Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/17145
Title: Анкетування батьків глухих дітей як метод профілактики та вибору стратегії ортодонтичного лікування
Authors: Куроєдова, Віра Дмитрівна
Сокологорська-Никіна, Юлія Костянтинівна
Куроедова, Вера Дмитриевна
Сокологорская-Никина, Юлия Константиновна
Issue Date: 2021
Publisher: Полтава : ТОВ "АСМІ"
Citation: Куроєдова В. Д. Анкетування батьків глухих дітей як метод профілактики та вибору стратегії ортодонтичного лікування / В. Д. Куроєдова, Ю. К. Солокогорська-Никіна // Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : АСМІ, 2021. – С. 178–181.
Abstract: Порушення сенсорного розвитку, а саме порушення слуху — це один із різновидів порушення здоров'я - детермінант соціального дефекту, соціальна недостатність та інвалідність. Інтерес до вивчення особливостей стоматологічного здоров’я і надання стоматологічної, зокрема ортодонтичної, допомоги дітям із вадами слуху в науковців із різних країн світу щороку> зростає. Однак, незважаючи на те. що люди із вадами слуху дуже потребують стоматологічної допомоги, вони рідко за нею звертаються. Ортодонтична патологія в дітей із сенсорною депривацісю складає 100 %. Для оцінки ортодонтичної просвіти батьків дітей із депривацісю слуху та оцінки ролі батьків у формуванні ортодонтичного здоров 'я дітей із вадами слуху було проведено опитування за допомогою розробленої анкети. За результатами опитування батьків дітей із вадами слуху було виявлено низький рівень усвідомлення паявшої ортодонтичної патології в їх дітей.
Sensory impairment, namely hearing impairment, is a type o f health disorder - a determinant o f social defect, social insufficiency and disability. The interest in studying the features o f dental health and providing dental, including orthodontic, care fo r children with hearing impairments among scientists from around the world is growing every year. However, despite the fact that people with hearing impairments are in dire need o f denial care, they rarely seek it. Orthodontic pathology in children with sensory deprivation is 100 %. To assess the orthodontic education o f parents o f children with hearing deprivation and to assess the role o f parents in the formation o f orthodontic health o f children with hearing impairments, a survey was conducted using a questionnaire. According to the results o f the survey o f parents o f children with hearing impairments, a low level o f awareness o f the existing orthodontic pathology in their children was revealed.
Keywords: інвалідність
діти із вадами ст’ху
зубощелепна аномалія
анкетування
disability
children with hearing impairments
dental anomaly
questionnaire
UDC: 616.28-008.14:616.34-089.23-053.2
URI: http://elib.umsa.edu.ua/jspui/handle/umsa/17145
Appears in Collections:Наукові праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anketuvanny_batkiv.pdf183,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.