості дітей, у 43 млн. відмічається затримка психічного розвитку різного ступеня, з яких у 11 млн. – кретинізм. Нами проведенні дослідження питної води, яку використовують мешканці районів Полтавської області, на вміст йоду, фтору і радіонуклідів та аналіз захворюваності і поширеності на патологію щитоподібної залози в Україні та Полтавській області. Слід відзначити, що пусковим моментом розвитку тиреоїдної патології в цілому в Полтавській області є помірне зниження концентрації йоду та значне підвищення фтору в навколишньому середовищі, порушення балансу між йодом і фтором, радіонуклідне забруднення обумовлює структуру тиреоїдної патології в даному регіоні. За даними Обласної психолого-медико-педагогічної комісії, де ведеться облік дітей з уродженими і придбаними захворюваннями інтелектуально-мнестичного характеру кількість дітей із подібною патологією за останні 12 років значно збільшилася. Здійснення профілактики ЙДЗ з урахуванням регіональних відмінностей йододефіциту набагато ефективніше, ніж лікування наслідків йодного дефіциту, тим більше, що деякі з них (розумова відсталість, кретинизм) практично незворотні ; Термин «йододефицитные заболевания» (ЙДЗ), используется для обозначения неблагоприятного влияния дефицита йода (прямого или относительного) на рост и развитие организма. Дефицит йода является основной причиной отсталости умственного развития детей, у 43 млн. отмечается задержка психического развития разной степени тяжести, у 11 млн. – кретинизм. Нами исследована питьевая вода, которая используется жителями Полтавской области, на содержание йода, фтора, радионуклидов и проведен анализ заболеваемости щитовидной железы на Украине и Полтавской области. Следует отметить, что пусковым моментом развития тиреоидной патологии, в целом, в Полтавской области является умеренное снижение концентрации йода и значительное повышение фтора в окружающей среде, нарушение баланса между йодом и фтором, радионуклидное загрязнение обусловливают структуру тиреоидной патологіии в даном регионе. По даным Обласной психолого-медико-педагогической комиссии, где осуществляется учет детей с врожденными и приобретенными заболеваниями интеллектуально-мнестического характера количество детей с подобной патологией за последние 12 лет значительно увеличилось. Осуществление профилактики ЙДЗ с учетом региональных особенностей йододефицита более эффективно, нежели лечение последствий йодного дефицита, тем более, что некоторые из них (умственная отсталость, кретинизм) практически необратимы ; The term “iodine deficiency disease” (IDD) is used to designate the adverse effects of iodine deficiency (direct or relative) on the growth and development of the organism. Iodine deficiency is the main cause retardation of mental development of children, 43 million is observed mental retardation of varying degrees, of which 11 million – cretinism. We studied the drinking water used by residents of the Poltava region, on the iodine content, fluorine, radionuclides and analyzed morbidity of thyroid in Ukraine and Poltava region. Evaluating the ecological situation in the Poltava region, we note that this region is the zone of moderate iodine deficiency because a decline in the iodine content in all aquifers of Poltava region. Increases iodine deficiency and elevated levels of fluoride in Buchach aquifer. It should be noted that for the last 20 years in the Poltava region thyroiditis increased proportion of 54. 5 times, while in Ukraine – in 31. 7, 18. 3 times increased volume of nodular goiter, in Ukraine it rise to 12, 7 times, thyroid cancer increased up to 0. 6 times, in Ukraine – up to 0,4 times; hypothyroidism – up to 3. 6 times, this pathology has grown up to 4. 2 times in Ukraine in general and the proportion of diffuse toxic goiter – a total of 1. 3 times, in Ukraine – 3. 1 times. According to the Regional psychological-medical- pedagogical commission, which keeps records of children with congenital and acquired diseases of intellectual and memory issues ( different forms of autism, delayed mental and the material development, hearing impairment, vision, etc.). Formed group personal training in specialized children’s gardens and schools. These data indicate that the number of children with similar disorders in the past 12 years has increased. Thus, in 1992 the number was 588, whereas in 2003, there were 2137 children, that number had increased 3. 6 times. So the starting point of thyroid disease in general, in the Poltava region is moderate decrease in the concentration of iodine and fluorine substantial increase in the environment, imbalance between iodine and fluorine, radionuclide contamination determines the structure of thyroid pathologies in this region. Implementation of prevention of IDD considering regional features of iodine deficiency more efficiently, than treating the consequences of iodine deficiency, especially as some of them (mental retardation, cretinism) is practically irreversible. Daily need for iodine is extremely small is 3-5 g of iodine. The norm of iodine should receive daily, year after year. It’s Enough to forget about it, as iodine deficiency reminds of itself. Real consumption of iodine in Ukraine is only 40-60 mg a day that two to three times lower than the recommended level, which requires the implementation of measures for the prevention of mass and group, taking into account regional differences in iodine deficiency. For optimal realization of this program is essential educational activities among all groups of population (the organization endocrinology clinics at schools and to highlight this problem in the media).
Keywords: йододефіцитні захворювання
йододефицитные заболевания
iodine deficiency disease
затримка психічного розвитку
задержка психического развития
mental retardation
кретинізм
кретинизм
cretinism
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/1711
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prinzipy_prof_jododef_staniv_na_polt.pdf339,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.